ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 447/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 26 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH THỰC HIỆN THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG NGAY SAU KHI CÔNG BỐ, CÔNG KHAI QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 ĐỐI VỚI DỰ ÁN NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Thực hiện Thông báo số 335/TB-TT HĐND ngày 25/01/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về kết luận các nội dung trình phiên họp 67;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 98/TTr-STNMT ngày 14/02/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy trình thực hiện thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng ngay sau khi công bố công khai quy hoạch chi tiết 1/500 đối với dự án Nhà nước thu hồi đất.

(Có Quy trình kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ chủ động tổ chức triển khai thực hiện quy trình này theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và các hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c);
- TT tỉnh ủy (b/c)
;- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT - Hiệu 20 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

QUY TRÌNH

THỰC HIỆN THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG NGAY SAU KHI CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 DỰ ÁN NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT(Kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của UBND tỉnh)

STT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì, chỉ đạo thực hiện

Cơ quan tham mưu, phối hợp thực hiện

Cơ quan phê duyệt

Thời gian hoàn thành

1

Sau khi công b công khai Quy hoạch chi tiết 1/500 được cấp có thẩm quyền phê duyệt. UBND cấp huyện tổ chức quay camera, ghi hình hiện trạng tài sản, cây ci hoa màu (có biên bản xác nhn với chính quyn địa phương cấp xã; t(bản, tiểu khu) về ngày giờ ghi hình, ảnh chụp, thống kê sơ bộ số lượng tài sản, cây trng lâu năm đối với tng chủ hộ hoặc trong khu vực quy hoạch) và bàn giao hồ sơ, mốc giới giải phóng mặt bằng cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bng;

UBND cấp huyện; Đài truyền thanh truyền hình cấp huyện

Đơn vị được giao lập dự án quy hoạch; UBND cấp xã; bản, tổ dân phố, tiểu khu; Tổ chức làm nhiệm vụ Bi thường, giải phóng mặt bằng

 

01 ngày

2

Lập, phê duyệt kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện việc điều tra, khảo sát, thu thập hồ sơ, tài liệu, giấy tờ có liên quan về đất đai, tài sản trên đất; quản lý hiện trạng sử dụng đất

UBND cấp huyện

Phòng Tài nguyên và Môi trường; Tổ chức làm nhiệm vụ Bồi thường, giải phóng mặt bằng; các đơn vị có liên quan; UBND cấp xã; bản, tổ dân ph, tiểu khu

UBND cấp huyện

05 ngày

3

Phê duyệt chủ trương, dự án để làm căn cứ thu hồi đất

 

 

 

 

3.1

Đối với trường hợp dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước

 

 

 

15 ngày

a

Giao chủ đầu tư Dán bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

 

 

 

08 ngày

 

- Lập báo cáo đề xuất chtrương đầu tư và trình thẩm định phê duyệt ch trương, giao chủ đầu tư

UBND cấp huyện

Phòng Tài chính - Kế hoạch; phòng Tài nguyên và Môi trường; Tổ chức làm nhiệm vụ Bồi thường, giải phóng mặt bằng

 

03 ngày

 

- Thm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và trình phê duyệt chủ trương, giao ch đu tư dự án

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ngành liên quan

 

02 ngày

 

- Phê duyệt chủ trương đầu tư và giao chủ đầu tư

UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

TT HĐND tỉnh; UBND tỉnh

03 ngày

b

Phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư

 

 

 

07 ngày

 

- Lập dự án và trình thẩm định, phê duyệt

UBND cấp huyện

Phòng Tài chính - Kế hoạch; phòng Tài nguyên và Môi trường; Tổ chức làm nhiệm vụ Bồi thường, giải phóng mặt bằng

 

03 ngày

 

- Thm định và trình phê duyệt dự án

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ngành liên quan

 

02 ngày

 

- Phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

UBND tỉnh

02 ngày

3.2

Đối với dự án đu thầu, lựa chọn Nhà đầu tư (sử dụng quỹ đt tạo vn đầu tư)

 

 

 

15 ngày

a

Lập, thẩm định, trình phê duyệt danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại; dự án đầu tư có sử dụng đất

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng

UBND cấp huyện

Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; UBND tỉnh

12 ngày

b

Giao nhiệm vụ triển khai thực hiện giải phóng mặt bng cùng đồng thời với việc lựa chọn nhà đu tư

UBND tỉnh

UBND cấp huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh

UBND tỉnh

03 ngày

4

Trường hợp dự án phát sinh chưa được HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và chưa có trong kế hoạch sử dụng đt hàng năm được phê duyệt (Điều 58, Điều 62 Luật Đất đai)

 

 

 

08 ngày

 

Lập tờ trình kèm hồ sơ gửi Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND cấp huyện

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

01 ngày

 

- Thẩm định trình UBND tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND cấp huyện

 

01 ngày

 

- Trình Thường trực HĐND tỉnh

UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

 

03 ngày

 

- Thường trực HĐND tỉnh thông qua

 

 

TT HĐND tỉnh

02 ngày

 

- Ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện

UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

UBND tnh

01 ngày

5

Thông báo thu hồi đất

UBND cấp huyện

Phòng Tài nguyên và Môi trường; Tổ chức làm nhiệm vụ Bồi thường, giải phóng mặt bằng; các đơn vị có liên quan; UBND cấp xã; bn, tdân phố, tiểu khu

UBND cấp huyện

02 ngày

6

Đo đạc, lập hồ sơ thu hồi đất và xác định loại đất thu hi

UBND cấp huyện

Phòng Tài nguyên và Môi trường; Tổ chức làm nhiệm vụ Bồi thường, giải phóng mặt bng; các đơn vị có liên quan; UBND cấp xã; bn, tổ dân phố, tiểu khu; đơn vị tư vấn; người sử dụng đất

 

50 ngày (tối đa); tùy quy mô dự án có th rút ngn thời gian

7

Thống kê, kiểm đếm tài sản, cây cối hoa màu

UBND cấp huyện

Tổ chức làm nhiệm vụ Bồi thường, giải phóng mặt bằng; các đơn vị có liên quan; UBND cấp xã; bản, t dân ph, tiu khu; chủ đầu tư; người sdụng đất

 

25 ngày

8

Công khai diện tích, loại đất thu hồi; slượng tài sản, cây ci, hoa màu tạo lập trên đất

UBND cấp huyện

Tổ chức làm nhiệm vụ Bồi thường, giải phóng mặt bng; các đơn vị có liên quan; UBND cấp xã; bn, tổ dân ph, tiểu khu; chủ đầu tư; người sử dụng đất

 

05 ngày

9

Xây dựng, trình thẩm định, phê duyệt giá đất cụ thể tính tiền bồi thường và giải quyết khó khăn, vướng mắc (nếu có)

UBND cấp huyện

Chủ đu tư; phòng Tài nguyên và Môi trường; Tổ chức làm nhiệm vụ Bồi thường, giải phóng mặt bng; đơn vị liên quan

UBND tỉnh; Hội đồng thẩm định cấp tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; các sở, ngành liên quan

10 ngày

10

Lập phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

UBND cp huyện

Chủ đầu tư, phòng Tài nguyên và Môi trường; Tổ chức làm nhiệm vụ Bồi thường, giải phóng mặt bằng; đơn vị liên quan

 

10 ngày

11

Công khai, lấy ý kiến vào phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tuyên truyền, vận động ký phương án

UBND cấp huyện

Tổ chức làm nhiệm vụ Bồi thường, giải phóng mặt bằng; UBND cấp xã; bản, tổ dân phố, tiểu khu; người sử dụng đất

 

25 ngày

12

Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định

Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện

Tổ chức làm nhiệm vụ Bồi thường, giải phóng mặt bng; các cơ quan chun môn của huyện

 

05 ngày

13

Quyết định thu hồi đất và Quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư

UBND cấp huyện

Phòng Tài nguyên và Môi trường

UBND cấp huyện

01 ngày

14

Tchức chi trả tiền

UBND cấp huyện

Chđầu tư; Tổ chức làm nhiệm vụ Bi thường, giải phóng mặt bng; UBND cấp xã; bản, tổ dân phố, tiu khu; người sử dụng đất

 

05 ngày

15

Bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư

UBND cấp huyện

Tổ chức làm nhiệm vụ Bồi thường, giải phóng mặt bằng; UBND cấp xã; bản, t dân ph, tiu khu; chủ đầu tư

 

10 ngày

 

Tổng thời gian thực hiện

 

 

 

177 ngày