ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/2012/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 43/2011/QĐ-UBND NGÀY 22/12/2011 CỦA UBNDTHÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ VIỆC THU PHÍ THAM QUAN DANH LAM THẮNG CẢNH, DI TÍCH LỊCH SỬTRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí, Lệ phí số 38/2001/PL- UBTVQH10 ngày28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CPngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 106/2003/NĐ-CPngày 23/09/2003 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính tronglĩnh vực phí, lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CPngày 06/3/2006 của Chính ph sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTCngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật vềphí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 06/2004/TT-BTCngày 04/02/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạmhành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTCngày 25/05/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTCngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật vềphí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTCngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyềnquyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứThông tư số 127/2011/TT-BTC ngày 09/09/2011 của Bộ Tài chính quy định về phítham quan di tích lịch sử, thắng cảnh đi với ngườicao tuổi;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội KhoáXIV- Kỳ họp thứ 6;

Xét đề nghị của Cục thuế thành phốHà Nội tại Công văn số: 33505/CT-THN VDT ngày20/12/2012 và báo cáo thẩm định số: 2829/STP-VBPQ ngày 19/12/2012 của Sở Tưpháp thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửađổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu phí thamquan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:

1. Bổ sung đối tượng không phải nộpphí quy định tại Điều 1, Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của UBNDthành phố Hà Nội:

- Đối tượng không phải nộp phí đốivới Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long:

+ Trẻ em dưới 15 tuổi;

+ Người có công với cách mạng quyđịnh tại khoản 1 - Điều 2 Pháp lệnh ưu đãi người có côngvới cách mạng.

2. Bổ sung mức thu phí quy định tạiĐiều 2, Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 củaUBND thành phố Hà Nội:

Mức thu phí tham quan khu trung tâmHoàng thành Thăng Long:

a. Người lớn: 30.000 đồng/lượt.

b. Riêng học sinh, sinh viên từ 15tuổi trở lên (nếu có thẻ học sinh, sinh viên); Người cao tuổi theo quy định tạiĐiều 2 Luật người cao tuổi là công dân Việt Nam đủ từ 60 tuổi trở lên (xuấttrình chứng minh thư hoặc bất kỳ giấy tờ khác chứng minh là người cao tuổi):15.000 đồng/lượt.

3. Bổ sung cơ quan thu phí quy địnhtại Điều 3, Quyết định số 43/2011/QĐ- UBND ngày 22/12/2011ca UBND thành phHà Nội:

Cơ quan thu phí tham quan Khu Trungtâm Hoàng thành Thăng Long: Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội.

4. Bổ sung nội dung quản lý sử dụngtiền phí thu được quy định tại Điều 4 Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày22/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội:

Quản lý, sử dụng tiền phí thu đượccủa khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long:

- Đơn vị thu phínộp vào ngân sách Nhà nước 10% trên số tiền phí thu được.

- Đơn vị thu phí được trích 90% trêntổng số phí thu được để chi phục vụ công tác thu phí tham quan di tích.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày kể từ ngày ký. Những nội dung khác quy định tại Quyết định số43/2011/QĐ- UBND ngày 22/11/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thu phí tham quan thắng cảnh, ditích lịch sử trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn có hiệu
lực thi hành.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính; Văn hoá - Thể thaovà Du lịch; Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội; Chủtịch UBND các: quận, huyện, thị xã; Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Thành y;
- Đoàn ĐB Quốc hội Hà Nội;
- Thường trực HĐND TP;
- Chủ tịch UBND TP;
- Các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm soát văn bản- Bộ Tư pháp;
- Các sở, ban ngành Thành phố;
- Trung tâm công báo;
- Cổng giao tiếp điện t TP;
- CPVP, các Phòng CV;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Huy Tưởng