BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 444/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCHTHÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2014 CỦA BỘ NỘI VỤ

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 1332/QĐ-BNV ngày 14/12/2012của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệtĐề án"Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn2013-2015";

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Cải cách hànhchính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kếhoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2014 của Bộ Nội vụ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Cảicách hành chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Lưu: VT, CCHC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Dĩnh

KẾ HOẠCH

THÔNGTIN, TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2014 CỦA BỘ NỘI VỤ(Ban hành kèm theo Quyết định số 444/QĐ-BNV ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Bộ Nộivụ)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiệncải cách hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thicông vụ. Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính, độingũ cán bộ, công chức, viên chức có nhận thức đầy đủ về các mục tiêu, nội dungcủa cải cách hành chính và trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ cảicách hành chính.

- Nâng cao nhận thức về cải cách hành chính, tăngcường sự tham gia của các cá nhân, đơn vị, đoàn thể trong triển khai cải cáchhành chính và giám sát quá trình thực hiện cải cách hành chính của cơ quan, đơnvị.

- Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tinvới các đơn vị, bảo đảm thông tin về tình hình triển khai và kết quả thực hiệncải cách hành chính được phản ánh kịp thời, chính xác.

- Tuyên truyền kết quả công tác cải cách hành chínhtới các cá nhân, tổ chức trong và ngoài Bộ.

2. Yêu cầu:

- Phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ và thườngxuyên, liên tục, đa chiều.

- Nội dung tuyên truyền bám sát Chương trình tổngthể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 (theo Nghị quyết số30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chínhnhà nước giai đoạn 2011-2020 và Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2013sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết 30c) và Kế hoạch cải cách hành chínhnăm 2014 của Bộ Nội vụ (theo Quyết định số 209/QĐ-BNV ngày 12/3/2014 của Bộ Nộivụ).

II. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Đối tượng tuyên truyền

Trọng tâm công tác thông tin, tuyên truyền cải cáchhành chính năm 2014 của Bộ hướng tới đối tượng là cán bộ, công chức, viên chứctrong Bộ và các tập thể, cá nhân trong và ngoài Bộ thông qua các hình thứctuyên truyền đa dạng, phong phú.

2. Hình thức tuyên truyền

Các hình thức thông tin, tuyên truyền về công táccải cách hành chính của Bộ bao gồm:

- Thông qua hội nghị, diễn đàn, các lớp tập huấnnghiệp vụ...

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tintruyền thông của Bộ như: Tạp chí Tổ chức nhà nước, Bản tin Thông tin cải cáchnền hành chính nhà nước, Thư viện điện tử, trên websitewww.caicachhanhchinh.gov.vn, trên website của Bộ http://moha.gov.vn, mục điểmbáo tuần, Bản tin Tin học và Hành chính...

3. Nội dung tuyên truyền

Công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hànhchính năm 2014 tập trung vào những nội dung sau:

a) Kết quả thực hiện cải cách hành chính của Bộ Nộivụ và các đơn vị;

b) Tuyên truyền, phổ biến về tình hình thực hiện cơchế một cửa, một cửa liên thông và triển khai nhân rộng mô hình một cửa, mộtcửa liên thông hiện đại cấp huyện;

c) Tuyên truyền về quá trình thực hiện Đề án đẩymạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, trong đó trọng tâm là xây dựng cơ cấu công chức theo vị trí việc làm;

d) Tuyên truyền về công tác theo dõi đánh giá CCHCgắn với Chỉ số đánh giá CCHC và Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phụcvụ của cơ quan hành chính nhà nước.

(Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ thông tin, tuyêntruyền cải cách hành chính năm 2014 tại phụ lục kèm theo).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện:

a) Vụ Cải cách hành chính:

- Theo dõi, đôn đốc các đơn vịliên quan xây dựng và thực hiện Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hànhchính năm 2014 của Bộ;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vịliên quan trong việc phân bổ nguồn kinh phí dành cho công tác thông tin, tuyêntruyền cải cách hành chính;

- Phối hợp với Trung tâm Thôngtin, Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Tạp chí Tổ chức nhà nước, Đảng ủy Bộ, Côngđoàn Bộ, Vụ Tổ chức Cán bộ và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện cácnhiệm vụ thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trong Kế hoạch;

- Phốihợp với Công đoàn Viên chức Việt Nam và Trung ương ĐoànTNCS Hồ Chí Minh trong việc tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về cảicách hành chính;

- Tổ chức Diễn đàn đối tác cảicách hành chính năm 2014;

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thựchiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính.

b) Tạp chí Tổ chức nhà nước:

- Thực hiện cung cấp thông tin,tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 trên các trangTạp chí Tổ chức nhà nước điện tử của Bộ Nội vụ;

- Tuyên truyền cải cách hành chínhtrên các ấn phẩm Tạp chí Tổ chức nhà nước.

c) Viện Khoa học tổ chức nhà nước:

- Tuyên truyền về cải cách hànhchính qua Trang thông tin điện tử và các ấn phẩm thông tin của Viện Khoa học tổchức nhà nước như Bản tin Thông tin cải cách nền hành chính Nhà nước, Điểm báotuần;

- Giới thiệu các kết quả nghiêncứu khoa học của Bộ Nội vụ về cải cách hành chính trên Thư viện điện tử củaViện.

d) Trung tâm thông tin:

Tuyên truyền cải cách hành chính trên Trang tin điện tử về cải cách hànhchính nhà nước (có tên miền là www.caicachhanhchinh.gov.vn) và Trang Thông tinđiện tử của Bộ Nội vụ (có tên miền là http://moha.gov.vn).

đ) Đảng ủy Bộ:

Tổ chức các hoạt động thông tin,tuyên truyền về cải cách hành chính cho các đối tượng là cấp ủy các cấp và cánbộ Đảng viên của các đơn vị trực thuộc Bộ.

e) Công đoàn Bộ:

Tổ chức các hoạt động thông tin,tuyên truyền về cải cách hành chính cho các đối tượng là cán bộ công đoàn, cánbộ, công chức, viên chức và công đoàn viên của các đơn vị trực thuộc Bộ.

g) Vụ Tổ chức Cán bộ:

Phối hợp với Vụ Cải cách hành chính và các đơn vị có liên quan trong việcthực hiện Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính.

h) Vụ Kế hoạch Tài chính:

Phối hợp với các đơn vị có liênquan trong việc xây dựng dự toán và bố trí kinh phí để bảo đảm thực hiện cácnhiệm vụ tuyên truyền cải cách hành chính theo Kếhoạch này.

i) Văn phòng Bộ, các Vụ và đơn vịtrực thuộc Bộ:

Phối hợp với Vụ Cải cách hànhchính và các đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hànhchính năm 2014.

2. Kinh phíthực hiện:

a) Kinh phí triển khai Kế hoạchthông tin, tuyên truyền cải cách hành chính được lấy từ ngân sách chi cho côngtác cải cách hành chính năm 2014 của Bộ.

b) Các đơn vị chủ trì thực hiệncác nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trong Kếhoạch chịu trách nhiệm lập dự toán kinh phí triển khai gửi Vụ Kế hoạch Tài chính tổng hợp, trình Bộ trưởngquyết định./.

PHỤ LỤC

KẾHOẠCH TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀNƯỚC NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 444/QĐ-BNV ngày 23 tháng 4 năm 2014)

STT

Nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian

1

Hội nghị tập huấn công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính cho các cấp ủy đảng

Đảng ủy Bộ

Vụ Cải cách hành chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch Tài chính, Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan

Tháng 5 năm 2014

2

Hội nghị tập huấn về cải cách hành chính và các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính năm 2014 của Bộ cho các cán bộ Công đoàn Bộ Nội vụ

Công đoàn Bộ

Vụ Cải cách hành chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch Tài chính, Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan

Tháng 6 năm 2014

3

Các hội nghị chuyên đề về cải cách hành chính

Đảng ủy Bộ

Vụ Cải cách hành chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch Tài chính, Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan

Tháng 6 năm 2014

4

Hội nghị tuyên truyền về cải cách hành chính với trọng tâm là tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; công tác theo dõi đánh giá cải cách hành chính và quá trình thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức cho cán bộ, công nhân viên chức thuộc Bộ Nội vụ

Công đoàn Bộ

Vụ Cải cách hành chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch Tài chính, Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan

Quý II năm 2014

5

Hội nghị tuyên truyền về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của Bộ năm 2014 cho cán bộ, công nhân viên chức thuộc Bộ Nội vụ

Công đoàn Bộ

Vụ Cải cách hành chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch Tài chính, Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan

Quý IV năm 2014

6

Tổ chức Diễn đàn đối tác cải cách hành chính

Vụ Cải cách hành chính

Các đối tác

Tháng 12/2014

7

Viết tin, bài, cập nhật, số hóa và đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Bộ Nội vụ

Trung tâm Thông tin

Vụ Cải cách hành chính và các đơn vị trong Bộ

Thường xuyên

8

Viết tin, bài, cập nhật, số hóa và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Viện Khoa học tổ chức nhà nước

Viện Khoa học tổ chức nhà nước

Vụ Cải cách hành chính và các đơn vị trong Bộ

Thường xuyên

9

Tuyên truyền trên Tạp chí Tổ chức nhà nước điện tử

Tạp chí Tổ chức nhà nước

Vụ Cải cách hành chính và các đơn vị trong Bộ

Hàng tháng

10

Tuyên truyền về tình hình và kết quả cải cách hành chính trên Bản tin Thông tin Cải cách nền hành chính nhà nước và mục Điểm báo tuần

Viện Khoa học tổ chức nhà nước

Vụ Cải cách hành chính và các đơn vị trong Bộ

Hàng tuần

11

Tuyên truyền về hiện đại hóa hành chính, kỹ năng ứng dụng CNTT trong thực thi công vụ trên Bản tin Tin học và Hành chính

Viện Khoa học tổ chức nhà nước

Vụ Cải cách hành chính và Trung tâm Thông tin

Hàng tháng

12

Xuất bản ấn phẩm tuyên truyền về cải cách hành chính của Tạp chí Tổ chức nhà nước

Tạp chí Tổ chức nhà nước

Vụ Cải cách hành chính

Hàng tháng

13

Tuyên truyền cho các đối tượng thuộc hệ thống Công đoàn Viên chức Việt Nam

Vụ Cải cách hành chính

Công đoàn Viên chức Việt Nam

Cả năm

14

Tuyên truyền cho các đối tượng thuộc hệ thống Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Vụ Cải cách hành chính

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cả năm