ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 444/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 28 tháng 07 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT CÔNG ÍCHTẠI THÔN SẬY MỚI, XÃ TRÙ HỰU, HUYỆN LỤC NGẠN, TỈNH BẮC GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Đất đai ngày29/11/2013;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyềnđịa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị địnhsố: 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về giá đất; Nghị địnhsố 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ,tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởngBộ Tài nguyên và Môi trường: số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 quy định về hồsơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; số 37/TT-BTNMT 30/6/2014 Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khiNhà nước thu hồi đất;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên vàMôi trường tại Tờ trình số 372/TTr-TNMT ngày 25/7/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phêduyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tại xã Trù Hựu, cụthể như sau:

1. Diện tích thu hồi: 15.636,0 m

2. Phương án bồi thường, hỗ trợ:802.800.000 đồng

- Bồi thường chi phí đầu tư vào đấtcòn lại: 238.095.000 đồng

- Hỗ trợ cho địa phương có đất thuhồi: 476.190.000 đồng;

- Bồi thường cây cối, hoa màu trênđất: 26.862.100 đồng;

- Bồi thường công trình, vật kiếntrúc: 45.910.990 đồng;

- Kinh phí tổ chức thực hiện GPMB:15.741.000 đồng.

Điều 2.

1. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thườnggiải phóng mặt bằng có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư dự án, UBND xã TrùHựu thông báo và niêm yết công khai Quyết định này.

2. Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyênvà Môi trường có trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên trang thông tin điệntử của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 3. Thủtrưởng các cơ quan: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủtịch UBND huyện Lục Ngạn, Chủ tịch UBND xã Trù Hựu chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.


- Như Điều 3;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN