ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 1994

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Về việc ban hành bảng giá chuẩn nhà ở xây dựng mới, bảng phân cấp nhà, bảng tiêu chuẩn đánh giá tỷ lệ chất lượng còn lại của căn nhà (chỉ dùng áp dụng bán nhà thuộc sở hữu Nhà Nước

______________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÔNG BÉ

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội nước VN thông qua ngày 21/6/1994.

Căn cứ NĐ.61/CP ngày 5/7/1994 của Chính Phủ về việc mua kinh doanh nhà ở.

Căn cứ thông tư 05/BXD ngày 9/2/1993 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp xác định diện tích sử dụng và phân nhà ở.

Căn cứ thông tư 13/TT .LB ngày 13/3/1994 của Liên bộ xây dựng - Bộ Tài Chính, Ban Vật giá chính Phủ về việc hướng dẫn phương pháp xác định giá trị còn lại của nhà ở trong bán nhà ở sở hữu Nhà nước cho người đang thuê.

Theo tờ trình số 428/TT ngày 10/11/1994 của Liên Sở Xây Sở Tài Chính Vật giá.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Nay ban hành quyết định này kèm theo bảng giá nhà xây dựng mới, bảng phân cấp nhà, bảng tiêu chuẩn đánh giá tỷ lệ lượng còn lại của căn nhà dùng vào việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê trên địa bàn 9 huyện thị thuộc Tỉnh Sông Bé.

Điều II: Căn cứ qui định của Chính Phủ về giá xây dựng tại các đô thị và khi giá cả thị trường biến động từ 20% lên so với khung giá hoặc giá chuẩn ban hành kèm theo quyết định này. Liên Sở xây dựng - Sở Tài Chính Vật giá có trách nhiệm trình UBND Tỉnh Sông Bé điều chỉnh bảng giá chuẩn cho phù hợp.

Điều III: Giao Giám đốc Sở Xây dựng triển khai thực hiện quyết định này tới các huyện thị các ngành, các đơn vị TW đóng tại Sông Bé.

Điều IV: Các ông Chánh Văn phòng UBND Tỉnh Sông Bé,Trưởng ban chỉ đạo Tỉnh Sông Bé về chính sách nhà ở và đất ở chủ tịch Hội đồng bán nhà tỉnh và huyện, Chủ tịch UBND các huyện thị, giám đốc các sở ban ngành, thủ trưởng các đơn vị quân đội các đơn vị TW đóng tại Sông Bé, các đối tượng mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Phó Chủ Tịch Thường Trực

(Đã ký)

Nguyễn Phương Lan