ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
Số: 45/2011/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về phong trào thi đua Thu, nộp ngân sách nhà nước

trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 - 2015"

_________________
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Giám đốc sở Nội vụ, Giám đốc sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về phong trào thi đua "Thu, nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 - 2015".

Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh, Giám đốc sở Nội vụ, Giám đốc sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục Hải quan và thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND ngày 13/4/2007 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định về phong trào thi đua "Thu, nộp ngân sách nhà nước giai đoạn (2007 - 2010) trên địa bàn tỉnh Lào Cai"./.

(Được đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng)

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Vịnh