ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng xã, phường, thị trấn
đạt tiêu chu
n phù hợp với trẻ em tỉnh Long An đến năm 2010

_______________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 03/2004/QĐ-DSGĐTE ngày 01/6/2004 của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em về việc ban hành hướng dẫn tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; Quyết định số 1987/QĐ-UBND ngày 10/8/2006 của vềviệc phê duyệt Đề án Xây dựng xã, phường, thị trấn điểm đạt tiêu chuẩn phù hợp trẻ em UBND tỉnh Long An giai đoạn 2006- 2010;

Theo đề nghị ca Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 129/TTr- SLĐTBXH ngày 05 tháng 02 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em tỉnh Long An đến năm 2010, thành phần gồm:

1. Ông Trần Hữu Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh,

Trưởng ban.

2. Ông Cao Văn Thu PGĐ Sở Lao động-TBXH,

Phó Trưởng ban trực

3. Ông Nguyễn Văn On, GĐ. Sở Tài chính, 

Thành viên.

4. Ông Lê Thanh Liêm, GĐ. Sở Y tế,

Thành viên 

5. Ông Trương Thành Út, GĐ.SởTư pháp,

''

6. Ông Đặng Văn Sáng, PGĐ. Sở Kế hoạch và Đầu tư,

''

7. Ông Phan Chí Thanh, PGD. CA tỉnh,

''

8. Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, PTP. GDTH-Sở Giáo dục và Đào tạo

''

9. Bà Huỳnh Thị Phép, PGĐ. Sở Tài nguyên và Môi trường,

''

10. Ông Phạm Minh Hùng, PCT. Hội nông dân tỉnh,

''

11. Ông Đỗ Thanh Hùng, PBT. Tỉnh đoàn, 

''

12. Ông Nguyễn Vũ Hùng, UVBCH. Hội Cựu chiến binh tỉnh,

''

13. Ông Trương Văn Nam, PCT. Ủy ban Mặt trậnTổ quốc tỉnh,

''

14. Ông Nguyễn Văn Vân, PCT. Liên đoàn Lao động tỉnh,

''

15. Ông Huỳnh Ngọc Hùng, PGĐ. Sở Giao thông Vận tải,

''

16. Ông Huỳnh Văn Sáu, PGD. Đài PTTH Long An,

''

17. Bà Nguyễn Thị Chính, UVTV. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh,

''

Điều 2. Ban chỉ đạo xây dựng xã, phường,thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em tỉnh có nhiệm vụ tiếp tục xây dựng kế hoạch, phối hợp, tổ chức chỉ đạo thực hiện các tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em giai đoạn 2006-2010; thông qua chương trình, kế hoạch hoạt động thực hiện các tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em của các ngành chức năng và địa phương.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan và cá nhân có tên ở Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này thay thế Quyết định số 2848/QĐ-UBND ngày 22/11/2006 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em tỉnh Long An giai đoạn 2006-2010./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Dương Quốc Xuân