UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 45/2011/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 29 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BANHÀNH QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2012 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số188/2004/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 củaChính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồithường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2007của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP vàNghị định số 123/2007/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08tháng 01 năm 2010 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính Hướngdẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộcthẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 36/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khoá XIII, kỳ họp thứ 3 về việc phêchuẩn giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Văn bản số 228/HĐND-VP ngày 23 tháng 12 năm 2011 của Thường trực Hội động nhân dân tỉnh về việc điềuchỉnh, bổ sung số liệu trong dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờtrình số 621/TTr-STNMT ngày 28 tháng 12 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định giá các loại đất năm 2012trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Điều 2. Phạm vi áp dụng:

1. Giá các loại đất năm 2012 làm căn cứ để:

a) Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sửdụng đất theo quy định của pháp luật;

b) Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thutiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trong các trường hợp quy định tạiĐiều 33 của Luật đất đai năm 2003;

c) Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, chothuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sửdụng đất cho các trường hợp quy định tại Điều 34 và Điều 35 của Luật Đất đainăm 2003;

d) Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nướcthu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi íchcông cộng và phát triển kinh tế quy định tại Điều 39, Điều 40 của Luật Đất đainăm 2003;

đ) Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trịtài sản của doanh nghiệp nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hoá, lựa chọn hìnhthức giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 59 củaLuật Đất đai năm 2003;

e) Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạtheo quy định của pháp luật;

f) Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạmpháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo hình thứcđấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất thì mức giá trúngđấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất không được thấphơn mức giá do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại quyết định này.

3. Mức giá đất quy định tại quyết định này không áp dụngtrong các trường hợp người sử dụng đất tự thoả thuận về giá đất khi thực hiệncác quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, góp vốn bằngquyền sử dụng đất.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực từ ngày kể ngày 01 tháng 01 năm 2012 và thaythế Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh LaiChâu về việc ban hành giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Lai Châu;Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2011 của UBND tỉnh Lai Châuvề việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của bảng giá đất ở năm 2011 trênđịa bàn thị xã Lai Châu.

Điều 4. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở; Chủ tịch Ủy bannhân dân các huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Các tổ chức, hộ giađình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KT VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: LĐ, CV các khối;
- Báo Lai Châu;
- Đài PT&TH tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, CN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Khắc Chử

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN