ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 449/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 19 tháng 3 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO QUYỀN TỰ CHỦ, TỰ CHỊUTRÁCH NHIỆM VỀ TÀI CHÍNH CHO TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chínhphủ và Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thựchiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ về quy định tự chủ, tự chịu tráchnhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính với đơn vị sựnghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 2288/QĐ-UBND ngày 13/12/2013 của Ủy bannhân dân tỉnh Nam Định về giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nướcnăm 2014;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 322/TTr-STNMT ngày 11/3/2014 và Sở Tài chính tại Văn bản số 251/TC-HCSN ngày13/3/2014 về giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vịsự nghiệp công lập,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Pháttriển quỹ đất, như sau:

1. Trung tâm Phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp do ngânsách Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động;

2. Dự toán NSNN giao năm 2014 cho đơn vị là: 847.000.000 đồng;trong đó:

- Kinh phí giao tự chủ tài chính năm 2014 và ổn định trong03 năm (2014-2016) là: 733.000.000 đồng;

- Kinh phí chi không giao tự chủ tài chính là: 114.000.000 đồng.

Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất có trách nhiệmtổ chức thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo quy địnhhiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc: Sở Tài chính, Kho bạcnhà nước tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VP1, VP6
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Hồng Phong