ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
----------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
CÔNG NHẬN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CHỦ LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2011
------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Quyết định số 75/2009/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Ban hành Quy chế đánh giá, xét chọn và hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của Sở Công Thương Hà Nội - Thường trực Chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 2901/TTr-SCT ngày 14 tháng 9 năm 2011 về việc công nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội năm 2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận 03 sản phẩm của 03 doanh nghiệp là các sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội (có danh sách kèm theo).

>> Xem thêm:  Thu hồi đất được sử dụng trước năm 1993 ? Điệu kiện để được đền bù khi bị thu hồi đất ?

Thời gian công nhận là 24 tháng kể từ ngày được công nhận.
Điều 2. Việc đánh giá duy trì công nhận và thực hiện ưu đãi, hỗ trợ cho các sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội được thực hiện theo Quy chế đánh giá, xét chọn và hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở, ngành: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học - Công nghệ, Quy hoạch Kiến trúc, các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình, các Doanh nghiệp có sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- Các đ/c Phó chủ tịch UBND TP;
- CVP, PVP Nguyễn Danh Cơ;
- Các phòng: TH, KT, CT;
- Lưu VT, CT (02 bản).
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

DANH SÁCH
SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CHỦ LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2011
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4448/QĐ-UBND ngày 23/9/2011 của UBND Thành phố Hà Nội)

TT
Tên sản phẩm
Tên đơn vị
1
Bóng đèn huỳnh quang compact
Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông
2
Dây cáp điện chống cháy
Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Thiên Phú
3
Khuôn nhựa cao cấp
Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội

>> Xem thêm:  Việc hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp ?