BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 4458/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNHQUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC AN TOÀN, PHÒNG CHỐNG TAI NẠN, THƯƠNG TÍCH TRONGTRƯỜNG PHỔ THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đàotạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 197/2001/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướngChính phủ về việc phê duyệt chính sách quốc gia phòng, chống tai nạn, thươngtích giai đoạn 2002 – 2010;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này “Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn,thương tích trong trường phổ thông”

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Ông (Bà) ChánhVăn phòng, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Thủ trưởng các đơn vị cóliên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trựcthuộc trung ương, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo và các cá nhân, tổ chức cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (Để báo cáo);
- Bộ Y tế (Để phối hợp);
- UBTƯMTTQVN;
- Như điều 3;
- Các trường ĐH có khối THPT chuyên;
- Website Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Vũ Luận

QUY ĐỊNH

VỀ XÂYDỰNG TRƯỜNG HỌC AN TOÀN, PHÒNG CHỐNG TAI NẠN, THƯƠNG TÍCH TRONG TRƯỜNG PHỔTHÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4458/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2007 của Bộtrưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng ápdụng:

- Văn bản này điều chỉnh việc tổ chứcxây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích, bao gồm: tiêuchuẩn, quy trình xây dựng, hồ sơ thủ tục công nhận và tổ chức thực hiện.

- Văn bản này áp dụng đối với các trườngphổ thông (bao gồm cả trường THPT chuyên, khối chuyên của cơ sở giáo dục đạihọc).

2. Giải thích thuật ngữ:

- Trường học an toàn, phòng chống tainạn, thương tích là trường học mà các yếu tố nguy cơ gây tai nạn, thương tích chohọc sinh được phòng, chống và giảm thiểu tối đa hoặc loại bỏ. Toàn bộ học sinhcủa trường được sống và học tập trong một môi trường an toàn. Quá trình xâydựng trường học an toàn phải có sự tham gia của tất cả học sinh, giáo viên, cánbộ quản lý giáo dục và các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thểcủa địa phương.

- Tai nạn là sự kiện không chủ ý gâyra hoặc có khả năng gây ra thương tích. Thương tích là tổn thương thực thể củacơ thể do phải chịu tác động đột ngột ngoài khả năng chịu đựng của cơ thể hoặcrối loạn chức năng do thiếu yếu tố cần thiết cho sự sống như không khí, nước,nhiệt độ phù hợp.

- Các nguyên nhân thương tích thườnggặp đối với học sinh là: tai nạn giao thông, ngã, đuối nước, bỏng, điện giật,ngộ độc do hóa chất, thực phẩm, vật sắc nhọn đâm, cắt, đánh nhau, bạo lực.

II. TIÊU CHUẨN TRƯỜNG HỌC AN TOÀN,PHÒNG CHỐNG TAI NẠN, THƯƠNG TÍCH

1. Trường học an toàn được xây dựngtrên cơ sở xây dựng các lớp học an toàn, môi trường xung quanh an toàn và các thiệpphòng chống tai nạn, thương tích có hiệu quả tại trường học.

2. Tiêu chuẩn trường học an toàn, phòngchống tai nạn thương tích:

a. Có Ban chỉ đạo công tác y tế trườnghọc của nhà trường trong đó có công tác phòng chống tai nạn, thương tích. Hàngnăm Ban chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống tai nan,thương tích của nhà trường. Nhà trường có cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệmvề công tác y tế trường học, được tập huấn để thực hiện tốt các hoạt động sơcấp cứu tai nạn thương tích. Giáo viên, cán bộ, công nhân viên và học sinh đượccung cấp những kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy cơ và cách phòng chống tainạn thương tích.

b. Có biện pháp tổ chức thực hiện phòngchống tai nạn thương tích.

3. Trường học được công nhận đạt tiêuchuẩn trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích khi:

- 80% nội dung bảng đánh giá trườnghọc an toàn (tại phụ lục 1 và 2 kèm theo văn bản này) được đánh giá là đạt.

- Không có học sinh bị tử vong hay bịthương tích nặng phải nằm viện do tai nạn, thương tích xảy ra trong trường.

III. NỘI DUNG XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌCAN TOÀN, PHÒNG CHỐNG TAI NẠN, THƯƠNG TÍCH

1. Thành lập Ban chỉ đạo công tác ytế trường học. Trưởng ban chỉ đạo là Hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng, phó ban thườngtrực là cán bộ y tế trường học, các thành viên gồm một số giáo viên chủ nhiệm,cán bộ chữ thập đỏ.

2. Xây dựng kế hoạch hoạt động phòng,chống tai nạn, thương tích của nhà trường.

3. Có các biện pháp phòng, chống tainạn thương tích như tuyên truyền, giáo dục, can thiệp, khắc phục, giảm thiểunguy cơ gây tai nạn, thương tích; huy động các thành viên trong nhà trường thamgia thực hiện các hoạt động cụ thể sau:

a. Truyền thông giáo dục nâng cao nhậnthức về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích bằngnhững hình thức như tờ rơi, băng rôn, áp phích, khẩu hiệu, tổ chức các hoạtđộng ngoại khóa…

b. Tổ chức thực hiện các hoạt động canthiệp giảm thiểu nguy cơ gây tai nạn, thương tích trong trường học.

c. Cải tạo môi trường học tập và sinhhoạt toàn phòng, chống tai nạn, thương tích.

d. Khắc phục các nguy cơ thương tíchtrong trường học, tập trung ưu tiên các loại thương tích thường gặp:

- Tai nạn giao thông

- Ngã

- Đuối nước

- Bỏng, điện giật, cháy nổ

- Ngộ độc

- Vật sắc nhọn đâm, cắt

- Đánh nhau, bạo lực

đ. Huy động sự tham gia của các thànhviên trong nhà trường, phụ huynh học sinh và cộng đồng phát hiện và báo cáo kịpthời các nguy cơ gây tai nạn, thương tích, để có các biện pháp phòng chống tainạn, thương tích tại trường học.

e. Nâng cao năng lực cho các cấp lãnhđạo, cán bộ, giáo viên của ngành giáo dục về các nội dung phòng chống tai nạnthương tích.

h. Có tủ thuốc và các dụng cụ sơ cấpcứu theo quy định.

m. Có quy định về phát hiện và xử lýtai nạn, thương tích ở trường học; có phương án khắc phục các yếu tố nguy cơ gâytai nạn (nếu có) và phương án dự phòng xử lý tai nạn, thương tích.

4. Thiết lập hệ thống ghi chép, theodõi, giám sát và báo cáo xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạnthương tích.

5. Thực hiện đánh giá quá trình triểnkhai và kết quả các hoạt động xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn,thương tích, đề nghị, công nhận trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thươngtích vào cuối năm học.

IV. HỒ SƠ, THỦ TỤC CÔNG NHẬN TRƯỜNGHỌC AN TOÀN, PHÒNG CHỐNG TAI NẠN, THƯƠNG TÍCH

1. Hồ sơ đề nghị:

a. Đối với trường Tiểu học và Trunghọc cơ sở:

- Công văn đề nghị của nhà trường gửiUBND xã/phường/thị trấn kèm theo bảng tự đánh giá (tại phụ lục 1 và 2 kèm theovăn bản này).

- Biên bản thẩm định của phòng Giáodục và Đào tạo về kết quả tự đánh giá của nhà trường.

- Công văn của UBND xã/phường/thị trấngửi UBND quận/huyện/thị xã/TP thuộc tỉnh đề nghị công nhận trường học an toàn,phòng chống tai nạn, thương tích.

b. Đối với trường Trung học phổthông:

- Công văn đề nghị của nhà trường gửiUBND quận/huyện/thị xã/TP thuộc tỉnh kèm theo bảng tự đánh giá (tại phụ lục 3kèm theo văn bản này).

- Biên bản thẩm định của phòng Giáodục và Đào tạo về kết quả tự đánh giá của nhà trường.

c. Trường học an toàn, phòng chống tainạn, thương tích được đánh giá, công nhận theo từng năm học.

2. Cấp giấy chứng nhận “Trường học antoàn, phòng chống tai nạn thương tích”

(Mẫu giấy chứng nhận Trường học an toàntại phụ lục 4 kèm theo hướng dẫn này).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Công tác học sinh, sinh viên

Là đơn vị đầu mối có trách nhiệm hướngdẫn, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện quyết định này.

2. Ủy ban nhân dân các cấp

a. Chỉ đạo thực hiện Chương trình hànhđộng xây dựng cộng đồng an toàn trong đó có xây dựng trường học an toàn, phòngchống tai nạn, thương tích của địa phương mình.

b. Đầu tư kinh phí cho công tác phòngchống tai nạn, thương tích trong trường học.

c. Tổ chức phối hợp giữa các cơ quanthuộc quyền quản lý, các tổ chức kinh tế, xã hội để thực hiện nhiệm vụ xây dựngtrường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích.

c. Tổ chức phối hợp giữa các cơ quanthuộc quyền quản lý, các tổ chức kinh tế, xã hội để thực hiện nhiệm vụ xây dựngtrường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích.

3. Sở/Phòng Giáo dục và Đào tạo

a. Tham mưu với UBND các cấp xây dựngkế hoạch hoạt động và dự toán ngân sách hàng năm cho công tác y tế trường họcnói chung và công tác phòng chống tai nạn thương tích trong trường học nóiriêng.

b. Chủ động xây dựng kế hoạch và ngânsách cho các hoạt động xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thươngtích của các trường học trong địa bàn.

c. Đưa nội dung tiêu chuẩn xây dựngtrường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích là một trong những tiêu chíthi đua về công tác y tế trường học ở các trường phổ thông.

d. Chỉ đạo, kiểm tra và đánh giá cáctrường phổ thông trong việc triển khai thực hiện xây dựng trường học an toàn,phòng chống tai nạn, thương tích.

đ. Báo cáo kết quả xây dựng trường họcan toàn, phòng chống tai nạn, thương tích về Bộ Giáo dục và Đào tạo (đối vớicác sở giáo dục và đào tạo), về Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với phòng giáo dụcvà đào tạo).

4. Trường phổ thông

a. Ban Giám hiệu nhà trường căn cứ kếhoạch của địa phương, hàng năm tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lậpvà triển khai kế hoạch xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thươngtích của nhà trường.

b. Hàng năm tổ chức tập huấn, tuyêntruyền, giáo dục cho học sinh, giáo viên và cán bộ công nhân viên nhà trường nhữngkiến thức cơ bản về các yếu tố nguy cơ và cách phòng, chống tai nạn, thươngtích.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Vũ Luận

PHỤ LỤC 1

BẢNGĐÁNH GIÁ TRƯỜNG HỌC AN TOÀN, PHÒNG CHỐNG TAI NẠN, THƯƠNG TÍCH TRƯỜNG TIỂU HỌC
(Nhà trường tự đánh giá)

Tên trường:

Địa chỉ:

STT

Nội dung đánh giá

Đạt

Không đạt

I

Tổ chức nhà trường

1

Có Ban chỉ đạo công tác y tế trường học

2

Có cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm công tác Y tế trường học

3

Có tủ thuốc và các dụng cụ sơ cấp cứu ban đầu

4

Có kế hoạch hoạt động xây dựng trường học an toàn

5

Có các quy định về phát hiện và xử lý khi xẩy ra tai nạn thương tích ở trường học

6

Có các phương án dự phòng cứu nạn khi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, ngộ độc

7

Thường xuyên kiểm tra phát hiện và khắc phục các yếu tố nguy cơ thương tích

8

Các thành viên trong nhà trường được cung cấp những kiến thức về yếu tố nguy cơ và cách phòng, chống tai nạn, thương tích

II

Phòng chống ngã

1

Đường đi, sân trường bằng phẳng, không trơn trượt, mấp mô

2

Các cây cao, cổ thụ ở sân trường được chặt tỉa cành trước mùa mưa bão và có rào chắn hoặc nội quy để học sinh không leo trèo

3

Ban công và cầu thang có tay vịn, lan can chắc chắn

4

Bàn ghế vững chắc, mặt bàn nhẵn, góc bàn không nhọn, đảm bảo khoảng cách theo quy định

III

Phòng chống tai nạn giao thông

1

Học sinh được học/phổ biến luật an toàn giao thông

2

Xung quanh trường có hệ thống tường rào, cổng chắc chắn và có người quản lý để học sinh không chơi, đùa ngoài đường.

3

Có biển báo giảm tốc độ ở đoạn đường gần trường và có biện pháp chống ùn tắc giao thông giờ vào học và giờ tan trường.

IV

Phòng chống đuối nước

1

Giếng, dụng cụ chứa nước có nắp đậy chắc chắn

2

Có hàng rào chắc chắn quanh ao, hồ và những hố nước, hố vôi trong khu vực trường học.

V

Phòng chống đánh nhau, bạo lực trong trường học

1

Học sinh không được mang các vật sắc nhọn, dao, súng cao su, chất nổ, chất độc, hại và các hung khí đến trường

2

Không có các vụ đánh nhau trong trường học gây tai nạn thương tích

VI

Phòng chống bỏng, điện giật, cháy nổ

1

Có nội quy phòng, chống điện giật, cháy nổ

2

Bảng điện có nắp đậy và để cao 1,6 m so với nền nhà

3

Hệ thống điện trong lớp học, thư viện v.v… đảm bảo quy định về an toàn điện

4

Có trang, thiết bị phòng, chữa cháy đặt ở nơi thuận tiện cho việc sử dụng

VII

Phòng chống ngộ độc

1

Nhân viên nhà ăn được tập huấn về an toàn vệ sinh thực phẩm và khám sức khỏe định kỳ theo quy định

2

Bếp nấu ăn ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ, có cửa ngăn cách với khu chế biến thực phẩm

3

Nguồn thực phẩm cung cấp đảm bảo vệ sinh, an toàn, có mẫu lưu thức ăn hàng ngày theo quy định

4

Quy trình chế biến, nấu nướng theo nguyên tắc bếp ăn một chiều

5

Trong khuôn viên của nhà trường không trồng những cây có vỏ, lá, hoa chứa chất độc hại và mùi hôi thối

Ghi chú: Cách đánh giá

- Đạt: Thực hiện tốt nội dung trongbảng đánh giá

- Chưa đạt: Chưa thực hiện hoặc thựchiện chưa tốt các nội dung trên

Ngày tháng năm

XÁC NHẬN CỦA PHÒNG GD&ĐT

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ngày tháng năm

TM. BAN GIÁM HIỆU

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

PHỤ LỤC 2

BẢNGĐÁNH GIÁ TRƯỜNG HỌC AN TOÀN, PHÒNG CHỐNG TAI NẠN, THƯƠNG TÍCH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠSỞ
(Nhà trường tự đánh giá)

Tên trường:

Địa chỉ:

STT

Nội dung kiểm tra

Đạt

Không đạt

I

Tổ chức nhà trường

1

Có Ban chỉ đạo công tác y tế trường học

2

Có cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm công tác Y tế học đường

3

Có tủ thuốc và các dụng cụ sơ cấp cứu ban đầu

4

Thực hiện dạy đủ các tiết học về tai nạn thương tích

5

Có kế hoạch hoạt động xây dựng trường học an toàn

6

Có các quy định về phát hiện và xử lý khi xảy ra tai nạn thương tích ở trường học

7

Có các phương án dự phòng cứu nạn khi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, ngộ độc

8

Thường xuyên kiểm tra phát hiện và khắc phục các yếu tố nguy cơ thương tích

9

Các thành viên trong nhà trường được cung cấp những kiến thức về yếu tố nguy cơ và cách phòng, chống tai nạn, thương tích

II

Phòng chống ngã

1

Đường đi, sân trường bằng phẳng, không trơn trượt, mấp mô

2

Các cây cao, cổ thụ ở sân trường được chặt tỉa cành trước mùa mưa bão và có rào chắn hoặc nội quy để học sinh không leo trèo

3

Ban công và cầu thang có tay vịn, lan can chắc chắn

4

Bàn ghế vững chắc, mặt bàn nhẵn, góc bàn không nhọn, đảm bảo khoảng cách theo quy định

5

Dụng cụ tập luyện thể dục thể thao bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn

III

Phòng chống tai nạn giao thông

1

Học sinh được học/phổ biến về luật an toàn giao thông

2

Xung quanh trường có hệ thống tường rào, cổng chắc chắn và có người quản lý để học sinh không chơi, đùa ngoài đường

3

Có biển báo giảm tốc độ ở đoạn đường gần trường và có biện pháp chống ùn tắc giao thông giờ vào học và giờ tan trường

IV

Phòng chống đuối nước

1

Giếng, dụng cụ chứa nước có nắp đậy chắc chắn

2

Có hàng rào chắc chắn quanh ao, hồ và những hố nước, hố vôi trong khu vực trường học

V

Phòng chống đánh nhau, bạo lực trong trường học

1

Không có các vụ đánh nhau trong trường học gây tai nạn thương tích

2

Học sinh không được mang các vật sắc nhọn, dao, súng cao su, chất nổ, chất độc, hại và các hung khí đến trường

VI

Phòng chống bỏng, điện giật, cháy nổ

1

Có nội quy phòng, chống điện giật, cháy nổ

2

Hệ thống điện trong lớp học, xưởng trường, thư viện, phòng thí nghiệm v.v… đảm bảo quy định về an toàn điện

3

Bảng điện có nắp đậy và có khóa bảo vệ

4

Phòng thí nghiệm có nội quy, hướng dẫn sử dụng các dụng cụ, hóa chất…

5

Có trang, thiết bị phòng, chữa cháy đặt ở nơi thuận tiện cho việc sử dụng

VII

Phòng chống ngộ độc

1

Nhân viên nhà ăn được tập huấn về an toàn vệ sinh thực phẩm và khám sức khỏe định kỳ theo quy định

2

Bếp nấu ăn ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ, có cửa ngăn cách với khu chế biến thực phẩm

3

Nguồn thực phẩm cung cấp đảm bảo vệ sinh, an toàn, có mẫu lưu thức ăn hàng ngày theo quy định

4

Quy trình chế biến, nấu nướng theo nguyên tắc bếp ăn một chiều

5

Trong khuôn viên của nhà trường không trồng những cây có vỏ, lá, hoa chứa chất độc hại và mùi hôi thối

Ghi chú: Cách đánh giá

- Đạt: Thực hiện tốt nội dung trongbảng đánh giá

- Chưa đạt: Chưa thực hiện hoặc thựchiện chưa tốt các nội dung trên

Ngày tháng năm

XÁC NHẬN CỦA PHÒNG GD&ĐT

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ngày tháng năm

TM. BAN GIÁM HIỆU

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

PHỤ LỤC 3

BẢNGĐÁNH GIÁ TRƯỜNG HỌC AN TOÀN, PHÒNG CHỐNG TAI NẠN, THƯƠNG TÍCH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔTHÔNG
(Nhà trường tự đánh giá)

Tên trường:

Địa chỉ:

STT

Nội dung kiểm tra

Đạt

Không đạt

I

Tổ chức nhà trường

1

Có Ban chỉ đạo công tác y tế trường học

2

Có cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm công tác Y tế học đường

3

Có tủ thuốc và các dụng cụ sơ cấp cứu ban đầu

4

Thực hiện dạy đủ các tiết học về tai nạn thương tích

5

Có kế hoạch hoạt động xây dựng trường học an toàn

6

Có các quy định về phát hiện và xử lý khi xảy ra tai nạn thương tích ở trường học

7

Có các phương án dự phòng cứu nạn khi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, ngộ độc

8

Thường xuyên kiểm tra phát hiện và khắc phục các yếu tố nguy cơ thương tích

9

Các thành viên trong nhà trường được cung cấp những kiến thức về yếu tố nguy cơ và cách phòng, chống tai nạn, thương tích

II

Phòng chống ngã

1

Đường đi, sân trường bằng phẳng, không trơn trượt, mấp mô

2

Các cây cao, cổ thụ ở sân trường được chặt tỉa cành trước mùa mưa bão và có rào chắn hoặc nội quy để học sinh không leo trèo

3

Ban công và cầu thang có tay vịn, lan can chắc chắn

4

Bàn ghế vững chắc, mặt bàn nhẵn, góc bàn không nhọn, đảm bảo khoảng cách theo quy định

5

Dụng cụ tập luyện thể dục thể thao đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn

III

Phòng chống tai nạn giao thông

1

Học sinh được học/phổ biến về luật an toàn giao thông

2

Xung quanh trường có hệ thống tường rào, cổng chắc chắn và có người quản lý để học sinh không chơi, đùa ngoài đường

3

Có biển báo giảm tốc độ ở đoạn đường gần trường và có biện pháp chống ùn tắc giao thông giờ vào học và giờ tan trường

IV

Phòng chống đuối nước

1

Giếng, dụng cụ chứa nước có nắp đậy chắc chắn

2

Có hàng rào chắc chắn quanh ao, hồ và những hố nước, hố vôi trong khu vực trường học

V

Phòng chống đánh nhau, bạo lực trong trường học

1

Không có các vụ đánh nhau trong trường học gây tai nạn thương tích

2

Học sinh không được mang các vật sắc nhọn, dao, súng cao su, chất nổ, chất độc, hại và các hung khí đến trường

VI

Phòng chống bỏng, điện giật, cháy nổ

1

Có nội quy phòng, chống điện giật, cháy nổ

2

Hệ thống điện trong lớp học, xưởng trường, thư viện, phòng thí nghiệm v.v… đảm bảo quy định về an toàn điện

3

Bảng điện có nắp đậy và có khóa bảo vệ

4

Phòng thí nghiệm có nội quy, hướng dẫn sử dụng các dụng cụ, hóa chất…

5

Có trang, thiết bị phòng, chữa cháy đặt ở nơi thuận tiện cho việc sử dụng

VII

Phòng chống ngộ độc

1

Nhân viên nhà ăn được tập huấn về an toàn vệ sinh thực phẩm và khám sức khỏe định kỳ theo quy định

2

Bếp nấu ăn ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ, có cửa ngăn cách với khu chế biến thực phẩm

3

Nguồn thực phẩm cung cấp đảm bảo vệ sinh, an toàn, có mẫu lưu thức ăn hàng ngày theo quy định

4

Quy trình chế biến, nấu nướng theo nguyên tắc bếp ăn một chiều

5

Trong khuôn viên của nhà trường không trồng những cây có vỏ, lá, hoa chứa chất độc hại và mùi hôi thối

Ghi chú: Cách đánh giá

- Đạt: Thực hiện tốt nội dung trongbảng đánh giá

- Chưa đạt: Chưa thực hiện hoặc thựchiện chưa tốt các nội dung trên

Ngày tháng năm

XÁC NHẬN CỦA SỞ GD&ĐT

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ngày tháng năm

TM. BAN GIÁM HIỆU

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

PHỤ LỤC 4

MẪU GIẤYCHỨNG NHẬN TRƯỜNG HỌC AN TOÀN, PHÒNG CHỐNG TAI NẠN, THƯƠNG TÍCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

GIẤY CHỨNG NHẬN

TRƯỜNG HỌC AN TOÀN
PHÒNG, CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH

Ủy ban nhân dân ………………(*)

CHỨNG NHẬN:……………………………………………….

………………………………………………..

ĐẠT TIÊU CHUẨN “Trường học an toàn, phòng

chống tai nạn, thương tích” năm học 200… - 200…

………….., ngày …… tháng …… năm 200

ỦY BAN NHÂN DÂN ……………………(*)

Quyết định số………………….

Ngày…… tháng…… năm 200

Sổ danh mục:…………………..

Chú thích: (*) Ghi rõ tên UBND quận/huyện/thịxã/TP (trực thuộc tỉnh)