THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 445-TTg

Hà Nội , ngày 20 tháng 6 năm 1997


QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị quyết số 18/CP ngày 11 tháng 3 năm 1994 của Chính phủ về pháttriển Công nghệ Sinh học ở Việt Nam đến năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Thành lập Ban Chủnhiệm Chương trình Quốc gia về Công nghệ Sinh học để giúp Thủ tương Chính phủtriển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ số 18/CP ngày 11 tháng 3 năm 1994về phát triển Công nghệ Sinh học ở Việt Nam đến năm 2010.

Điều 2. Ban Chủ nhiệmChương trình có nhiệm vụ quyền hạn:

1. Xây dựng chiến lược pháttriển Công nghệ Sinh học, kế hoạch dài hạn theo các giai đoạn và kế hoạch hàngnăm để thực hiện Chương trình Quốc gia về Công nghệ Sinh học trình Thủ tướngChính phủ phê duyệt.

2. Tổ chức và chỉ đạo thực hiệnChương trình Quốc gia về Công nghệ Sinh học theo Quyết định số 531/TTg ngày 8tháng 8 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý các Chương trình Quốc gia;Phối hợp với các cơ quan chức năng thẩm định, duyệt và phân bổ kinh phí cho cácdự án của Chương trình theo quy định hiện hành, đồng thời theo dõi, hướng dẫnvà kiểm tra việc thực hiện các dự án này của các Bộ, ngành, địa phương; Cóquyền kiến nghị với các Bộ, ngành, địa phương về việc tổ chức thực hiện các dựán của Chương trình; Trình Thủ tướng Chính phủ xử lý các vấn đề nảy sinh trongquá trình thực hiện Chương trình.

3. Phối hợp với các cơ quan hữuquan xây dựng các chính sách, chế độ, biện pháp để triển khai Chương trình Quốcgia về Công nghệ Sinh học trình Thủ tướng Chính phủ ban hành. Ban hành các vănbản hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định của Chính phủ.

4. Báo cáo định kỳ theo quy địnhtình hình thực hiện Chương trình và phối hợp với các cơ quan có liên quan đánhgiá, nghiệm thu kết quả thực hiện Chương trình.

Điều 3. Thành phần BanChủ nhiệm Chương trình Quốc gia về Công nghệ Sinh học gồm có:

1. Chủ nhiệm: Bộ trưởng Bộ Khoahọc, Công nghệ và Môi trường.

2. Phó Chủ nhiệm: Thứ trưởng BộNông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

3. Uỷ viên thư ký: Đại diện Hộiđồng Công nghệ Sinh học.

Các Uỷ viên là đại diện của cáccơ quan:

+ Bộ Y tế 1 người

+ Bộ Công nghiệp 1 người

+ Bộ Thuỷ sản 1 người + Bộ Giáodục và Đào tạo 1 người

+ Bộ Khoa học, Công nghệ và Môitrường 2 người

+ Trung tâm khoa học tự nhiên vàcông nghệ quốc gia 2 người Các thành viên cụ thể của Ban Chủ nhiệm sẽ do các cơquan nói trên giới thiệu sau khi đã thống nhất ý kiến với Chủ nhiệm Chươngtrình.

Điều 4. Nhiệm vụ và quyềnhạn của các thành viên Ban Chủ nhiệm Chương trình Quốc gia về Công nghệ Sinhhọc được quy định như sau:

1. Chủ nhiệm phụ trách chungcông tác của Ban, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về mọi hoạt độngcủa Ban.

2. Phó Chủ nhiêm giúp việc Chủnhiệm chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Ban theo sự phân công của Chủ nhiệm.

3. Các Uỷ viên Ban chủ nhiệm cónhiệm vụ tham gia góp ý kiến, thảo luận và quyết định các nội dung hoạt độngcủa Ban, thực hiện các nhiệm vụ được Chủ nhiệm phân công. Ban Chủ nhiệm Chươngtrình có thể có các Cộng tác viên giúp việc theo nhu cầu.

Điều 5. Ban Chủ nhiệmChương trình Quốc gia về Công nghệ Sinh học được phép sử dụng con dấu và tàikhoản của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, có Văn phòng thường trực đặttại Bộ Khoa học, công nghệ và Môi trường, biên chế của Văn phòng lấy từ biênchế của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Chánh Văn phòng là Uỷ viên thư kýcủa Ban Chủ nhiệm. Số lượng biên chế, nhiệm vụ và tổ chức của Văn phòng cũngnhư các quy định khác về hoạt động của Ban Chủ nhiệm Chương trình do Chủ nhiệmChương trình quy định.

Điều 6. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chủ nhiệm và các thành viên BanChủ nhiệm Chương trình Quốc gia về Công nghệ Sinh học, Bộ trưởng các Bộ, Thủtrưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)