BỘ GIÁO DỤC******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 444-QĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 1975

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TUYỂN SINHLỚP 8 PHỔ THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC

Căn cứ vào Nghị định số 19-CP ngày 29-01-1966 và Nghị định số06-CP ngày 07-01-1971 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổchức bộ máy Bộ Giáo dục;

Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ giáo dục phổ thông cấp III,Bộ giáo dục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Ban hành Quy chế tuyển sinh lớp 8 kèm theo quyếtđịnh này.

Điều 2.- Các ông chủ tịch Ủy ban hành chính khu, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Chánh Văn phòng Bộ giáo dục , Vụ trưởngVụ Giáo dục phổ thông cấp III, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông cấp I – II, Vụtrưởng Vụ tổ chức cán bộ, Giám đốc Sở Giáo dục và Trưởng Ty giáo dục chịu tráchnhiệm thi hành quyết định này.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC

THỨ TRƯỞNG

Hồ Trúc

QUY CHẾ

TUYỂN SINH LỚP 8 PHỔTHÔNG

(ban hành kèm theoquyết định số 444-QĐ ngày 09-07-1975 của Bộ giáo dục).

Chương I:

ĐIỀU KIỆN DỰ THI

Điều 1.- a) Những học sinh đã trúng tuyển kỳ thi hết cấpII phổ thông, ở độ tuổi từ 14 tuổi đến 16 tuổi (tính đến ngày 31 tháng 12 nămdự thi) đều có thể dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 8 phổ thông 10 năm hàng năm (kểcả lớp 8 trường cấp III vừa học, vừa lao động);

b) Học sinh gái, Việt kiều sinh ở nước ngoài mới về nước, ngoạikiều học tiếng Việt được gia hạn một tuổi;

Học sinh dân tộc ít người được gia hạn hai tuổi;

Học sinh vào lớp 8 trường cấp III vừa học, vừa lao động được giahạn một tuổi.

Điều 2.- Thí sinh phải nộp cho trường cấp III những hồ sơsau đây 15 ngày trước ngày thi:

1.Đơn xin dự thi (nếu học sinh nào có nguyện vọng xin vào học trườngcấp III vừa học, vừa lao động cần ghi rõ).

2. Học bạ chính,

3. Một bản sao giấy khai sinh

4. Giấy chứng nhận trúng tuyển kỳ thi hết cấp II phổ thông,

5. Giấy chứng nhận thuộc diện được miễn thi, chiếu cố...(nếucó)

Điều 3.- Khi đến dự thi, học sinh phải mang theo giấy tờsau đây để xuất trình với Hội đồng coi thi:

1. Thẻ học sinh (đối với học sinh đang học)

2. Giấy căn cước hoặc giấy chứng nhận của Ủy ban hành chính xã,khu phố (đối với học sinh đã nghỉ học từ một năm trở lên).

Chương II:

CHƯƠNG TRÌNH THI, MÔNTHI, ĐỀ THI, THỜI GIAN THI

Điều 4. – Chương trình thi là chương trình cấp II phổ thônghiện hành.

Điều 5.- a) Môn thi : thi viết hai môn:

- Làm văn,

- Toán.

Mỗi môn thi trong thời gian 150 phút, không kể thời gian chépđề.

b) Đề thi:

- Đối với các tỉnh thuộc khu tự trị Việt Bắc và Tây Bắc,đề thido Sở Giáo dục ra thống nhất cho các Hội đồng thi của các tỉnh trong khu;

- Đối với các thành phố trực thuộc trung ương và các tỉnh còn lại,đề thi do Sở, Ty giáo dục ra thống nhất cho các Hội đồng thi thuộc tỉnh, thànhphố.

c)Thời gian thi:

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 8 sẽ tổ chức vào tháng 8 hàng năm.

Các Ty, Sở Giáo dục sẽ ấn định ngày thi thống nhất cho địaphương mình.

Sở Giáo dục Việt Bắc và Tây Bắc sẽ ấn định ngày thi thống nhấtcho các tỉnh trong khu.

Chương III:

DIỆN HỌC SINH ĐƯỢC MIỄNTHI, CHIẾU CỐ KHI XÉT TUYỂN

Điều 6.- Những học sinh có giấy tờ hợplệ chứng nhận có một trong những tiêu chuẩn sau đây sẽ được vào thẳng lớp 8không phải qua kỳ thi kiểm tra văn hoá:

a) Học sinh đã trúng tuyển kỳ thi hết cấp II phổ thông được Sở,Ty Giáo dục đề nghị Bộ cấp bằng khen và nhận phần thưởng Bác Hồ;

b) Học sinh được xếp loại cả năm : học tập loại giỏi, hạnhkiểm – lao động- thể dục vệ sinh loại khá trở lên, kỳ thi hết cấp IItrúng tuyển vào loại trung bình trở lên;

c)Học sinh được Sở, Ty Giáo dục cử vào đội tuyển chính thức vàdự bị tham dự kỳ thi chung khảo học sinh giỏi văn – toán lớp 7 miền Bắc theo tiêuchuẩn và số lượng Bộ quy định, đã trúng tuyển kỳ thi hết cấp II.

d) Học sinh được xếp loại cả năm về bốn mặt:học tập, hạnh kiểm, lao động, thể dục vệ sinh từ loại khá trở lên, kỳ thi hết cấpII trúng tuyển vào loại khá;

Nếu số lượng học sinh đã được miễn thi thuộc loại này chiếm quátỉ lệ từ (1/3) tổng số học sinh dự thi, thì không áp dụng điểm 6d này mà lấy sốhọc sinh được xếp loại khá cả năm về bốn mặt và trúng tuyển vào loại giỏi trongkỳ thi hết cấp II.

đ) Học sinh đã trúng tuyển kỳ thi hết cấp II phổ thông bản thânlà người dân tộc ít người, xin học ở trường cấp III miền xuôi (do hoàn cảnhphải đi theo bố mẹ công tác) hoặc xin học ở trường cấp III vùng cao, vùng hảiđảo của tỉnh mà số lượng học sinh thuộc diện này chỉ chiếm (1/3) tỷ lệ học sinhnộp đơn dự thi vào lớp 8 của địa phương;

e) Học sinh được cơ quan trung ương cử đi dự hội nghị quốc tế,trại hè thanh thiếu niên quốc tế trong thời gian thi vào lớp 8 của địa phương đãtrúng tuyển kỳ thi hết cấp II loại trung bình trở lên, xếp loại bốn mặt giáo dụccả năm trung bình trở lên được cơ quan cấp Bộ hoặc tương đương có văn bản đềnghị Bộ giáo dục xét duyệt.

Điều 7.- Những học sinh có giấy tờ hợplệ, chứng nhận có một trong những tiêu chuẩn sau đây sẽ được xếp vào diện chiếucố khi xét tuyển:

a) Con liệt sĩ,

b) Con thương binh,

c) Con gia đình có cha và mẹ hiện đang công tác B, C.

d) Con gia đình có từ ba anh, chị em ruột trở lên là quân nhântại ngũ.

đ) Con gia đình bị tai nạn trong chiến tranh chống Mỹ hiện naymồ côi bố hoặc mẹ.

Những học sinh này được cộng thêm 1 điểm vào tổng số điểm củahai bài thi.

Điều 8.- Ưu tiên tuyển vào lớp 8 trường cấp III vừa học,vừa lao động những học sinh có đủ tiêu chuẩn văn hoá, có hoàn cảnh gia đình khókhăn, lớn tuổi, tự nguyện xin vào học trường vừa học, vừa lao động.

Chương IV:

ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN

Điều 9.- Hàng năm, căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch phát triểnđược Bộ giáo dục duyệt y, căn cứ vào số trường, lớp được Bộ cho phép mở, Sở, TyGiáo dục sẽ quy định điểm chuẩn trúng tuyển học sinh lớp 8 cho địa phương mình.

- Điểm chuẩn này là tổng số điểm hai bài thi văn, toán (không cóbài thi điểm không). Nói chung điểm chuẩn này không được thấp quá 6 điểm; riêngđối với các trường thuộc 12 tỉnh miền núi và các trường miền núi thuộc các tỉnhkhác, điểm chuẩn này không được thấp quá dưới 5 điểm.

Điều 10.- Sau khi kết quả kỳ thi được xét duyệt, những họcsinh sau đây sẽ được công nhận chính thức vào học lớp 8:

a) Những học sinh thuộc diện miễn kiểm tra văn hoá quy định ở điều6.

b) Những học sinh dự thi đủ hai môn văn, toán, có tổng số điểmbài thi nằm trong tiêu chuẩn điểm trúng tuyển vào lớp 8 mà khu - sở - ty đã quyđịnh.

Điều 11.- Kết quả kỳ thi được công bố điểm công khai chotất cả thí sinh biết.

Chương V:

TỔ CHỨC VÀ LÃNH ĐẠO KỲTHI TUYỂN SINH VÀO LỚP 8 PHỔ THÔNG

Điều 12.- Hàng năm, Bộ giáo dục phụ trách;

a) Ra các chỉ thị, hướng dẫn cần thiết về kỳ thi;

b) Kiểm tra công việc của các Hội đồng coi thi, chấm thi, tuyểnsinh, công việc tổ chức và chỉ đạo toàn bộ kỳ thi của các Ủy ban hànhchính khu, tỉnh, thành phố và các Sở, Ty giáo dục.

Điều 13.- Ủy ban hành chính tỉnh, khu, thành phố và Sở,Ty giáo dục có nhiệm vụ tổ chức và chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 8 phổ thôngcủa địa phương (từ khâu chuẩn bị thi đến khâu coi thi - chấm thi - xét duyệtkết quả trúng tuyển, khen thưởng và kỷ luật v.v...) theo đúng những điều đã quyđịnh trong quy chế thi tốt nghiệp phổ thông của Bộ giáo dục ban hành ;đồng thời phải chịu trách nhiệm trước Bộ về toàn bộ công tác tuyển sinh lớp 8của địa phương.

Điều 14.- Sở, Ty giáo dục phải thành lập các tổ chức sauđây để giúp Sở, Ty chỉ đạo kỳ thi:

a) Ban chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 8 phổ thông,

b) Ban kiểm tra,

c) Hội đồng xét duyệt kết quả.

Điều 15.- Ủy ban hành chính tỉnh, thành phố trực tiếp raquyết định hoặc uỷ quyền cho Sở, Ty giáo dục ra quyết định thành lập Hội đồngcoi thi, chấm thi gồm các thành phần như sau:

- Chủ tịch và phó chủ tịch Hội đồng coi thi - chấm thi

- Các thư ký Hội đồng coi thi - chấm thi,

- Giáo viên coi thi - chấm thi.

Điều 16.- a) Mỗi trường cấp III tổ chức một Hội đồngcoi thi.

b) Từ 3 đến 4 Hội đồng coi thi -hoặc từ 3000 đến 4000 học sinhdự thi – tổ chức thành một Hội đồng chấm thi.

c) Toàn tỉnh, thành phố thành lập một Hội đồng xét duyệt kết quảthi và quyết định danh sách thí sinh trúng tuyển cho từng trường cấp III. Saukhi xét duyệt Sở, Ty giáo dục báo cáo về Bộ kết quả tuyển sinh vào lớp 8 củađịa phương để Bộ xét duyệt.

Điều 17.- a) Cán bộ, giáo viên, học sinh có thành tích xuấtsắc trong quá trình thực hiện quy chế này sẽ được khen thưởng.

b) Cán bộ, giáo viên, học sinh vi phạm quy chế có những hành độnggian lận trong kỳ thi sẽ bị thi hành kỷ luật.

Mức độ, hình thức khen thưởng và kỷ luật áp dụng trong kỳ thi tốtnghiệp phổ thông nói chung, sẽ được áp dụng trong kỳ thi tuyển sinh vàolớp 8 phổ thông này.

Chương VI:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18.- Bản quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.Những quy định trước đây trái với quy chế này đều bãi bỏ.

Điều 19.- Ông Vụ trưởng Vụ giáo dục phổ thông cấp III cótrách nhiệm hướng dẫn thi hành quy chế này.