U BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/2007/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 08 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THUPHÍ CHỢ QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3, ĐIỀU 1, QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2006/QĐ-UBND NGÀY 03/3/2006CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn c Lut tổ chc HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn c Pháp lnh phí và lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cNghđnh số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 ca Chínhphquy đnh chitiết thi hànhPháp lnh phí và lệ phí;

Căn c Nghđnh số 24/2006/NĐ-CPngày06/3/2006 ca Chính phủsa đổi, bổ sung một số điu ca Ngh đnh số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính ph;

Căn c Thông số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hưngdn thc hincác quy đnh pháplut v phí và lệ phí;

Căn c Thông 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 ca B Tài chính sửa đi, bổ sungThông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 ca Bộ Tài chính;

Căn c Thôngtưsố 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 caBTài chínhhưngdn v phívàlệ phí thuộcthmquyn quyết đnh của Hi đng nhândân tỉnh, thànhphtrc thuộc Trung ương;

Căn c Ngh quyết s 11/2007/NQ-HĐND ngày16/7/2007 caHĐND tnh Lào Cai khóa XIII- K họpthứ 9 phê chunpơng án sa đổi, bổ sung, bãi bỏ và ban hànhmi mộtsố loi phí và lệ phí thuộcthm quynquyếtđnh ca ND tỉnh Lào Cai;

Theo đ ngh của Giám đc S Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điu 1.Điu chnh mc thuphí chợ quy đnh ti Khon3, Điu 1, Quyết đnh số 14/2006/QĐ-UBND ngày03/3/2006 ca y bannhândân tỉnh Lào Cai v vic banhành phí chợtrên địa bàn tỉnh Lào Cai như sau:

'3. Mc thu:

a) Đối vi các ch ti các png thuộc thànhph Lào Cai: 2.000đng/lưt.

b) Đối vi các ch trung tâmcác huyn: 1.500 đng/lưt.

c) Đối vi các ch còn li: 1.000 đng/lưt'.

Điu 2. ChánhvănphòngUBND tỉnh; Giám đốcSTài chính, S Thươngmại và Du lch, Cc thuế,Ch tch UBND các huyn, thànhphvà tổ chức, cá nhâncóliên quan căncQuyết đnh thi hành.

Quyếtđnh này có hiu lc thi hành sau10ngày, k từ ngày ký banhành và bãi b Khon3,Điu 1, Quyết đnh số 14/2006/QĐ-UBND ngày03/3/2006 của UBND tỉnh Lào Cai v vic ban hànhphí ch trên địa bàn tnh Lào Cai./.

TM. Y BAN NHÂN DÂN TỈNH
CH TCH
Nguyn Hu Vn