ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/2007/QĐ-UBND

Tân An, ngày 06 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾPHỐI HỢP LIÊN NGÀNH VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH,VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Chỉ thị số 03/2005/CT-BBCVT ngày28/3/2005 của Bộ Bưu chính - Viễn thông về đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng,chống tội phạm và tham nhũng trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệthông tin;

Theo sự thống nhất giữa Sở Bưu chính - Viễn thôngvới các sở ngànhchức năng liên quan tại biên bản cuộc họp số 180/BB-SBCVT ngày 02/5/2007;

Xét đề nghị của Sở Bưu chính - Viễn thông tạiTờ trình số 207/TTr-SBCVT ngày 11/7/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định nàyquy chế phối hợp liên ngành về công tác phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bưuchính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Long An.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Bưu chính - Viễn thông chủ trìphối hợp với thủ trưởng các đơn vị có liên quan triển khai hướng dẫn thực hiệnquyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủtrưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các doanh nghiệpbưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệmthi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau mười (10) ngày kểtừ ngày ký ban hành./.


Nơi nhận:
- Cục KT.VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Phòng NC.TH;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, Nh;
QUI CHE PHOI HOP-CNTT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Quốc Xuân

QUY CHẾ

PHỐI HỢP LIÊNNGÀNH VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀCÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN
(Ban hành theo Quyết định số 45/2007/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2007 của UBNDtỉnh Long An)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về công tác phối hợp củaliên ngành trong việc phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễnthông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Long An nhằm ngăn chặn kịp thời,giảm thiểu tối đa tội phạm trộm cắp cước viễn thông quốc tế, vận chuyển hànglậu, hàng cấm qua mạng bưu chính, mạng chuyển phát, kinh doanh trái pháp luậtdịch vụ điện thoại Internet, các loại thẻ điện thoại lậu; với phương châm chủđộng phòng chống tích cực và hiệu quả trên cơ sở phối hợp liên ngành và áp dụngcác giải pháp tổng hợp, đồng bộ”.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

- Thực hiện trên nguyên tắc kịp thời, hiệu quả,tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Quá trình phối hợp không làm ảnh hưởngđến hoạt động chung của các bên có liên quan.

- Trong quá trình phối hợp, việc cung cấp thôngtin, các dấu hiệu nghi vấn trộm cắp cước viễn thông quốc tế; kinh doanh tráipháp luật dịch vụ điện thoại Internet và các loại thẻ điện thoại lậu; gửi, vậnchuyển hàng lậu, hàng cấm qua mạng bưu chính, mạng chuyển phát phải được thựchiện nhanh chóng, đảm bảo bí mật và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Thôngtin phải được cung cấp bằng văn bản thể hiện trên giấy hoặc văn bản điện tửnhưng phải có chữ ký điện tử xác nhận của thủ trưởng cơ quan cung cấp.

- Sở Bưu chính - Viễn thông, Công an tỉnh, Bộđội Biên phòng, Sở Thương mại và Du lịch, Cục Hải quan và các doanh nghiệp phảicử người có trách nhiệm phụ trách việc theo dõi, cập nhật thông tin, làm đầumối trong việc phối hợp, giao nhận tài liệu, số liệu liên quan. Người được giaonhiệm vụ có trách nhiệm đảm bảo bí mật thông tin, kịp thời báo cáo người cóthẩm quyền trong việc xử lý thông tin, chỉ đạo công tác phối hợp.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ, NGÀNH VÀ CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN

Điều 3. Trách nhiệm của Sở Bưu chính - Viễnthông

- Làm đầu mối tiếp nhận thông tin về các dấuhiệu nghi vấn vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua mạng bưu chính, mạng chuyểnphát, trộm cắp cước viễn thông quốc tế.

- Chủ trì hoặc tham gia thanh tra, kiểm tra vàxử lý đối tượng vi phạm hành chính hoặc lập hồ sơ chuyển sang cơ quan điều tranếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm theo quy định của pháp luật hiện hành.Trường hợp cần sự hỗ trợ của các đơn vị quản lý chuyên ngành (Cục Tần số, CụcQuản lý chất lượng Bưu chính - Viễn thông và Công nghệ thông tin) trong quátrình thanh tra, kiểm tra thì chủ trì đề nghị phối hợp.

- Tiếp nhận quyết định trưng cầu giám định, làmthủ tục trình cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thành lập Hội đồng giám địnhvề các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại Pháp lệnh Giám định tưpháp ngày 29/9/2004 và Nghị định số 67/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủquy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giám định tư pháp.

Điều 4. Trách nhiệm của Công an tỉnh

- Chủ trìcông tác điều tra, xác minh các đối tượng trộm cắp cước viễn thông quốc tế, vậnchuyển hàng lậu, hàng cấm trong trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặctrong trường hợp có thông báo của Sở Bưu chính - Viễn thông.

- Đối với cácvụ việc khác do Công an tỉnh phát hiện, trường hợp cần có sự phối hợp thì kịpthời thông báo cho Sở Bưu chính - Viễn thông và các đơn vị phối hợp liên quanbằng văn bản, bằng điện thoại (nếu sự việc mang tính cấp bách và cần sự bảomật). Đồng thời cung cấp các thông tin, tài liệu có liên quan đến công tác phốihợp để cùng thực hiện.

- Sau khi xácminh rõ đối tượng và tiến hành phá án, Công an tỉnh có trách nhiệm thông báocho Sở Bưu chính - Viễn thông và đơn vị tham gia phối hợp biết thời gian, địađiểm tiến hành thanh tra, kiểm tra, khám xét. Tổ chức lực lượng giám sát đốitượng trong quá trình thanh tra, kiểm tra hành chính, không để đối tượng xóadấu vết, tẩu tán phương tiện, thiết bị, tang vật sử dụng để vi phạm.

Điều 5. Trách nhiệm của Bộ chỉ huy Bộ độiBiên phòng

- Chủ trì công tác điều tra, xác minh các đốitượng trộm cắp cước viễn thông quốc tế, kinh doanh trái pháp luật dịch vụ điệnthoại Internet, các loại thẻ điện thoại lậu qua đường biên giới trong trườnghợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc trong trường hợp có thông báo của Sở Bưuchính - Viễn thông, Công an.

- Đối với các vụ việc khác do Bộ chỉ huy Bộ độiBiên phòng phát hiện, trường hợp cần có sự phối hợp thì kịp thời thông báo choSở Bưu chính - Viễn thông và các đơn vị phối hợp liên quan bằng văn bản, bằngđiện thoại (nếu sự việc mang tính cấp bách và cần sự bảo mật). Đồng thời cungcấp các thông tin, tài liệu có liên quan đến công tác phối hợp để cùng thựchiện.

- Sau khi xác minh rõ đối tượng và tiến hành pháán, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng có trách nhiệm thông báo cho Sở Bưu chính -Viễn thông và đơn vị tham gia phối hợp biết thời gian, địa điểm tiến hành thanhtra, kiểm tra, khám xét. Tổ chức lực lượng giám sát đối tượng trong quá trìnhthanh tra, kiểm tra hành chính, không để đối tượng xóa dấu vết, tẩu tán phươngtiện, thiết bị, tang vật sử dụng để vi phạm. Xây dựng các qui định cụ thể đểlực lượng làm nhiệm vụ khi cần thiết có thể qua lại biên giới.

Điều 6. Trách nhiệm của Cục Hải quan

- Chủ trì công tác kiểm tra, kiểm soát, pháthiện và xử lý hàng lậu, hàng cấm xuất, nhập khẩu qua mạng bưu chính, mạngchuyển phát trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn, địa bàn hoạt động của Hải quan.

- Trường hợp nhận được thông báo và đề nghị phốihợp của Sở Bưu chính, Viễn thông về vụ việc xuất - nhập hàng lậu, hàng cấm quamạng bưu chính, mạng chuyển phát, Cục Hải quan có trách nhiệm kịp thời cùng vớiSở Bưu chính - Viễn thông trong việc kiểm tra, kiểm soát các túi bưu phẩm, bưukiện, kiện hàng hóa. Nếu phát hiện thấy có hành vi vi phạm pháp luật thì phốihợp với Sở Bưu chính - Viễn thông trong việc xử lý đối tượng vi phạm.

- Khi pháthiện vụ việc xuất - nhập khẩu hàng lậu, hàng cấm qua mạng bưu chính, mạngchuyển phát, Cục Hải quan có trách nhiệm kịp thời thông báo và phối hợp với SởBưu chính - Viễn thông xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Thương mại và Dulịch

- Phối hợp việc kiểm tra, kiểm soát, xử lý hànglậu, hàng cấm vận chuyển qua mạng bưu chính, mạng chuyển phát.

- Trường hợpnhận được tin báo về vụ vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua mạng bưu chính, mạngchuyển phát, Sở Thương mại và Du lịch có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục Quản lýthị trường kịp thời phối hợp với Sở Bưu chính - Viễn thông kiểm tra, kiểm soátcác túi bưu phẩm, bưu kiện, kiện hàng hóa, phương tiện vận chuyển. Nếu pháthiện thấy có hành vi vi phạm pháp luật thì phối hợp với Sở Bưu chính - Viễnthông xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Nếu phát hiện các vụ vận chuyển hàng lậu, hàngcấm qua mạng bưu chính, mạng chuyển phát, Sở Thương mại và Du lịch có tráchnhiệm chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường kịp thời thông báo và phối hợp với SởBưu chính - Viễn thông xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cáchuyện, thị xã và các sở, ngành tỉnh có liên quan

1. Phối hợp, tuyên truyền, phổ biến các quy địnhcủa pháp luật có liên quan, kịp thời thông tin về công tác phòng, chống tộiphạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

2. Phối hợp xử lý theo chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn của mình và theo quy định của Pháp luật.

Điều 9. Trách nhiệm của doanh nghiệp bưu chính,viễn thông và công nghệ thông tin

- Trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn trộmcắp cước viễn thông quốc tế; việc kinh doanh trái phép dịch vụ điện thoại Internet,các loại thẻ điện thoại lậu; gửi, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua mạng bưuchính, mạng chuyển phát, các hành vi vi phạm liên quan đến việc cung cấp, sửdụng dịch vụ bưu chính, viễn thông, Internet, các doanh nghiệp có trách nhiệmkịp thời báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan cho Sở Bưu chính -Viễn thông và các cơ quan có thẩm quyền liên quan.

- Thực hiệncác biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ làm giảm thiệt hại, tác hại do hành vi vi phạmgây ra, cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền,tạo điều kiện cho cơ quan chức năng xác minh đối tượng vi phạm.

- Các doanhnghiệp có trách nhiệm phối hợp với nhau nhằm kịp thời cung cấp thông tin, tàiliệu, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, kỹ thuật nhằm kịp thời phát hiện, thôngbáo cho các cơ quan chức năng về hành vi vi phạm pháp luật.

- Kịp thời cung cấp số liệu liên quan đến hoạtđộng giám định theo yêu cầu của cơ quan trưng cầu giám định; chịu trách nhiệmvề tiến độ và tính chính xác của số liệu đã cung cấp.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Xử lý vi phạm

1. Mọi hành vi vi phạmkhi phát hiện phải được xử lý kịp thời theo qui định hiện hành của pháp luật.Trường hợp các vụ việc nghiêm trọng, có dấu hiệu vi phạm hình sự phải kịp thờichuyển hồ sơ đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý.

2. Vụ việc thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụquản lý của đơn vị nào thì đơn vị đó chủ trì việc xử lý, các đơn vị khác trongphạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp xử lýtheo quy định của pháp luật. Trường hợp các vụ việcvượt thẩm quyền xử lý thì kiến nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét,giải quyết.

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh và các doanhnghiệp bưu chính, viễn thông, có trách nhiệm triển khai và tổ chức thực hiệnquy chế này.

2. Sở Bưu chính - Viễn thông trong phạm vi,trách nhiệm, quyền hạn có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thựchiện và báo cáo UBND tỉnh.

Trong quá trình thực hiện Sở Bưu chính - Viễn thông thường xuyên cậpnhật thông tin, kịp thời đề xuất trình UBND tỉnh quyết định sửa đổi, bổ sungqui chế cho phù hợp với tình hình thực tế../.