ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 45/2007/QĐ-UBND

Vĩnh Yên, ngày 31 tháng 07 năm 2007.

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG, SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNHSỐ 86/2006/QĐ-UBND NGÀY 29/12/2006 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH NĂM 2007

ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật đất đai số 13/2003/QH 11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chínhphủ về việc phương pháp xác định các loại giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Thông tư số 114/2004/TT-BTC ngày 26/11/2004 của BộTài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 188/2004/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 27/2006/NQ-HĐND ngày 18/12/2006 của HĐNDtỉnh Vĩnh Phúc về giá đất năm 2007 trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 86/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 củaUBND tỉnh về việc ban hành giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2007;

Căn cứ nội dung thống nhất họp lãnh đạo UBND tỉnh ngày02/7/2007;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 158/TTr-TC ngày29/5/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bổ sung, sửa đổi giá đất quy định tại Bảng giá đất huyện Yên Lạc năm2007, ban hành kèm theo Quyết định số 86/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBNDtỉnh về ban hành quy định giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2007, như sau:

- Thị trấn Yên Lạc:

+ Mục 7: Sửa đổi như sau: "Đất 2 bênđường Tỉnh lộ 305 đoạn từ đường rẽ vào UBND Thị trấn (Nhà Tình Bằng) qua ngã tưThị trấn qua Công an huyện đến giáp đất xã TamHồng, giá 1.400.000đồng/m2";

+ Mục 8: Sửa đổi như sau: "Đất hai bênđường đoạn từ giáp đất xã Bình Định qua cổng UBND thị trấn ra đường 303 và từgiáp UBND thị trấn ra đường 305 (Nhà Tình Bằng), mức giá: 150.000đồng/m2";

+ Mục 9: Sửa đổi như sau: "Đất hai bênđường từ trụ sở Công an huyện đến giáp đường đôi (Đường Tỉnh lộ 304),mức giá: 1.400.000đồng/m2.

- Xã Tam Hồng:

+ Mục 8: Sửa đổi như sau: "Đất hai bênđường đoạn từ Đình Man Để qua cổng Chợ đến ngã tư chợ Lầm (giáp đường 304) vàtừ ngã tư qua cổng trường Tiểu học I đến ngã tư Tảo Phú nhà ông Mỳ, mức giá:600.000đồng/m2.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tàinguyên - Môi trường, Cục trưởng Cục thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủtịch UBND huyện Yên Lạc, Giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất (Sở TNMT) và Thủtrưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Ái