THU VI?N PHÁP LU?T

ỦY BAN NHÂ DÂN
TỈNH GIA LAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 45/2008/QĐ-UBND

Pleiku, ngày 20 tháng 08 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NHIÊN LIỆU ÁP DỤNG ĐỐI VỚI XE Ô TÔ CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 68/2006/NĐ-CP ngày 18/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

Căn cứ Chỉ thị số 23/2004/CT-TTg ngày 18/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp tiết kiệm xăng dầu;

Căn cứ Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 7/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan quản lý Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 103/2007/TT-BTC ngày 29/8/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 7/5/2007;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 520/TTr-SGTVT-KH ngày 15/8/2008,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bảng định mức tiêu hao nhiên liệu (ĐMTHNL) áp dụng đối với xe ô tô phục vụ công tác của các cơ quan hành chính, sự nghiệp có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai (theo phần A có bảng định mức kèm theo).

ĐMTHNL đối với một số trường hợp cá biệt được áp dụng theo phần B bảng định mức kèm theo.

Điều 2. Định mức tiêu hao nhiên liệu ban hành theo Quyết định này là để quản lý, cấp phát và thanh, quyết toán nhiên liệu cho các loại xe ô tô phục vụ công tác của cơ quan hành chính, sự nghiệp có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Phạm Thế Dũng

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 45/2008/QĐ-UBND về Định mức tiêu hao nhiên liệu áp dụng đối với xe ô tô của cơ quan hành chính, sự nghiệp có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành