UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/2007/QĐ-UBND

Thành phố Cao Lãnh, ngày 13 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THU PHÍ QUA ĐÒ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căncứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căncứ Pháp lệnh về phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căncứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi,bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căncứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫnthực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căncứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính về việcsửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tàichính về việc hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căncứ Nghị quyết số 73/2006/NQ-HĐNDK7 ngày 14 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhândân Tỉnh khóa VII thông qua tại kỳ họp thứ 7 khung mức thu, chế độ thu nộp đốivới các lọai phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân Tỉnh quyết định;

Theođề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy địnhvề thu phí qua đò trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều2.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau10 ngày kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 54/2004/QĐ-UB ngày 27 tháng 5 năm2004 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành Quy định về thu phí qua đò trênđịa bàn tỉnh Đồng Tháp. Giao Sở Tài chính có trách nhiệm triển khai và theo dõiviệc thực hiện Quyết định này.

Điều3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh; Thủ trưởng các sở,ban, ngành Tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị, thành phố chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Võ Trọng Nghĩa

QUY ĐỊNH

VỀ THU PHÍ QUA ĐÒ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2007/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2007 củaUỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

ChươngI

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Phí qua đò là khoản thu của chủ đòhoặc bến khách (nơi đầu tư xây dựng bến khách, có người quản lý) đối với ngườithuê đò để chở khách, hàng hoá ngang qua sông, kênh hoặc đi dọc sông, kênh, hồhoặc cập vào tàu khách để đón, trả hành khách trong khi tàu khách đang hànhtrình.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Người vàphương tiện tham gia giao thông đường bộ khi qua đò phải nộp phí. Không áp dụngquy định này đối với các bến đò, bến tàu do Ban Quản lý bến tàu, Hợp tác xã vậntải được cấp có thẩm quyền giao trực tiếp quản lý và kinh doanh.

Điều 3. Đối tượng miễn

Xe cứu thương;cứu hỏa; xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp; xe hộ đê; xe làm nhiệm vụ khẩn cấp vềchống lụt bão; xe chuyên dùng phục vụ cho quốc phòng, an ninh; xe, đoàn xe đưatang; đoàn xe có xe hộ tống, dẫn đường; xe làm nhiệm vụ vận chuyển thuốc men,máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hoá đến những nơi bị thảm họa hoặc vùng có dịchbệnh; học sinh đi học hàng ngày; trẻ em dưới 10 tuổi; thương bệnh binh.

Điều 4. Đối tượng mua vé tháng

Giáo viên,sinh viên, cán bộ công chức, viên chức thuộc các đơn vị hành chính sự nghiệp, Đảng,đoàn thể, lực lượng vũ trang.

Chương II

MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ CHỨNG TỪ THUPHÍ

Điều 5. Mức thu

STT

Đối tượng

Đơn vị tính

Mức thu

Ghi chú

A

Đò ngang

I

Khoảng cách đến 0,5 km

1

Hành khách đi bộ

đồng/người

1.000

2

Hành khách đi xe đạp

đồng/người+xe

1.000

3

Hành khách đi xe gắn máy

đồng/người+xe

2.000

4

Xe lôi đạp, ba gác, xích lô, xe đẩy tay

đồng/người+xe

1.000

Hành khách trên xe phải mua vé hành khách đi bộ

5

Xe lôi máy và các lọai xe tương tự

đồng/người+xe

2.000

6

Ô tô 4 chỗ ngồi

đồng/người+xe

10.000

7

Ô tô trên 4 chỗ ngồi

đồng/người+xe

15.000

8

Hành lý hàng hóa trên xe

a

Từ 50 kg trở lên đến 100 kg hoặc cồng kềnh chiếm diện tích từ 1m2 đến 2 m2

đồng/lượt hàng hóa

1.000

b

Từ trên 100 kg hoặc cồng kềnh chiếm diện tích trên 2 m2

đồng/lượt hàng hóa

2.000

II

Khoảng cách trên 0,5 km đến 1 km

1

Hành khách đi bộ

đồng/người

1.000

2

Hành khách đi xe đạp

đồng/người+xe

1.500

3

Hành khách đi xe gắn máy

đồng/người+xe

3.000

4

Xe lôi đạp, ba gác, xích lô, xe đẩy tay

đồng/người+xe

1.500

Hành khách trên xe phải mua vé hành khách đi bộ

5

Xe lôi máy và các lọai xe tương tự

đồng/người+xe

3.000

6

Ô tô 4 chỗ ngồi

đồng/người+xe

15.000

7

Ô tô trên 4 chỗ ngồi

đồng/người+xe

20.000

8

Hành lý hàng hóa trên xe

a

Từ 50 kg đến 100 kg hoặc cồng kềnh chiếm diện tích từ 1m2 đến 2 m2

đồng/lượt hàng hóa

1.500

b

Từ trên 100 kg hoặc cồng kềnh chiếm diện tích trên 2 m2

đồng/lượt hàng hóa

3.000

III

Khoảng cách trên 1 km

a

Hành khách đi bộ, xe đạp, xe gắn máy

đồng/mỗi km ngoài 1 km đầu

1.000

Tính cho mỗi km ngoài 1 km đầu (tối đa không quá 5.000đ/người, người+xe

b

Xe lôi đạp, ba gác, xích lô, xe đẩy tay, xe lôi máy và các lọai xe tương tự

đồng/mỗi km ngoài 1 km đầu

2.000

c

Ô tô trên 4 chỗ ngồi

đồng/mỗi km ngoài 1 km đầu

5.000

d

Hành lý hàng hóa trên xe

đồng/mỗi km ngoài 1 km đầu

1.000

B

Đò dọc

I

Chiều dài đến 2 km

1

Hành khách đi bộ

đồng/người

2.000

2

Hành khách đi xe đạp

đồng/người+xe

2.500

3

Hành khách đi xe gắn máy

đồng/người+xe

3.000

II

Chiều dài trên 2 km

1

Hành khách đi bộ

đồng/mỗi km ngoài 2 km đầu

1.000

Tính cho mỗi km ngoài 2 km đầu (tối đa không quá 5.000đ/người, người+xe

2

Hành khách đi xe đạp

đồng/mỗi km ngoài 2 km đầu

1.500

3

Hành khách đi xe gắn máy

đồng/mỗi km ngoài 2 km đầu

1.500

C

Vé tháng

1

Hành khách đi bộ

đồng/người/tháng

5.000

2

Hành khách đi xe đạp

đồng/người/tháng

10.000

3

Hành khách đi xe gắn máy

đồng/người/tháng

20.000

Mứcthu quy định đối với đò ngang và đò dọc áp dụng trong thời gian từ 5 giờ sáng đến19 giờ chiều; ngoài thời gian này, áp dụng mức thu gấp đôi với từng đối tượng(trừ vé tháng).

Mứcthu này đã bao gồm phí bảo hiểm hành khách theo quy định.

Đối với các bến đò liên huyện (phạm vi khác tỉnh)cần phải có sự thỏa thuận thực hiện theo quy định mức thu phí của 01 trong 02 tỉnhcó liên quan; trường hợp không thỏa thuận được mức thu, thực hiện quy định mứcthu của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Điều 6. Quản lý phí qua đò

Việcquản lý phí qua đò được thực hiện theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.

Phí qua đò là khoảnthu thuộc ngân sách nhà nước; toàn bộ số tiền phí thu được nộp vào ngân sáchnhà nước và phân chia cho ngân sách các cấp như sau:

1. Ngân sách huyện, thị, thành phố (gọi chung là ngân sáchhuyện) hưởng 100 %, áp dụng cho các bến đò liên huyện (liên huyện, thị, thànhphố trong phạm vi Tỉnh, giữa huyện, thị trong Tỉnh với huyện, thị, thành phố củatỉnh khác); các bến đò liên xã, phường, thị trấn (trong phạm vi huyện, thị) cómức thu phí qua đò từ 100 triệu đồng/cơ sở/năm trở lên. Đối với các bến đò liênhuyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thị, thành phố (gọi chung là Phòng Tàichính - Kế hoạch cấp huyện) có liên quan thỏa thuận với nhau để phân chia sốthu này.

2. Ngân sách xã, phường, thị trấn hưởng 100 %, áp dụng chocác bến đò trong phạm vi xã, phường, thị trấn; các bến đò liên xã, phường, thịtrấn (trong phạm vi huyện, thị, thành phố) có mức thu phí dưới 100 triệu đồng/cơsở/năm. Đối với các bến đò liên xã, phường, thị trấn, Uỷ ban nhân dân xã, phường,thị trấn (gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp xã) có liên quan thỏa thuận với nhauđể phân chia số thu này.

Điều7. Tổ chức đấu giá quyền khai thác phí quađò

Toànbộ các bến đò đều phải tổ chức đấu giá quyền khai thác phí qua đò (gọi tắt là đấugiá). Hàng năm, Phòng Tài chính-Kế hoạch cấp huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã khảosát về mức giá, tính chất ổn định, số tiền phí thu được của năm trước, khả năngphát triển về số thu của năm tiếp theo để làm cơ sở dự kiến mức giá khởi điểmđưa ra đấu giá cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đối với các bếnđò liên huyện, liên xã, phường, thị trấn khi khảo sát phải có sự tham gia củacác bên có liên quan.

Đểđảm bảo tính công bằng và tăng thu cho ngân sách, cơ quan chủ trì đấu giá phảithông báo công khai, rộng rãi theo quy định hiện hành của Nhà nước cho các tổchức, cá nhân về các bến đò đấu giá, thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá. Việcđấu giá quyền khai thác phí qua đò của năm sau phải thực hiện xong trước ngày15 tháng 12 của năm trước.

Điều8. Thành phần tổ chức đấu giá

1. Đối với các bến đò ngân sách cấp huyện hưởng 100 %:

Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập Hộiđồng đấu giá do Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện là Chủ tịch Hội đồng,Trưởng Phòng Tài chính-Kế hoạch cấp huyện là Phó Chủ tịch Hội đồng, các Uỷ viênHội đồng là đại diện của các cơ quan cấp huyện như: Chi cục Thuế, Phòng Thanhtra, Công an, Phòng Giao thông Xây dựng và Uỷ ban nhân dân cấp xã có bến đòtrên địa bàn; đối với bến đò liên huyện sẽ thêm đại diện của Phòng Tài chính-Kếhoạch cấp huyện liên quan.

2.Đối với các bến đò ngân sáchxã, phường, thị trấn hưởng 100 %:

Uỷ ban nhân dân cấp xã quyết định thành lập Hộiđồng đấu giá do Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã là Chủ tịch Hội đồng, kếtoán trưởng Uỷ ban nhân dân cấp xã là Phó Chủ tịch Hội đồng, các Uỷ viên Hội đồnglà đại diện của các cơ quan: Phòng Tài chính-Kế hoạch cấp huyện, Phòng Giaothông-Xây dựng cấp huyện; Đội Thuế; Công an cấp xã; đối với bến đò liên xã, phường,thị trấn sẽ thêm đại diện Uỷ ban nhân dân cấp xã liên quan.

Điều 9. Điều kiện và nội dung đấu giá

1.Điều kiện tổ chức và tham gia đấugiá:

a) Bến đò phải được cơ quan có thẩm quyền chophép mở bến theo quyết định của Bộ Giao thông vận tải để vận chuyển hành khách,phương tiện, hàng hóa qua sông, kênh, rạch.

b) Tối thiểu phải có từ 02 đối tượng trở lêntham gia đăng ký đấu giá cho 01 cơ sở thu phí qua đò; Trong trường hợp chỉ có01 đối tượng tham gia đăng ký đấu giá, Hội đồng đấu giá xem xét và quyết định.

c) Tổ chức và cá nhân tham gia đấu giá phải camkết đủ năng lực thực hiện hợp đồng; đảm bảo phương tiện vận chuyển theo quy định;người điều khiển phương tiện phải có bằng lái tàu, đò theo quy định; phương tiệnvận chuyển phải trang bị đầy đủ dụng cụ cứu hộ, cứu nạn, thiết bị phòng cháy chữacháy (PCCC); nộp phí đấu giá theo quy định của Nhà nước; đặt cọc thấp nhất 20 %so với mức giá khởi điểm (tiền đặt cọc sẽ được hoàn trả lại cho người khôngtrúng đấu giá, sau khi đấu giá kết thúc, thời gian do Hội đồng đấu giá quyết địnhthời gian phù hợp).

2.Nội dung đấu giá:

a) Mức giá khởi điểm: mức giá khởi điểm do Hội đồngđấu giá công bố. Mức giá khởi điểm phải đảm bảo các yêu cầu sau: đảm bảo sát vớitổng số thu phí của một vài năm trước; được hình thành trên cơ sở mức giá thuphí kèm theo Quy định này.

b)Nêu rõ đối tượng thu; mức thu; phạm vi, ranh giới khu vực được lên, xuốngkhách; thời gian tối đa cặp bến lên, xuống khách; thời gian và số lần nộp tiềntrúng đấu giá vào ngân sách nhà nước.

c) Thời gian thực hiện quyền khai thác phí quađò là 01 (một) năm.

d) Đối với các bến đò theo quy định cần trang bịcầu phà đủ tiêu chuẩn và những quy định của ngành giao thông, giao Uỷ ban nhândân cấp huyện quyết định thời gian thực hiện quyền khai thác phí đò từ 03 đến05 năm; mức giá trúng thầu các năm sau có tính đến yếu tố trượt giá thấp nhất10%/năm.

Điều 10. Phương thức đấu giá, người trúngđấu giá

1. Tuỳ tình hình thực tế, người chủ trìbuổi đấu giá quyết định phương thức đấu giá (bằng miệng, thăm kín).

2. Người trúng đấu giá là người trả giácao nhất. Người trúng đấu giá sẽ được nhận quyền khai thác phí qua đò trong thờigian quy định tại điểm c,d khỏan 2, Điều 9 của Quyết định này.

Điều 11. Giao, nhận quyền khai thác phíqua đò

1.Đối với người trúng đấu giá quyềnkhai thác:

a) Ký hợp đồng nhận quyền khai thác phí qua đò vớiPhòng Tài chính-Kế hoạch cấp huyện (đối với các bến đò ngân sách cấp huyện hưởng100 %) hoặc Uỷ ban nhân dân cấp xã (đối với các bến đò ngân sách xã, phường, thịtrấn hưởng 100 %).

b) Được thu phí qua đò theo hợp đồng đã ký; đượchưởng toàn bộ phần thu vượt so với số tiền trúng đấu giá, nếu lỗ thì tự bù đắpchi phí; được đảm bảo các quyền lợi khác theo hợp đồng đã ký.

c) Có trách nhiệm bảo quản, sửa chữa kịp thời hưhỏng bến, cầu đò, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi qua đò.

d) Nộp 100 % số tiền trúng đấu giá vào ngân sáchnhà nước theo hợp đồng đã ký; thực hiện thu phí theo mức thu do Nhà nước quy định;mua bảo hiểm cho hành khách, phương tiện, hàng hóa theo quy định; thực hiệnnghĩa vụ thuế đối với hoạt động kinh doanh theo quy định của Nhà nước.

2. Đối với Phòng Tài chính-Kế hoạchcấp huyện hoặc Uỷ ban nhân dân cấp xã:

a) Thực hiện ký hợp đồng giao quyền khai thácphí qua đò với người trúng đấu giá. Căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương,quy định cụ thể thời gian, số lần nộp tiền trúng đấu giá vào ngân sách nhà nước,nhưng phải nộp dứt điểm trong 06 tháng đầu năm.

b) Kiểm tra việc thu phí đối với người nhận quyềnkhai thác; xử lý (hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý) theo quy định hiện hành củaNhà nước đối với các trường hợp thực hiện không đúng theo hợp đồng đã ký.

c) Phối hợp với Chi cục Thuế cấp huyện (hoặc ĐộiThuế) hướng dẫn và đôn đốc người trúng đấu giá nộp số tiền trúng đấu giá theo hợpđồng đã ký, các khoản thuế vào ngân sách nhà nước.

d) Thực hiện niêm yết mức thu phí qua đò ở 02 đầumỗi bến đò.

đ)Đảm bảo các quyền lợi cho người trúng đấu giá quyền khai thác theo hợp đồng đãký.

Điều 12. Đăng ký kê khai và sử dụng chứng từ thu phí

Các tổ chức,cá nhân nhận quyền khai thác phí qua đò, căn cứ vào hợp đồng đã ký với PhòngTài chính - Kế hoạch cấp huyện hoặc Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện đăng ký,kê khai với Chi cục Thuế huyện, thị, thành phố để nhận mẫu biểu, chứng từ thudo ngành thuế phát hành.

Đơn vị thu phíphải sử dụng biên lai thu phí do cơ quan thuế in ấn, cấp phát và thực hiện cácquy định về quản lý sử dụng biên lai theo Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luậtvề phí và lệ phí.

Khi thu phí phảicấp biên lai thu phí cho đối tượng nộp phí; nghiêm cấm việc thu phí không sử dụngbiên lai hoặc biên lai không đúng quy định.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệmchỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện thu phí theo quy định.

Điều 14. Cơquan thuế nơi đơn vị thu đóng trụ sở có trách nhiệm cấp biên lai thu phí chođơn vị thu; kiểm tra đôn đốc các đơn vị thu phí thực hiện chế độ thu nộp, quảnlý và sử dụng biên lai thu tiền phí theo đúng chế độ quy định.

Điều 15. Tổ chức,cá nhân vi phạm về quản lý, thu, nộp, sử dụng tiền phí sẽ bị xử lý theo quy địnhcủa pháp luật.

Điều 16. SởTài chính có trách nhiệm quản lý, kiểm tra thu phí đúng quy định; định kỳ 6tháng, năm, tổng hợp báo cáo tình hình việc thực hiện thu, nộp, quản lý và sử dụngphí trên địa bàn Tỉnh; theo dõi mức thu phí, tỷ lệ nộp ngân sách; đồng thời tổnghợp các kiến nghị đề xuất trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sungcho phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương./.