THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 444-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ TỰ ĐỘNG HOÁ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị quyết của Chính phủ số 27/CP ngày 28 tháng 3 năm 1997 về ứng dụngvà phát triển công nghệ Tự động hoá phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đấtnước;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp tại tờ trình số 1411/VP-TĐH ngày 5tháng 5 năm 1997.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chủnhiệm Chương trình Quốc gia về Tự động hoá để giúp Thủ tương Chính phủ triểnkhai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ số 27/CP ngày 28 tháng 3 năm 1997 về ứngdụng và phát triển công nghệ Tự động hoá phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoáđất nước.

Điều 2. Ban Chủ nhiệmChương trình có nhiệm vụ quyền hạn:

1. Xây dựng chiến lược phát triểnTự động hoá, kế hoạch dài hạn theo các giai đoạn và kế hoạch hàng năm để thựchiện Chương trình Quốc gia về Tự động hoá trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Tổ chức và chỉ đạo thực hiệnChương trình Quốc gia về Tự động hoá theo Quyết định 531/TTg ngày 8/8/1996 củaThủ tướng Chính phủ về quản lý các Chương trình Quốc gia; Phối hợp với các cơquan chức năng thẩm định, duyệt và phân bổ kinh phí cho các dự án của Chươngtrình theo quy định hiện hành, đồng thời theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra việcthực hiện các dự án này của các Bộ, ngành, địa phương; Có quyền kiến nghị vớicác Bộ, ngành, địa phương về việc tổ chức thực hiện các dự án của Chương trình;Trình Thủ tướng Chính phủ xử lý các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiệnChương trình.

3. Phối hợp với các cơ quan hữuquan xây dựng các chính sách, chế độ, biện pháp để triển khai Chương trình Quốcgia về Tự động hoá trình Thủ tướng Chính phủ ban hành. Ban hành các văn bản hướngdẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định của Chính phủ.

4. Báo cáo định kỳ theo quy địnhtình hình thực hiện Chương trình và phối hợp với các cơ quan có liên quan đánhgiá, nghiệm thu kết quả thực hiện Chương trình.

Điều 3. Thành phần Ban Chủnhiệm Chương trình Quốc gia về Tự động hoá gồm có:

- Chủ nhiệm: Bộ trưởng Bộ Côngnghiệp.

- Phó Chủ nhiệm: Thứ trưởng BộKhoa học, Công nghệ và Môi trường.

- Uỷ viên thư ký: Đại diện BộCông nghiệp.

- Các Uỷ viên là đại diện củacác cơ quan:

+ Bộ Công nghiệp 2 người

+ Bộ Giáo dục và Đào tạo 1 người

+ Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn 1 người

+ Bộ Xây dựng 1 người

+ Bộ Giao thông vận tải 1 người

+ Hội Khoa học công nghệ Tự độngViệt Nam 1 người

(thuộc Liên hiệp các Hội Khoa họcvà Kỹ thuật Việt Nam

+ Tổng Công ty Bưu chính viễnThông 1 người Các thành viên cụ thể của Ban Chủ nhiệm sẽ do các cơ quan nóitrên giới thiệu sau khi đã thống nhất ý kiến với Chủ nhiệm Chương trình.

Điều 4. Nhiệm vụ và quyềnhạn của các thành viên Ban Chủ nhiệm Chương trình Quốc gia về Tự động hoá đượcquy định như sau:

1. Chủ nhiệm phụ trách chungcông tác của Ban, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về mọi hoạt động củaBan.

2. Phó Chủ nhiêm giúp việc Chủnhiệm chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Ban theo sự phân công của Chủ nhiệm.

3. Các Uỷ viên Ban chủ nhiệm cónhiệm vụ tham gia góp ý kiến, thảo luận và quyết định các nội dung hoạt động củaBan, thực hiện các nhiệm vụ được Chủ nhiệm phân công. Ban Chủ nhiệm Chươngtrình có thể có các Cộng tác viên giúp việc theo nhu cầu.

Điều 5. Ban Chủ nhiệmChương trình Quốc gia về Tự động hoá được phép sử dụng con dấu và tài khoản củaBộ Công nghiệp, có Văn phòng thường trực đặt tại Bộ Công nghiệp, biên chế củaVăn phòng lấy từ biên chế của Bộ Công nghiệp, Chánh Văn phòng là Uỷ viên thư kýcủa Ban Chủ nhiệm. Số lượng biên chế, nhiệm vụ và tổ chức của Văn phòng cũngnhư các quy định khác về hoạt động của Ban Chủ nhiệm Chương trình do Chủ nhiệmChương trình quy định.

Điều 6.Quyết định nàythay cho Quyết định số 218/CT ngày 15 tháng 6 năm 1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộtrưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) về việc tổ chức thực hiện Chương trình Tự độnghoá đồng bộ và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 7. Chủ nhiệm và cácthành viên Ban Chủ nhiệm Chương trình Quốc gia về Tự động hoá, Bộ trưởng các Bộ,Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dâncác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày.

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)