UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 4473/2003/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TUYỂN CHỌN VỀ CUỘC THI SÁNG TÁC CÔNG TRÌNH TƯỢNG ĐÀI THỐNG NHẤT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ yêu cầu tổ chức cuộc thi sáng tác công trình Tượng đài Thống Nhất tại thành phố Hồ Chí Minh ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin tại Công văn số 1924/CV-SVHTT ngày 16 tháng 9 năm 2003 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.-Nay thay đổi thành viên Hội đồng tuyển chọn cuộc thi sáng tác công trình Tượng đài Thống Nhất tại thành phố Hồ Chí Minh (được thành lập theo Quyết định số 1046/QĐ-UB ngày 13 tháng 3 năm 2003 của ủy ban nhân dân thành phố), gồm 11 (mười một) người theo danh sách đính kèm ; các thành viên không có tên trong danh sách thôi tham gia Hội đồng.

Điều 2.- Hội đồng có nhiệm vụ xem xét các phương án dự thi và tư vấn cho Lãnh đạo thành phố về quy hoạch - kiến trúc dự án xây dựng Tượng đài Thống Nhất.

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 1046/QĐ-UB ngày 13 tháng 3 năm 2002 của ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Hội đồng tuyển chọn về cuộc thi Tượng đài Thống Nhất tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin, Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư thành phố, Chủ tịch Hội Mỹ thuật thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận 1, các thành viên Hội đồng tuyển chọn cuộc thi sáng tác công trình Tượng đài Thống Nhất tại thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như điều 1, 4
- Văn phòng Trung ương Đảng
- Văn phòng Chính phủ
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- ủy ban nhân dân thành phố
- VPHĐ-UB : Các PVP, Tổ ĐT, VX
- Lưu (ĐT/M)

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN CHỌN VỀ CUỘC THI SÁNG TÁC CÔNG TRÌNH TƯỢNG ĐÀI THỐNG NHẤT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4473 / 2003/QĐ-UB ngày 17/10/2003 của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố).

I.- CÁC THÀNH VIÊN Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH :

1- Ông Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố,

Chủ tịch Hội đồng ;

2- Bà Trương Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin,

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng ;

3- Ông Lê Văn Năm, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng ;

4- Ông An Dũng, Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Chủ tịch

Hội Quy hoạch-Phát triển đô thị thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng ;

5- Ông Trang Phượng, Phó trưởng Ban Tư tưởng-Văn hóa Thành ủy, Thành viên Hội đồng ;

6- Ông Nguyễn Thanh Châu, Tổng Thư ký Hội Mỹ thuật thành phố, Thành viên Hội đồng ;

7- Ông Khương Văn Mười, Chủ nhiệm Bộ môn Quy hoạch-

Trường Đại học Kiến trúc thành phố, Thành viên Hội đồng ;

8- Giáo sư Huỳnh Lứa, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử thành phố,

Thành viên Hội đồng ;

9- Ông Dương Đình Thảo, Thành viên Hội đồng Tư vấn về văn hóa của Thành ủy, Thành viên Hội đồng.

II.- MỜI CÁC THÀNH VIÊN THUỘC CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG THAM GIA HỘI ĐỒNG :

1- Ông Trần Ngọc Chính, Vụ trưởng Vụ Quản lý kiến trúc quy hoạch

Bộ Xây dựng, Thành viên Hội đồng ;

2- Ông Nguyễn Trực Luyện, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam,

Thành viên Hội đồng./.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ