UBND TỈNH BẮC NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 5 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

 

về việc bãi bỏ Quyết định số 60/2001/QĐ-UB ngày 26/6/2001 và Quyết định

số 104/2002/QĐ-UB ngày 30/8/2002 của UBND tỉnh Bắc Ninh

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Thực hiện Quyết định số 1387/QĐ-TTg ngày 29/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý các quy định về ưu đãi, khuyến khích đầu tư trái pháp luật do UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành; Công văn số 1544/VPCP-XDPL ngày 28/3/2005 của Văn phòng Chính phủ;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.Bãi bỏ Quyết Quyết định số 60/2001/QĐ-UB ngày 26/6/2001 và Quyết định số 104/2002/QĐ-UB ngày 30/8/2002 của UBND tỉnh Bắc Ninh về ban hành quy định ưu đãi, khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Nội vụ, Cục thuế Bắc Ninh; Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh, các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Công Ngọ