ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 446/QĐ-UBND

Mỹ Tho, ngày 01 tháng 02 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC HỦY BỎ CÁC QUYẾT ĐỊNH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ CỦA CÁC KHU CÔNG NGHIỆP MỸ THO, TÂNHƯƠNG, LONG GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật đầu tư ngày 29tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND ngày 29/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy địnhvề khuyến khích, hỗ trợ và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;

Xét Công văn số 13/BQL-ĐT ngày 13/01/2010 của Ban quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Hủy bỏ Quyết địnhsố 17/2007/QĐ-UBND ngày 07/5/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, về việc banhành Quy định về khuyến khích và ưu đãi đầu tư vào Khu công nghiệp Tân Hương,tỉnh Tiền Giang; Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND ngày 31/7/2007 của Ủy ban nhândân tỉnh Tiền Giang, về việc ban hành Quy định về khuyến khích và ưu đãi đầu tưvào Khu công nghiệp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang; Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND ngày12/6/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, về việc ban hành Quy định vềkhuyến khích và ưu đãi đầu tư vào Khu công nghiệp Long Giang, tỉnh Tiền Giang.

Lý do: Chính sách ưu đãi đầu tư trênđịa bàn tỉnh Tiền Giang được áp dụng thống nhất theo Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND ngày 29/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, về khuyến khích, hỗ trợ vàưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Trưởng Ban quản lýcác Khu công nghiệp Tiền Giang có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban,ngành liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang, Thủ trưởngcác sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thịxã Gò Công và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ Tư pháp, Kế hoạch và Đẩu tư;
- Website Chính phủ;
- BCĐTNB, BTLQK 9;
- TTTU, TT.HĐND tỉnh;
- Các thành viên UBND tỉnh;
- VPUB: LĐVP, các phòngNC;
- Công báo UBND tỉnh,
- Lưu: VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phòng