BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Số: 4472/QĐ /BNN/KHCN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
V/v Uỷ quyền thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu mua sắmthiết bị khoa học công nghệ của các đơn vị nghiên cứu triển khai thuộc Bộ được đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp khoa học

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

- Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp vằ Phát triển nông thôn;

- Căn cứ Thông tư số 121/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm đồ dùng, vật tư, trang thiết bị, phương tiện làm việc đối vcà cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang, đoàn thể và doanh nghiệp Nhà nước sử dụng nguồn ngân sách nhà nước;

- Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: uỷ quyền cho Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ phê duyệt kết quả đấu thầu mua sắm trang thiết bị khoa học công nghệ từ nguồn vốn sự nghiệp khoa học thuộc ngân sách nhà nước có giá trị dưới 01 tỷ đồng và thẩm định trình Bộ phê duyệt kết quả đấu thầu mua sắm trang thiết bị khoa học công nghệ có giá ưị từ ỎI tỷ đổng trở lên.

Điều 2: Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ có trách nhiệm chủ trì và phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tài chính để thẩm định kết quả đấu thầu mua sắm trang thiết bị khoa học của các đơn vị nghiên cứu và triển khai thuộc Bộ.

Điều 3: Chánh Văn Phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học*Công nghệ, Vụ trưởng Vụ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết đinh này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Phạm Hồng Giang