ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/2013/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 21 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

SỬAĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT HÀ TĨNH BANHÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 50/2012/QĐ-UBND NGÀY 28/8/2012 CỦA UBND TỈNH HÀTĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sửdụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg ngày 12/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chếmẫu quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất;

Xét đề nghị của Quỹ Đầu tư pháttriển tại Văn bản số 102/QĐTPT-QLUT ngày 17/10/2013; của Hội đồng Quản lý Quỹtại Văn bản số 31/QĐTPT-HĐQL ngày 08/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sungđiểm a khoản 4 Điều 15 Quyết định số 50/2012/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 của UBNDtỉnh như sau:

"4. Mức phí ủy thác:

a. Mức phí ủy thác bằng 0,45%/nămtrên tổng nguồn vốn ủy thác. Phí ủy thác để chi trả chế độ cho bộ phận quản lýủy thác và các chi phí khác có liên quan đến công tác quản lý ủy thácQuỹ."

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc Sở Tài chính; các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ; Trưởng banKiểm soát Quỹ; Giám đốc Quỹ Đầu tư và Phát triển và Thủ trưởng các cơ quan liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Vụ Pháp chế Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMT Tổ quốc, các đoàn thể cấp tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Minh Kỳ