ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 445/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÓC MÔN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 91/ 2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 32/2013/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố về bổ sung Quỹ tên đường tại Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bổ sung Quỹ tên đường tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 227/TTr-SVHTT-DSVH ngày 18 tháng 01 năm 2016 về đặt tên đường mới trên địa bàn huyện Hóc Môn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay đặt tên mi cho 23 (hai mươi ba) tuyến đường trên địa bàn huyện Hóc Môn (danh sách tên đường kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Công an Thành phố, y ban nhân dân huyện Hóc Môn, theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị, tổ chức thực hiện những vấn đề có liên quan đến việc đặt tên đường nêu ở Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân Thành phố, Hội đồng đặt mới, sửa đổi tên đường, công viên, quảng trường và công trình công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch y ban nhân dân huyện Hóc Môn, Thủ trưởng các Sở - ngành có liên quan nêu tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;- Thường trực Thành ủy;- Thường trực HĐND/TP;- TTUB: CT, các PCT;
- Các Đại biểu HĐND/TP;
-
UBMTTQVN và các đoàn thể TP;
- Các Sở- ngành TP, UBND các Q-H;

- Báo Đài;

- VPUB. CPVP, các Phòng
CV, TTCB;- Lưu : VT (VX/Ha).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu

DANH SÁCH

ĐƯỜNG ĐẶT TÊN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÓC MÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày04 tháng 02 năm 2016 của y ban nhân dân Thành ph)

STT

TÊN ĐƯỜNG

LÝ TRÌNH

1.

TRỊNH THỊ DỐI

Đặt tên cho Hương lộ 80B

Từ kênh Trần Quang Cơ đến đường Đặng Thúc Vịnh.

2.

HUỲNH THỊ NA

Đặt tên cho đường Đông Thạnh 2

Từ Bến đò Thới Thuận đến kênh Trần Quang Cơ.

3.

NGUYỄN THỊ SÁNG

Đặt tên cho Đông Thạnh 1 - 1

Từ đường Đông Thạnh 1 đến giáp Thới Tam Thôn.

4.

NGUYỄN THỊ ĐIỆP

Đặt tên cho đường Đông Thạnh 2 - 2

Từ đường Đông Thạnh 2 - 3 - 1 đến đường Đông Thạnh 2.

5.

NGUYỄN THỊ PHA

Đặt tên cho đường Đông Thạnh 1

Từ đường Đặng Thúc Vịnh đến Hương lộ 80B.

6.

TRƯƠNG THỊ NHƯ

Đặt tên cho đường Xuân Thới Sơn 4

Từ đường Nguyễn Thị Thử đến đường Đặng Công Bỉnh.

7.

NGUYỄN THỊ LY

Đặt tên cho đường Xuân Thới Sơn 8 + 6

Từ đường Dương Công Khi đến đường Đặng Công Bỉnh.

8.

LÊ THỊ KIM

Đặt tên cho đường Xuân Thới Sơn 2

Từ đường Xuân Thới Sơn 20 đến đường Dương Công Khi.

9.

NGUYỄN THỊ ĐÀNH

Đặt tên cho đường Xuân Thới Sơn 1

Từ đường Nguyễn Văn Bứa đến đường Dương Công Khi.

10.

HUỲNH THỊ MÀI

Đặt tên cho đường Tân Hiệp 1 + 2 + 12

Từ đường Dương Công Khi (ngã ba Hai Rép) đến đường Dương Công Khi (ngã ba Tám Bình).

11.

LÊ THỊ LƠ

Đặt tên cho đường Tân Hiệp 5

Từ đường Đỗ Văn Dậy đến đường Tân Hiệp 6

12.

NGUYỄN THỊ NGÂU

Đặt tên cho đường Thới Tam Thôn - Đông Thạnh

Từ đường Đặng Thúc Vịnh đến đường Đỗ Văn Dậy.

13.

PHẠM THỊ GIÂY

Đặt tên cho đường Thới Tam Thôn 5

Từ đường Thới Tam Thôn 4 đến đường Tô Ký.

14.

TRẦN THỊ BỐC

Đặt tên cho đường Nam Thi 2

Từ đường Quang Trung đến đường Trịnh Thị Miếng.

15.

NGUYỄN THỊ SÁU

Đặt tên cho đường Thới Tam Thôn 8

Từ đường liên xã Thới Tam Thôn - Đông Thạnh đến đường Nam Thới 1.

16.

BÙI THỊ LÙNG

Đặt tên cho đường Nam Thi 1

Từ đường Thi Tam Thôn - Đông Thạnh đến đường Trần Khắc Chân.

17.

NGUYỄN THỊ THẢNH

Đặt tên cho đường Thới Tam Thôn 4

Từ đường Đặng Thúc Vịnh đến kênh Trần Quang Cơ.

18.

LÊ VĂN PHIÊN

Đặt tên cho đường Khu phố 2 - 01

Từ đường Lý Thường Kiệt đến đường Lý Thường Kiệt.

19.

VÕ THỊ HỒI

Đặt tên cho đường liên xã Tân Xuân - Xuân Thới Sơn - Xuân Thới Thượng

Từ Quốc lộ 22 đến đường Nguyễn Thị Thử.

20.

VÕ THỊ ĐẦY

Đặt tên cho đường liên xã Nhị Bình - Đông Thạnh

Từ đường Đặng Thúc Vịnh đến đường Nhị Bình 8.

21.

THÁI THỊ GIỮ

Đặt tên cho đường Bà Điểm 8

Từ đường Phan Văn Hớn đến Cư xá Bà Điểm.

22.

NGUYỄN THỊ HUÊ

Đặt tên cho đường Bà Điểm 7

Từ đường Nguyễn nh Thủ đến Quốc lộ 22.

23.

NGUYỄN THỊ NUÔI

Đặt tên cho đường 60B

Từ Quốc lộ 22 đến Hương lộ 60.