ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4460/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 22 tháng 12 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ XẾP LOẠI ĐƯỜNG TỈNH LỘ (ĐT) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ TỪ NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Quyết định số 32/2005/QĐ-BGTVT ngày 17/6/2005 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 2438/TTr-SGTVT ngày 18/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố xếp loại đường các tuyến đường tỉnh lộ (ĐT) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam để xác định giá cước vận tải đường bộ từ năm 2018 (có bảng phân loại đường bộ kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018, thay thế Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 03/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG BỘ - CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TỈNH (ĐT)

(Kèm theo Quyết định số 4460/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam)

Tên đường

Địa phận huyện, TX, TP

Từ Km đến Km

Chiều dài (km)

Loại 1

Loại 2

Loại 3

Loại 4

Loại 5

Loại 6

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

ĐT.603

Ngã ba Tứ Câu - Điện Ngọc

4.27

4.27

Điểm đầu Km0 nối vào Km 942/QL .1 tại ngã ba Tứ Câu giáp TP.Đà Nẵng; điểm cuối Km4+270 tại Doanh trại quân đội, phường Điện Ngọc; tuyến giao với tuyến ĐT.607 tại ngã tư Điện Ngọc Km3+870

Điện Bàn

000 - 004+270

4.27

4.27

ĐT.603B

Điện Ngọc - Ngã ba Cửa Đại

11.83

11.83

Điểm đầu Km0 nối tiếp điểm cuối đường Trường Sa/TP. Đ.Nẵng, điểm cuối Km11+831 nối vào Km3+ 120/QL ,14H tại ngã ba Cửa Đại TP. Hội An; tuyến giao với cuối tuyến ĐT.607B tại ngã ba Điện Dương Km4+431

Điện Bàn

000 - 007+150

7.15

7.15

Hội An

007+150 - 010+759

3.61

3.61

010+759 - 011+831

1.07

1.07

ĐT.605

Điện Hòa - Điện Hồng

7.71

7.71

Điểm đầu Km0 tại cầu Đỏ /TP.Đà Nẵng; ranh giới giữa TP.Đà Nẵng -Quảng Nam tại Km6+200; điểm cuối Km13+911 nối vào Km10+ 380/ĐT .609

Điện Bàn

006+200 - 013+911

7.71

7.71

ĐT.606

Ngã ba Azứt - Trung tâm xã Tr'hy

40.00

40.00

Điểm đầu Km0 nối vào Km425+500 nhánh Tây đường HCM tại Azứt; điểm cuối Km40 là đầu tuyến ĐH1.TG; tuyến đi qua TT.Tơ Viêng từ Km12+400 đến Km14 và ngã ba xã Lăng tại Km18

Tây Giang

000 - 040

40.00

40.00

ĐT.607

Điện Ngọc - thành phố Hội An

14.73

6.93

7.79

Điểm đầu Km0 nối tiếp điểm cuối đường Lê Văn Hiến/TP. Đà Nẵng), điểm cuối Km14+727 tại trung tâm TP. Hội An; tuyến giao với tuyến ĐT.603 tại ngã tư Điện Ngọc Km1+874, giao với đầu tuyến ĐH8.ĐB tại Km6+934 và giao với tuyến ĐT.607B tại ngã tư Thương Tín Km10+324

Điện Bàn

000 - 006+934

6.93

6.93

006+934 - 010+324

3.39

3.39

Hội An

010+324 - 014+727

4.40

4.40

ĐT.607B

Ngã ba Lai Nghi - Ngã ba Điện Dương

5.75

5.75

Điểm đầu Km0 nối vào Km4+714/ ĐT.608 tại ngã ba Lai Nghi, điểm cuối nối vào Km4+431/ ĐT.603B tại ngã ba Điện Dương; tuyến giao với ĐT.607 tại ngã tư Thương Tín Km1+545

Điện Bàn

000 - 005+750

5.75

5.75

ĐT.608

Vĩnh Điện - Ngã ba bến phà Thanh Hà

6.45

6.45

Điểm đầu Km0 nối vào Km949+ 050/QL .1 tại tuyến tránh Vĩnh Điện, điểm cuối Km6+720 nối vào Km10+ 520/QL .14H tại ngã ba bến phà Thanh Hà, TP Hội An; tuyến giao khác mức với QL.1 tại cầu Chui Km1+438 và giao với đầu tuyến ĐT.607B tại ngã ba Lai Nghi Km4+714; đoạn Km0-Km1 dài 734m

Điện Bàn

000 - 004+714

4.45

4.45

Hội An

004+714 - 006+720

2.01

2.01

ĐT.609

Thị trấn Vĩnh Điện - Ngã ba An Điềm

46.81

12.08

25.41

9.32

Điểm đầu Km0 nối vào Km948+ 300/QL .1 (cũ) tại ngã ba Khu phố chợ Vĩnh Điện, điểm cuối Km46+ 813 tại ngã ba thủy điện An Điềm (Đại Lộc) đi Đông Giang; tuyến giao khác mức với đường cao tốc ĐN-QN tại Phong Thử Km9+050, giao vớituyến ĐT.609B tại ngã tư Ái Nghĩa Km15+250, giao khác mức với tuyến QL.14B tại cầu Chui Hà Nha Km29+870, đi qua Hà Tân Km38, trại giam An Điềm Km45+830

Điện Bàn

000 - 008+360

8.36

8.36

008+360 - 013+581

5.22

5.22

Đại Lộc

013+581 - 020+440

6.86

6.86

020+440 - 037+490

17.05

17.05

037+490 - 046+813

9.32

9.32

ĐT.609B

Ngã ba Đại Hiệp - Ngã tư Kiểm Lâm

11.87

11.87

Điểm đầu Km0 nối vào Km32+447/ QL.14B tại ngã ba Đại Hiệp, điểm cuối Km11+874 nối vào Km19+800/ ĐT.610 tại ngã tư Kiểm Lâm; tuyến giao với ĐH2.ĐL tại ngã ba Hoà Đông Km4+730, giao với tuyến ĐT.609 tại ngã tư Ái Nghĩa Km6+580, giao với ĐH3.ĐL tại ngã ba Quảng Huế Km9+120, cầu Giao Thủy Km10+889, dài 1.023m

Đại Lộc

000 - 010+889

10.89

10.89

Duy Xuyên

010+889 - 011+874

0.99

0.99

ĐT.610B

Ngã ba Đình An - Vân Ly

14.84

14.84

Điểm đầu Km0 nối vào Km954+ 500/QL .1 (cũ) tại ngã ba Đình An, Nam Phước, điểm cuối Km14+840 giáp bờ kè sông Thu Bồn thuộc Vân Ly, Điện Quang; tuyến giao khác mức với đường sắt Thống nhất tại cầu chui Km9+093 và với đường cao tốc ĐN-QN tại cầu chui Km9+300

Duy Xuyên

000 - 002+200

2.20

2.20

Điện Bàn

002+200 - 014+840

12.64

12.64

ĐT.611

Ngã ba Hương An-Ngã ba Trung Phước

37.65

27.56

3.53

6.56

Điểm đầu Km0 nối vào Km964+ 700/QL .1 tại ngã ba Hương An, điểm cuối Km37+650 nối vào Km39+ 209/ĐT .610 tại ngã ba Trung Phước; tuyến giao khác mức với đường cao tốc ĐN-QN tại cầu chui Km5+270, giao với đầu tuyến ĐT.611B tại ngã ba Đông Phú Km18+100, đoạn qua đèo Le từ Km22+538 đến Km29+100, giao khác mức với đường tránh lũ Nông Sơn tại cầu chui Km37+100

Quế Sơn

000 - 019+012

19.01

19.01

019+012 - 022+538

3.53

3.53

022+538 - 025+850

3.31

3.31

Nông Sơn

025+850 - 029+100

3.25

3.25

029+100 - 037+650

8.55

8.55

ĐT.611B

TT. Đông Phú - Ngã ba Phú Bình

7.80

7.80

Điểm đầu Km0 nối vào Km18+ 100/ĐT .611 tại ngã ba Đông Phú, điểm cuối Km7+795 nối vào Km35+ 750/QL .14E tại ngã ba Phú Bình

Quế Sơn

000 - 006+800

6.80

6.80

Hiệp Đức

006+800 - 007+795

1.00

1.00

ĐT.613

Ngã ba Bình Nguyên - Bình Minh

16.54

6.66

9.89

Điểm đầu Km0 nối vào Km967+ 450/QL .1 tại ngã ba Bình Nguyên, điểm

Thăng Bình

000 - 006+656

6.66

6.66

cuối Km16+541 nối vào Km0+ 730/QL .14E kéo dài tại ngã ba Bình Minh; tuyến qua trung tâm sát hạch lái xe Km0+647, qua ngã tư Bình Dương Km6+656, giao với đường ven biển VN tại Km9+800

006+656 - 016+541

9.89

9.89

ĐT.614

TT. Tiên Kỳ - Ngã ba Việt An

25.33

14.93

10.41

Điểm đầu Km0 nối vào Km34+ 049/QL .40B tại ngã tư Tiên Kỳ, điểm cuối nối vào Km32+ 860/QL .14E tại ngã ba Việt An; đoạn Km0-Km0+637 đi trùng đường nội thị; đoạn Km0- Km1 dài 1.236m; tuyến giao với cuối tuyến ĐT.615 tại ngã tư Sơn Cẩm Hà Km9

Tiên Phước

000 - 009

9.24

9.24

009 - 019+407

10.41

10.41

Hiệp Đức

019+407 - 025+096

5.69

5.69

ĐT.615

Tam Thăng - Ngã tư Sơn Cẩm Hà

29.91

7.33

10.79

11.80

Điểm đầu Km0 giáp cầu Tĩnh Thủy, điểm cuối Km29+921 nối vào Km9/ĐT.614 tại ngã tư Sơn Cẩm Hà; tuyến giao với đường ven biển VN tại Km2+100, với Km 989/QL .1 tại ngã tư Kỳ Lý Km8+495, giao khác mức với đường cao tốc ĐN-QN tại cầu chui Km14+100; qua cầu Kênh Phú Ninh Km18+125, đỉnh Eo Gió Km25+950

Tam Kỳ

000 - 008

8.00

8.00

Phú Ninh

008 - 010+797

2.79

2.79

010+787 - 018+125

7.33

7.33

018+125 - 025+950

7.83

7.83

Tiên Phước

025+950 - 029+921

3.97

3.97

ĐT.617

Ngã ba Tam Hiệp - Tam Trà

22.34

5.85

5.15

11.34

Điểm đầu Km0 nối vào Km1014+ 800/QL .1 tại ngã ba Tam Hiệp, điểm cuối Km22+335 giáp ngầm Sông Mùi, Tam Trà; tuyến giao khác mức với đường cao tốc ĐN- QN tại cầu chui Km2+800, qua dốc Kiểm Lâm Km11, cầu Sông Quán Km14+050, ngầm Sông Ngang Km14+907

Núi Thành

000 - 005+846

5.85

5.85

005+846 - 011

5.15

5.15

Núi Thành

011 - 022+335

11.34

11.34

ĐT.618

Ngã tư Tam Quang - Ngã ba An Tân

5.29

5.29

Điểm đầu Km0 tại ngã tư Tam Quang (theo quy hoạch) cách cảng Kỳ Hà về phía Tây 600m, điểm cuối Km5+291 nối vào Km1019+ 250/QL .1 tại ngã ba An Tân

Núi Thành

000 - 005+291

5.29

5.29

Tổng cộng

309.13

18.77

12.08

136.79

52.07

89.42