ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4458/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 9 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG ĐÔ THỊ(QUY HOẠCH PHÂN KHU) TỶ LỆ 1/2000 KHU DÂN CƯ MỘT PHẦN LIÊN PHƯỜNG 12 - 13 - 14,QUẬN 6

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11năm 2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quyhoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 24/2010/QĐ-TTgngày 06 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án điều chỉnhquy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025;

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày11 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đôthị;

Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-BXDngày 03 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quychuẩnkỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng(QCXDVN 01: 2008/BXD );

Căn cứ Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Ủyban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về điều chỉnh quy hoạch đô thị tạiThành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủyban nhân dân Thành phố về thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị trên địabàn Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 62/2012/QĐ-UBNDngày 25 tháng 12 năm 2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số50/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thẩm định, phêduyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 5106/QĐ-UBND ngày04 tháng 10 năm 2012 củaỦy ban nhân dânThành phố về duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Quận 6;

Căn cứ Quyết định số 3905/QĐ-UBND ngày18 tháng 7 năm 2013 củaỦy ban nhân dânThành phố về duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu)tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư liên Phường 7-8, Quận 6;

Căn cứ Công văn số 3066/UBND-ĐTMT ngày30 tháng 6 năm 2014 củaỦy ban nhân dânThành phố về chuyển đổi quy hoạch sử dụng đất tại hẻm 101 Tân Hóa, Phường 14,Quận 6;

Xét đề nghị của Sở Quy hoạch - Kiếntrúc tại Tờ trình số 2844/TTr-SQHKT ngày 17 tháng 8 năm 2015 về trình duyệtđiều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu)tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư một phần liên Phường 12-13-14, Quận 6,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xâydựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư một phần liên Phường12-13-14, Quận 6, với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí, quy mô và giớihạn phạm vi điều chỉnh cục bộ quy hoạch:

- Quy mô diện tích khu vực điều chỉnhcục bộ quy hoạch: 0,1017 ha.

- Vị trí và giới hạn phạm vi điều chỉnhcục bộ quy hoạch: bao gồm một phần ô phố có ký hiệu II-65và ô phố II-83 thuộc bản vẽ tổng mặt bằng quy hoạch sửdụng đất của đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạchphân khu) Khu dân cư một phần liên Phường 12-13-14, Quận 6 được duyệt.

+ Phía Đông giáp: khu dân cư hiện hữu

+ Phía Tây giáp: đường Đặng Nguyên Cẩn

+ Phía Nam giáp: khu dân cư hiện hữu

+ Phía Bắc giáp: khu dân cư hiện hữu

2. Lộ giới tuyến đường liênquan:

Đường Đặng Nguyên Cẩn: 25m.

3. Cơ quan tổ chức lập điềuchỉnh cục bộ quy hoạch:

Ủy ban nhân dân Quận 6.

4. Hồ sơ bản vẽ điều chỉnh cụcbộ quy hoạch:

- Bản sao bản đồ quy hoạch tổng mặt bằngsử dụng đất của đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạchphân khu) Khu dân cư một phần liên Phường 12-13-14, Quận 6 được duyệt.

- Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụngđất theo phương án điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thịtỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu dân cư một phần liên Phường 12-13-14, Quận6.

Điều 2. Nội dungđiều chỉnh cục bộ quy hoạch:

1. Lý do, mục tiêu điều chỉnhcục bộ, hiệu quả kinh tế - xã hội của việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch:

Phục vụ việc giải quyết các nhu cầu vềgiáo dục trong khu vực còn rất thiếu, góp phần tăng chỉ tiêu đất giáo dục trongkhu vực Phường 12-13-14, Quận 6.

2. Nội dung điều chỉnh:

- Về chức năng sử dụng đất, các chỉ tiêusử dụng đất quy hoạch đô thị:

Chức năng sử dụng đất

Diện tích (ha)

Dân số (người)

Chỉ tiêu sử dụng đất nhóm ở (m2/người)

Mật độ Xây dng (%)

Tầng cao tối thiểu, tối đa (tầng)

Hệ số sử dụng đất

Đồ án quy hoạch được duyệt

Một phần ô phố ký hiệu 11-65 và ô phố 11-83

Đất dân cư hiện hữu

0,0299

19

-

60

3-5

2-3

Đất công trình công cộng

0,0718

-

-

40

5

2,2

Sau khi điều chỉnh cụ bộ

Đất giáo dục (mầm non rạng Đông 13 - cơ sở 3)

0,1017

-

-

40-50

3

1,2 - 1,5

3. Các điểm lưu ý:

- Về tầng cao: Sốtầng bao gồm các tầng được quy định tại QCVN số 03: 2012/BXD của Bộ xây dựng.

Điều 3. Tráchnhiệm của Ủy ban nhân dân Quận 6 và cácđơn vị có liên quan

- Ủy ban nhân dân Quận 6 cótrách nhiệm cập nhật và thể hiện trong hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đôthị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư một phần liên Phường 12-13-14,Quận 6 những nội dung điều chỉnh nêu trên. Sau khi ràsoát, đánh giá quá trình thực hiện đồ án này theo định kỳ thời hạn đã được quyđịnh, cần tổng hợp các nội dung điều chỉnh để đưa vào nội dung nghiên cứu điềuchỉnh tổng thể đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷlệ 1/2000 Khu dân cư một phần liên Phường 12-13-14, Quận 6 (trong đó có hạ tầngkỹ thuật và hạ tầng xã hội). Trong quá trình quản lý, tổ chức triển khai thựchiện theo quy hoạch được duyệt cần kiểm soát, quản lý chặt chẽ để có giải phápkhắc phục những phát sinh (nếu có) do điều chỉnh cục bộ quy hoạch nhằm pháttriển đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong phạm vi đồ án,đảm bảo việc quản lý, phát triển đô thị phù hợp với nội dung đồ án quy hoạchchi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 và các nội dung điều chỉnh cục bộ quyhoạch đã được phê duyệt.

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đượcphê duyệt, cơ quan có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch đô thị cần phảicông bố công khai nội dung điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựngđô thị tỷ lệ 1/2000 này theo quy định.

- Công tác cắm mốc giới theo nội dungđiều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạchphân khu) này cần được tổ chức thực hiện theo Thông tư số 15/2010/TT-BXD ngày27 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng và Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 12tháng 5 năm 2014 củaỦy ban nhân dân Thànhphố ban hành Quy định về cắm mốc giới theo quy hoạch đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám đốc SởXây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốcSở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Thông tin vàTruyền thông, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Pháttriển Thành phố, Thủ trưởng các Sở - Ban - Ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 12, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 13, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 14 và các đơn vị, cánhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín