UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao kế hoạch vay vốn năm 2007 đầu tư cho dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật nhà ở tái định cư phục vụ di dân giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Nà Nội

_______________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị quyết số 15/2006/NQ-HĐND ngày 09/12/2006 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2007;
Căn cứ ý kiến của Thường trực HĐND Thành phố tại văn bản số: 51/HĐND-KT ngày 17/4/2007;
Theo đề nghị của Liên Ngành: sở Kế hoạch và Đầu tư, sở Tài chính và Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố tại Tờ trình liên ngành số: 209/TTLN-KH &ĐT-TC-QĐTPT ngày 23 tháng 3 năm 2007 và báo cáo giải trình số 207/BC-KH &ĐT ngày 05 tháng 4 năm 2007 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao kế hoạch vay vốn năm 2007 cho các dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà ở tái định cư phục vụ di dân giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Hà Nội (chi tiết theo phụ lục 1 và 2 ban hành kèm Quyết định này). Trong đó:

- Tổng số vốn cho vay: 800 tỷ đồng.

- Nguồn vốn cho vay: Nguồn thu bán nhà tái định cư và tiền sử dụng đất có nguồn tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội do Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội trực tiếp thu.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho các Sở, Ngành thành phố.

1. Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội:

- Quản lý và cho vay theo đúng các quy định về quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách Thành phố giao cho Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội để hình thành nguồn vốn vay vòng cho vay đầu tư các Dự án nhà tái định cư phục vụ di dân giải phóng mặt bằng và các Dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Đôn đốc các Chủ Đầu tư triển khai xây dựng, giải ngân đúng tiến độ và thực hiện thủ tục quyết toán các dự án hoàn thành.

- Kiểm tra, rà soát, đôn đốc các đơn vị nộp tiền bán nhà tái định cư và tiền sử dụng đất có nguồn gốc tái định cư theo quy định.

2. Sở Tài chính Hà Nội:

- Chủ trì phối hợp với các Sở, Ngành liên quan đề xây dựng quy trình quản lý, thu nộp tiền bán nhà tái định cư và tiền sử dụng đất có nguồn gốc tái định cư để Quỹ Đầu tư phát triển có cơ sở tạo nguồn vốn cho vay đầu tư.

- Thông báo danh mục các dự án nhà tái định cư hoàn thành đã được phê duyệt quyết toán cho Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội và Kho bạc Nhà nước thành phố để theo dõi, quản lý, thanh, quyết, tất toán các công trình hoàn thành theo quy định.

- Rà soát, báo cáo UBND thành phố xem xét điều chỉnh giá bán nhà tái định cư và tiền sử dụng đất theo tình hình thực tế và đảm bảo việc thu hồi vốn xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà ở phục vụ tái định cư.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội:

- Đôn đốc các Chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ.

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Quỹ Đầu tư phát triển trình UBND thành phố giao kế hoạch bổ sung cho các dự án cụ thể đã hoàn thành quyết toán và các dự án đột xuất, cấp bách theo chỉ đạo của UBND thành phố.

4. Sở Tài nguyên môi trường và nhà đất Hà Nội:

- Quản lý quỹ nhà tái định cư đảm bảo hiệu quả, phù hợp tiến độ và nhu cầu sử dụng quỹ nhà tái định cư của các Dự án có di dân, GPMB.

- Chủ trì, đề xuất UBND thành phố xây dựng cơ chế quản lý quỹ nhà tái định cư, quỹ nhà ở xã hội đảm bảo phù hợp tình hình thực tế.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên môi trường và nhà đất; Giám đốc Kho bạc nhà nước Thành phố; Chủ tịch Hội đồng quản lý và Tổng giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Hoàng Mạnh Hiển