ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/2005/QĐ-UBND

Đồng Hới, ngày 01 tháng 9 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ THUỘC VĂN PHÒNGỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chứcHội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 171/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyênmôn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 21/2005/TT-BNV ngày 01/02/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổchức Văn thư, Lưu trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy bannhân dân;

Xét đề nghị của Vănphòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 206/VP ngày 16/5/2005 (kèm theo Đề ánsố 205/VP ngày 16/5/2005) và theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công vănsố 652/SNV ngày 25/7/2005,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Phòng Văn thư - Lưu trữ thuộc Văn phòng Ủy bannhân dân tỉnh.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, biên chế và bổ nhiệm, bố trí, sử dụng cán bộ, côngchức của Phòng Văn thư - Lưu trữ theo Thông tư số 21/2005/TT-BNV ngày01/02/2005 của Bộ Nội vụ và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ,Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Văn thư Lưu trữ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Báo Quảng Bình, Đài PTTH tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Lưu VP UBND; SNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Lâm Phương