ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4487/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG XÂY DỰNG DỰ ÁN “NÂNG CAO NĂNG LỰC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG TỈNH THANH HÓA, GIAI ĐOẠN 2016 - 2020”.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH14 ;

Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 14/12/2004;

Căn cứ Quyết định số 1938/QĐ-TTg ngày 28/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệtĐề án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2014-2020; Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân b vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ các Công văn của Bộ Kế hoạchvà Đầu tư: số 1100/BKHĐT-TH ngày 27/02/2015 hướng dẫn bổ sung lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020, số 1101/BKHĐT-TH ngày 02/3/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công;

Căn cứ vănbản số 350/CV-HĐND ngày 31/8/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020; Công văn 485b/CV-HĐND ngày 30/10/2015 của HĐND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3799/SKHĐT-KTNN ngày 30/10/2015 và của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn tại Tờ trình số 138/TTr-SNN &PTNT ngày 02/7/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương xây dựng dự án “Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020”, với các nội dung chủ yếu sau:

I. Tên dự án: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020.

II. Chủ đầu tư: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa.

III. Quy mô của dự án: Toàn bộ diện tích rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

IV. Mục tiêu dự án: Nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành công tác phòng cháy, chữa cháy rừng các cấp; năng lực cảnh báo, dự báo nguy cơ cháy rừng; khả năng phát hiện sớm và thông báo kịp thời các đim cháy rừng; tăng cường phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, cơ sở vật chất cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng các cấp; tăng cường xây dựng lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng chuyên ngành đủ mạnh để có khả năng xử lý kịp thời khi có cháy rừng xảy ra; kiện toàn hệ thống tổ chức phòng cháy, chữa cháy rừng từ tỉnh xuống cơ sở đthực hiện hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

V. Nội dung của dự án: Tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; đào tạo, tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy rừng, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng cho cán bộ chuyên môn; tổ chức các cuộc diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng cấp huyện, xã; đầu tư phương tiện, trang thiết bị và xây dựng sửa chữa các trạm có công năng phù hợp phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; xây dựng hệ thống cảnh báo, dự báo nguy cơ cháy rừng; xây dựng mô hình quản lý lửa rừng; tập huấn và chuyển giao cho Sở Nông lâm tỉnh Hủa Phăn (Lào) các mô hình quản lý BVR, PCCCR có hiệu quả.

VI. Tổng mức đầu tư và nguồn vn

- Dự kiến tổng mức đầu tư: Khoảng 83 tỷ đồng.

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương từ Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 45 tỷ đồng; nguồn vốn sự nghiệp kinh tế tỉnh khoảng 38 tỷ đồng.

- Dự kiến thời gian thực hiện dự án: 05 năm (2016 - 2020).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Giao Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa (Chủ đầu tư) căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này triển khai lập, hoàn chỉnh dự án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

- Giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT và các ngành, đơn vị có liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tạo điều kiện để Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa thực hiện chủ trương trên theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chi cục Kiểm lâm và Thtrưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- TTrực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN.
(Truc126)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng