UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/2007/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 15 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ HẾT HIỆULỰC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/2002/QĐ-UB NGÀY 04/4/2002 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/ND-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ v/v Quy định chi tiết thi hành mộtsố điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủyban nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ v/v ban hành Quy chế giámsát đầu tư của cộng đồng;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 04/2006/TTLT /KH&ĐT-UBTƯMTTQVN-TC ngày 04/12/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tài chínhHướng dẫn thực hiện Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướngChính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng;

Căn cứ Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND ngày 01/8/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam v/v ban hành quy định về trình tự, thủtục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND các cấp trên địabàn tỉnh Quảng Nam;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trìnhsố 274/TTr-SKH &ĐT ngày 08/10/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố chấm dứt hiệu lực thi hành Quyếtđịnh số 20/2002/QĐ-UBND ngày 04/4/2002 của UBND tỉnh Quảng Nam v/v ban hànhQuy chế giám sát nhân dân đối với các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàntỉnh.

Điều 2. Việc giám sát đối với các công trìnhxây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thực hiện theo Quyết định số80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ v/v ban hành Quy chế giámsát đầu tư của cộng đồng và Thông tư Liên tịch số 04/2006/TTLT/KH&ĐT-UBTƯMTTQVN-TCngày 04/12/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ươngMặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tài chính v/v Hướng dẫn thực hiện Quyết định số80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chếgiám sát đầu tư của cộng đồng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc cácSở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệmtriển khai thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngàyký./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCHLê Minh Ánh