ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/2011/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 30 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 củaBan Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trongcông tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật củacán bộ, nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 18/2010/TT-BTP ngày05/11/2010 của Bộ Tư pháp quy định về Báo cáo viên pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờtrình số 38 /TTr-STP ngày 18 tháng 11 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về Báo cáo viên,Tuyên truyền viên pháp luật.

Điều 2. Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ban,ngành, tổ chức, đơn vị ở tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thựchiện; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả với UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, tổchức, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã,phường, thị trấn và các Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từngày ký và thay thế Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND ngày 29/5/2007 của UBND tỉnhvề ban hành Quy chế Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục KTVB, Vụ PBGDPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Báo Đắk Lắk, Đài PTTH tỉnh;
- Website tỉnh, Công báo tỉnh;
- VP UBND tỉnh: LđVP; các P: TH, TTTHCB.
- Lưu: VT, NCm 110,

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lữ Ngọc Cư

QUY ĐỊNH

VỀ BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 45 / 2011/QĐ-UBND ngày 30 /12/2011 của UBNDtỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh,đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định về tổ chức và hoạt động,quyền và nghĩa vụ của Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật; trách nhiệm củacác cơ quan, đơn vị, địa phương đối với Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật.

2. Quy định này áp dụng đối với: Báo cáo viên,Tuyên truyền viên pháp luật; cơ quan nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội,tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghềnghiệp (sau đây gọi chung là các cơ quan, tổ chức) ở tỉnh, huyện, thị xã, thànhphố, xã, phường, thị trấn; công chức Tư pháp - Hộ tịch; thôn, buôn, tổ dân phố.

Điều 2. Báo cáo viên,Tuyên truyền viên pháp luật

Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật theoQuy định này là những người được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp ra quyết địnhcông nhận để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luậtđến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân.

Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật gồm:

1. Báo cáo viên pháp luật ở tỉnh: là Báo cáoviên pháp luật của các cơ quan, tổ chức ở tỉnh.

2. Báo cáo viên pháp luật cấp huyện: là Báo cáoviên pháp luật của các cơ quan, tổ chức ở các huyện, thị xã, thành phố.

3. Tuyên truyền viên pháp luật: là Tuyên truyềnviên pháp luật của các cơ quan, tổ chức ở xã, phường, thị trấn; thôn, buôn, tổdân phố.

Điều 3. Mục đích hoạt độngcủa Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật

1. Phổ biến kiến thức pháp luật cơ bản và quy địnhcủa pháp luật về các lĩnh vực liên quan đến đời sống của mọi tầng lớp nhân dânnhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, lựclượng vũ trang và nhân dân, nâng cao dân trí pháp lý, văn hóa pháp luật; góp phầngiữ nghiêm trật tự kỷ cương, ngăn ngừa có hiệu quả sự vi phạm pháp luật.

2. Thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp trongcông tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các ngành, các cấp và toàn xã hội đểphổ biến, giáo dục pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, có nề nếp.

3. Phát huy tính chủ động, sáng tạo, cộng đồng tráchnhiệm của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cộng đồng dân cư và công dân tronghoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

Điều 4. Nguyên tắc hoạt độngcủa Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật

1. Thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dụcpháp luật theo đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật củaNhà nước; đảm bảo tính chính xác, phổ thông, dễ hiểu, thuyết phục trong khituyên truyền pháp luật; chịu trách nhiệm về nội dung tuyên truyền, phổ biếnpháp luật do mình thực hiện.

2. Chịu sự phân công của lãnh đạo cơ quan, tổ chứcchủ quản trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

3. Chịu sự hướng dẫn về nghiệp vụ tuyên truyềnpháp luật của Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố; công chức Tưpháp - Hộ tịch xã, phường, thị trấn.

Điều 5. Phạm vi hoạt động củaBáo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật

Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật trựctiếp phổ biến các văn bản pháp luật của trung ương và địa phương đến cán bộ,công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, nhân dân trong cơ quan, đơn vị, địaphương nơi công tác, nơi cư trú và tham gia phổ biến pháp luật tại cơ quan, đơnvị, địa phương khác trong tỉnh khi có yêu cầu.

Điều 6. Thẻ Báo cáo viên,Tuyên truyền viên pháp luật

Thẻ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luậtxác định tư cách pháp lý của Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật khi thựcthi nhiệm vụ phổ biến pháp luật; được cấp theo mẫu do Bộ Tư pháp phát hành.

Điều 7. Thẩm quyền công nhận,cấp, đổi, cấp lại, thu hồi Thẻ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định côngnhận, cấp, đổi, cấp lại, thu hồi Thẻ Báo cáo viên pháp luật ở tỉnh, theo đề nghịcủa Sở Tư pháp.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,thành phố quyết định công nhận, cấp, đổi, cấp lại, thu hồi Thẻ Báo cáo viênpháp luật cấp huyện, theo đề nghị của Phòng Tư pháp.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thịtrấn quyết định công nhận, cấp, đổi, cấp lại, thu hồi Thẻ Tuyên truyền viênpháp luật, theo đề nghị của công chức Tư pháp - Hộ tịch.

Chương II

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦABÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT

Mục 1. XÂY DỰNG, CỦNG CỐ BÁOCÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT

Điều 8. Tiêu chuẩn Báo cáoviên, Tuyên truyền viên pháp luật

1. Tiêu chuẩn chung:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

b) Có lập trường chính trị vững vàng, phẩm chấtđạo đức tốt, không vi phạm pháp luật; có tinh thần trách nhiệm và uy tín trongcông tác, sinh hoạt.

c) Có kiến thức pháp luật và khả năng tuyên truyềnpháp luật.

d) Được cơ quan, tổ chức nơi công tác, sinh hoạt,cư trú giới thiệu.

2. Ngoài các tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1 Điềunày, Báo cáo viên pháp luật ở tỉnh phải có trình độ từ Đại học Luật trở lên,Báo cáo viên pháp luật cấp huyện phải có trình độ từ Trung cấp Luật trở lên.

Trường hợp không được đào tạo chuyên ngành luậtthì Báo cáo viên pháp luật ở tỉnh phải có bằng đại học khác và thời gian côngtác tại cơ quan, tổ chức từ 03 năm trở lên; Báo cáo viên pháp luật cấp huyện phảicó bằng trung cấp khác và thời gian công tác tại cơ quan, tổ chức từ 02 năm trởlên.

3. Ngoài các tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1 Điềunày, khuyến khích Tuyên truyền viên pháp luật biết ngôn ngữ của đồng bào dân tộcthiểu số tại địa phương nơi công tác, sinh hoạt, cư trú.

Điều 9. Nguồn lựa chọn Báocáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật

1. Báo cáo viên pháp luật:

a) Báo cáo viên pháp luật ở tỉnh được lựa chọn từcán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, tổ chức ở tỉnh.

b) Báo cáo viên pháp luật cấp huyện được lựa chọntừ cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, tổ chức ở cáchuyện, thị xã, thành phố.

2. Tuyên truyền viên pháp luật được lựa chọn từcán bộ, công chức các cơ quan, tổ chức ở xã, phường, thị trấn; Ban tự quản, tổchức đoàn thể ở thôn, buôn, tổ dân phố; già làng, hòa giải viên cơ sở, cộng tácviên trợ giúp pháp lý, những người có uy tín trong nhân dân đã được bồi dưỡngkiến thức pháp luật hoặc nghiệp vụ hòa giải, nghiệp vụ trợ giúp pháp lý.

Điều 10. Trình tự, thủ tụccông nhận, cấp Thẻ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật

1. Giới thiệu Báo cáo viên, Tuyên truyền viênpháp luật:

a) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị lựa chọn ngườiđang công tác, sinh hoạt, cư trú tại đơn vị mình đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều8 Quy định này, lập 01 bộ hồ sơ giới thiệu làm Báo cáo viên, Tuyên truyền viênpháp luật.

b) Hồ sơ giới thiệu người làm Báo cáo viên,Tuyên truyền viên pháp luật gồm:

- Công văn đề nghị của cơ quan, tổ chức, đơn vịnơi người được giới thiệu làm Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật đangcông tác, sinh hoạt, cư trú (bản chính);

- Danh sách trích ngang của người được giới thiệu(bản chính);

- 02 ảnh màu chân dung (kích thước 2cm x 3cm).

c) Hồ sơ giới thiệu người làm Báo cáo viên phápluật ở tỉnh được gửi đến Sở Tư pháp, hồ sơ giới thiệu người làm Báo cáo viênpháp luật cấp huyện được gửi đến Phòng Tư pháp, hồ sơ giới thiệu người làmTuyên truyền viên pháp luật được gửi đến công chức Tư pháp - Hộ tịch trong thờihạn từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 01 hàng năm.

2. Công nhận, cấp Thẻ Báo cáo viên, Tuyên truyềnviên pháp luật:

a) Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp- Hộ tịch tổng hợp, xem xét hồ sơ giới thiệu người làm Báo cáo viên, Tuyên truyềnviên pháp luật; lập 01 bộ hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp côngnhận, cấp Thẻ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật.

b) Hồ sơ đề nghị công nhận, cấp Thẻ Báo cáoviên, Tuyên truyền viên pháp luật gồm:

- Công văn đề nghị công nhận, cấp Thẻ Báo cáoviên, Tuyên truyền viên pháp luật (bản chính);

- Danh sách trích ngang cá nhân được đề nghị côngnhận Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật (bản chính);

- Thẻ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật(có ảnh và đầy đủ thông tin theo quy định).

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngàynhận đủ hồ sơ đề nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp ra Quyết định công nhận,cấp Thẻ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật.

Điều 11. Củng cố, kiện toànBáo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật

1. Hàng năm, các cơ quan, tổ chức, đơn vị ràsoát Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật của đơn vị mình để lập hồ sơ đềnghị bổ sung, thay đổi, thôi làm Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật đốivới những người nghỉ hưu; bị kỷ luật; chuyển công tác đến cơ quan, tổ chứckhác; không có điều kiện thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền pháp luật...

Việc lập, gửi hồ sơ đề nghị trong trường hợp nàythực hiện như trường hợp giới thiệu người làm Báo cáo viên, Tuyên truyền viênpháp luật quy định tại Khoản 1 Điều 10 Quy định này.

2. Trên cơ sở tổng hợp hồ sơ đề nghị của các cơquan, tổ chức, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch lập hồ sơtrình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp bổ sung, thay đổi, thôi làm Báo cáoviên, Tuyên truyền viên pháp luật.

Việc lập, gửi hồ sơ trong trường hợp này thực hiệnnhư trường hợp đề nghị công nhận, cấp Thẻ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên phápluật quy định tại Khoản 2 Điều 10 Quy định này.

Mục 2. ĐỔI, CẤP LẠI, THU HỒITHẺ BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT

Điều 12. Đổi, cấp lại ThẻBáo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật

1. Trong quá trình sử dụng, Thẻ Báo cáo viên,Tuyên truyền viên pháp luật bị rách, hỏng thì được đổi lại; bị mất thì được cấplại.

2. Trình tự, thủ tục đổi, cấp lại Thẻ Báo cáoviên, Tuyên truyền viên pháp luật:

a) Người đã được cấp Thẻ Báo cáo viên, Tuyêntruyền viên pháp luật đề nghị đổi, cấp lại Thẻ phải lập 01 bộ hồ sơ, gửi đến SởTư pháp, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch cùng cấp.

b) Hồ sơ đề nghị đổi, cấp lại Thẻ gồm:

- Đơn yêu cầu, có xác nhận của cơ quan, đơn vịquản lý Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật (bản chính).

Trường hợp người đã được cấp Thẻ là già làng, cộngtác viên trợ giúp pháp lý, những người có uy tín trong nhân dân thì Đơn yêu cầucó xác nhận của Trưởng thôn, buôn, tổ dân phố; trường hợp là hòa giải viên cơ sởthì Đơn yêu cầu có xác nhận của Tổ trưởng Tổ hòa giải cơ sở.

- 02 ảnh màu chân dung (kích thước 2cm x 3cm).

- Thẻ cũ (bản chính) - đối với trường hợp đổi ThẻBáo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật.

c) Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp- Hộ tịch tổng hợp, xem xét hồ sơ đề nghị đổi, cấp lại Thẻ Báo cáo viên, Tuyêntruyền viên pháp luật; lập 01 bộ hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấpquyết định, gồm:

- Công văn đề nghị đổi, cấp lại Thẻ Báo cáoviên, Tuyên truyền viên pháp luật (bản chính).

- Thẻ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật(có ảnh và đầy đủ thông tin theo quy định).

d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngàynhận đủ hồ sơ đề nghị của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định đổi, cấp lại Thẻ Báo cáo viên,Tuyên truyền viên pháp luật theo thẩm quyền.

Điều 13. Thu hồi Thẻ Báocáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật

1. Thẻ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luậtbị thu hồi khi người được cấp Thẻ thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Vi phạm pháp luật đến mức bị truy cứutrách nhiệm hình sự.

b) Bị tước quyền sử dụng Thẻ Báo cáo viên, Tuyêntruyền viên pháp luật không thời hạn hoặc có thời hạn từ 02 lần trở lên khi viphạm quy định tại Khoản 2 Điều 15 Quy định này.

c) Vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 15 Quy địnhnày.

2. Thủ tục, thời hạn ra Quyết định thu hồi ThẻBáo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật: thực hiện tương tự như trường hợp cấpThẻ quy định tại Điều 10 Quy định này.

Mục 3. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÁOCÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT

Điều 14. Quyền của Báo cáoviên, Tuyên truyền viên pháp luật

1. Được cung cấp các đề cương, tài liệu pháp luậtcần thiết cho hoạt động tuyên truyền pháp luật. Ngoài ra, Báo cáo viên pháp luậtở tỉnh còn được cung cấp bản tin Tư pháp Đắk Lắk.

2. Được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chính trị,pháp lý, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; được mời dự các hội nghị, hộithảo liên quan đến công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chínhsách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

3. Được cấp Thẻ Báo cáo viên, Tuyên truyền viênpháp luật và được sử dụng Thẻ để thực hiện hoạt động phổ biến pháp luật.

4. Được hưởng thù lao từ hoạt động phổ biến phápluật theo quy định.

5. Được cơ quan, tổ chức nơi công tác, sinh hoạttạo điều kiện về phương tiện, trang thiết bị; cấp một số loại sách, báo, ấn phẩmpháp luật; kết nối internet phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

6. Được hưởng các quyền lợi khác trong trường hợppháp luật có quy định.

Điều 15. Nghĩa vụ của Báocáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật

1. Nghiên cứu, nắm vững và phát ngôn, tuyên truyềnđúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và các văn bản pháp luật củaNhà nước; không tiết lộ bí mật Nhà nước trong quá trình phổ biến pháp luật.

2. Không được lợi dụng danh nghĩa Báo cáo viên,Tuyên truyền viên pháp luật để thực hiện các hoạt động không thuộc nhiệm vụ đượcgiao nhằm mục đích vụ lợi hoặc lợi dụng hoạt động phổ biến pháp luật để kích động,gây phương hại đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, truyền thống vănhóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc.

3. Thực hiện có chất lượng việc phổ biến pháp luậttheo sự phân công của lãnh đạo cơ quan, tổ chức mình và theo đề nghị của các cơquan, đơn vị khác.

4. Học tập kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn,trau dồi kỹ năng để nâng cao nghiệp vụ phổ biến pháp luật.

5. Không được sử dụng Thẻ Báo cáo viên, Tuyêntruyền viên pháp luật trong thời gian bị tước quyền sử dụng Thẻ; trả lại Thẻkhi bị thu hồi theo Điều 13 Quy định này hoặc khi thôi làm Báo cáo viên, Tuyêntruyền viên pháp luật.

6. Báo cáo theo định kỳ 06 tháng, cuối năm về hoạtđộng tuyên truyền, phổ biến pháp luật của mình với cơ quan, tổ chức quản lý trựctiếp mình và Sở Tư pháp (đối với Báo cáo viên pháp luật ở tỉnh), Phòng Tư pháp(đối với Báo cáo viên pháp luật cấp huyện), công chức Tư pháp - Hộ tịch (đối vớiTuyên truyền viên pháp luật).

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Trách nhiệm của cơquan Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhândân tỉnh:

a) Xây dựng, kiện toàn về tổ chức, quản lý hoạtđộng phổ biến pháp luật; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới, nghiệp vụphổ biến pháp luật; cung cấp Bản tin Tư pháp Đắk Lắk cho Báo cáo viên pháp luậtở tỉnh.

b) Hướng dẫn việc xây dựng, củng cố về tổ chứcvà hoạt động, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới, nghiệp vụ phổ biếnpháp luật cho Báo cáo viên pháp luật cấp huyện, Tuyên truyền viên pháp luật.

c) Đăng tải văn bản Luật mới và đề cương tuyêntruyền các luật này trên Trang tin điện tử của Sở để phục vụ công tác tuyêntruyền, phổ biến pháp luật của đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luậtcác cấp.

d) Cập nhật danh sách Báo cáo viên, Tuyên truyềnviên pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh và Trangtin điện tử của Sở Tư pháp; cung cấp danh sách Báo cáo viên pháp luật cho Bộ Tưpháp để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

e) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chứcliên quan tiến hành kiểm tra, sơ kết, tổng kết, thực hiện công tác thi đua, khenthưởng đối với hoạt động phổ biến pháp luật của Báo cáo viên, Tuyên truyền viênpháp luật theo thẩm quyền.

2. Phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố cótrách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp:

a) Xây dựng, kiện toàn về tổ chức, quản lý hoạtđộng phổ biến pháp luật; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới, nghiệp vụphổ biến pháp luật; cung cấp đề cương các Luật mới ban hành, tài liệu tuyêntruyền pháp luật cần thiết khác cho Báo cáo viên pháp luật cấp huyện.

b) Hướng dẫn việc xây dựng, củng cố về tổ chứcvà hoạt động, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới, nghiệp vụ phổ biếnpháp luật cho Tuyên truyền viên pháp luật.

c) Cập nhật, cung cấp những thông tin biến động (vềchức vụ, đơn vị công tác...) của Báo cáo viên pháp luật cấp huyện, Tuyên truyềnviên pháp luật trên địa bàn cho Sở Tư pháp, theo định kỳ 6 tháng, cuối năm.

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chứcliên quan tiến hành kiểm tra, sơ kết, tổng kết, thực hiện công tác thi đua,khen thưởng đối với hoạt động phổ biến pháp luật của Báo cáo viên pháp luật cấphuyện, Tuyên truyền viên pháp luật theo thẩm quyền.

3. Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã, phường, thịtrấn có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp:

a) Xây dựng, củng cố về tổ chức, quản lý hoạt độngphổ biến pháp luật; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới, nghiệp vụ phổbiến pháp luật; cung cấp, nhân bản tài liệu tuyên truyền pháp luật cần thiếtcho Tuyên truyền viên pháp luật.

b) Cập nhật, cung cấp những thông tin biến động(về chức vụ, đơn vị công tác...) của Tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàncho Phòng Tư pháp, theo định kỳ 6 tháng, cuối năm.

c) Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, tổ chứcliên quan tiến hành kiểm tra, sơ kết, tổng kết, thực hiện công tác thi đua,khen thưởng đối với hoạt động phổ biến pháp luật của Tuyên truyền viên pháp luậttheo thẩm quyền.

Điều 17. Trách nhiệm củacác cơ quan, tổ chức có Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật

1. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Tư pháp, côngchức Tư pháp - Hộ tịch cùng cấp trong việc xây dựng củng cố, kiện toàn đội ngũBáo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật; cung cấp những thông tin biến động(về chức vụ, đơn vị công tác...) của Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luậttại cơ quan, tổ chức mình cho cơ quan Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch cùngcấp, theo định kỳ 6 tháng, cuối năm.

2. Thực hiện việc quản lý, phân công nhiệm vụ phổbiến pháp luật cho Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật của cơ quan, tổ chứcmình.

3. Cung cấp sách, báo pháp luật cần thiết; tạođiều kiện thuận lợi cho Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật thực hiện nhiệmvụ phổ biến pháp luật.

4. Bố trí kinh phí mua, in ấn tài liệu tuyêntruyền pháp luật; chi thù lao phổ biến pháp luật cho Báo cáo viên, Tuyên truyềnviên pháp luật khi phân công họ thực hiện nhiệm vụ phổ biến pháp luật hoặc khimời Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật của đơn vị khác thực hiện việc phổbiến pháp luật tại đơn vị mình...

Điều 18. Trách nhiệm của Ủyban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn

1. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơquan, tổ chức ở địa phương thực hiện có hiệu quả Quy định này.

2. Bố trí kinh phí mua, in ấn tài liệu tuyêntruyền pháp luật; tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ tuyên truyềnpháp luật; chi thù lao phổ biến pháp luật cho Báo cáo viên, Tuyên truyền viênpháp luật; in ấn Thẻ... cho Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật tại đơn vị,địa phương theo quy định.