UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

______

Số: 45/2004/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Điện Biên, ngày 06 tháng 8 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để tạo vốn

đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

___________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 10/12/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 10 tháng 12 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2004/NQ-CP ngày 19/5/2004 của Chính phủ về một số giải pháp phát triển lành mạnh thị trường bất động sản;

Căn cứ Quyết định số 22/2003/QĐ-BTC ngày 18/2/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về cơ chế tài chính trong việc sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng;

Căn cứ Nghị quyết số 14/2004/NQ-HĐND ngày 28/7/2004 của HĐND tỉnh Điện Biên khoá XII, kỳ họp thứ 2 về việc Quy định đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn đầu tư cơ sở hạ tầng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 : Ban hành kèm theo quyết định này Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông : Chánh Văn phòng UBNĐ tỉnh; Giám đốc các Sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, Giám đốc các Ban quản lý dự án, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân đầu tư trên địa bàn tỉnh Điện Biên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Quàng Văn Binh