ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 45/ 2013/QĐ- UBND

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ, SỬDỤNG CÁC SẢN PHẨM ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN HÀNH KÈM THEOQUYẾT ĐỊNH SỐ 54/2010/QĐ-UBND NGÀY 19/11/2010 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứLuật Thủ đô;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quyphạm pháp luật s 17/2008/QH12 ;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22/1/2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ; Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 33/2008/QĐ-TTg ngày 27/2/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiếnlược phát triển ngành đo đạc và bản đồ đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 05/2009/TT-BTNMT ngày 01/6/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướngdẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu và kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm địa chính; Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT ngày 18/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về cấp phép hoạt độngđo đạc và bản đồ; Thông tư liên tịch số 04/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27/02/2007 củaBộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán kinhphí đo đạc bản đồ và quản lý đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tàinguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1335/TTr-STNMT ngày 29 tháng 3 năm 2013 vàBáo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 1486/STP-VBPQ ngày 24 tháng 6năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửađổi, bổ sung một số điều tại: “Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ, sử dụngsản phẩm đo đạc và bản đồ trên địa bàn thành phố Hà Nội” ban hành kèm theoQuyết định số 54/2010/QĐ- UBND ngày 19/11/2010 của UBNDThành phố Hà Nội. Cụ thể như sau:

1. Khoản 2 và 4, Điều 2 đượcsửa đổi như sau:

“2. Bản đồ là hoạt động khoa học kỹthuật thu nhận và xử lý các thông tin, dữ liệu từ quá trình đo đạc, khảo sátthực địa để biểu thị bề mặt trái đất dưới dạng mô hình thu nhỏ bng hệ thống ký hiệu và màu sắc theo quy tắc toánhọc nhất định. Các loại bản đbao gồm: bản đồ địa hình,bản đồ nền, bản đồ địa chính, bản đhành chính, bản đ bin, bản đồ hiện trạng và các loại bản đồ chuyênđề khác.”.

“4. Bản đồ hiện trạng: là bảnđồ phản ánh hiện trạng sử dụng đất tại thời điểm đo đạc, nội dung gồm: các yếutố địa hình, ranh giới các thửa đất, chủ sử dụng đt; cácchỉ giới về quy hoạch; ranh giới sử dụng đất theo các quyết định giao đt, cho thuê đất, thu hồi đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất củacơ quan Nhà nước có thm quyn (nếu có). Bản đồ hiện trạng được lập để làm hồ sơ, tài liệu phục vụ côngtác quy hoạch đô thị và nông thôn, công tác giao đất, cho thuê đt, thu hồi đt, chuyn mục đích sử dụng đất và công nhận quyền sử dụng đt cho các tchức, cá nhân trên địa bàn Thành phố (nếusử dng bản đồ hiện trạng phục vụ công tác lập quy hoạchtrong trường hợp bản đồ không phù hợp với hiện trạng tại thời đim lập quy hoạch thì phải thực hiện khảo sát đo đạc bổ sung)”.

2. Mục c, Khoản 2, Điu 3 được sửa đổi như sau:

“c) Nghiêm cấm các hoạt động đo đạcvà bản đồ có nguy cơ gây hại hoặc gây hại cho quc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố;”

3. Bãi bỏ Mục d, Khoản 2, Điều 3.

4. Mục b, Khoản 2, Điều 5 đượcsửa đổi như sau:

“b) Bản đồ được lập bng phương pháp chỉnh lý, đo vẽ bổ sung: Đối với những trường hợp đã cótrích lục bản đồ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cp; các khu vực đã có bản đồ địa chính cơ sở cùng tlệ hoặc lớn hơn đi với bản đồ cần đo vẽ (chỉ ápdụng đối với các trường hợp xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyểnmục đích sử dụng đất), dùng bản đ này làm nền để chỉnh lýnội dung địa chính và đo vẽ bổ sung yếu tố địa hình”

5. Điều 6được sửa đổi như sau:

"Điu 6: Phân cp thm định thiết kế kỹ thuật - Dtoán hạng mc đo đc bản đồ;Kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu bản đồ.

1. Sở Tài nguyên và Môi trường thẩmđịnh thiết kế kỹ thuật - Dự toán hạng mục đo đạc bản đthuộccác Dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước không thuộc các dán do ngân sách cấp huyện chi được quy định tại Khoản 2 Điều này; Kiểmtra, thm định và nghiệm thu bản đsửdụng làm tài liệu, hồ sơ phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩmquyền UBND Thành phố quyết định gồm:

- Bản đồ địa chính các tlệ;

- Bản đđịahình các tỷ lệ phục vụ công tác quản lý và quy hoạch: xây dựng đô thị - nôngthôn; công trình ngầm đô thị; thăm dò, khai thác khoáng sản, tài nguyên và môitrường; quy hoạch nông nghiệp, lâm nghiệp, giao thông, thủy lợi;

- Bản đồ hiện trạng.

Bản đồ sử dụng làm tài liệu, hồ sơphục vụ giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền UBND Thành phố quyết định nêu trên do Sở Tài nguyên và Môi trường kiểmtra, thẩm định và nghiệm thu thì Phòng Tài nguyên và Môitrường cấp huyện hoặc UBND cấp xã không kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu.

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường cấphuyện thẩm định thiết kế kỹ thuật - Dự toán hạng mục đo đạc bản đồ thuộc các dựán sử dụng vốn do ngân sách cp huyện và cấp xã chi; Kiểmtra, thẩm định và nghiệm thu bản đồ sử dụng làm tài liệu, hồ sơ giải quyết cácthủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và bản đồ sửdụng làm tài liệu, hồ sơ phục vụ công tác lập phương án bồi thường, hỗ trợ, táiđịnh cư chi tiết”.

6. Khoản 2 và 3, Điều 8 đượcsửa đổi như sau:

“2. Các tổ chức, cá nhân khai thác,sử dụng các nguồn tư liệu bản đồ hiện có khi thực hiện cácthủ tục hành chính, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.

3. Trung tâmcông nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trườnglà đơn vị cập nhật, lưu trữ và cung cấp thông tin, tư liệu về hệ thống điểm đođạc cơ sở, hệ thống bản đồ địa chính cơ sở, bản đồ địa hình, bản đồ hành chính,bản đồ chuyên đề, hệ thống thông tin địa lý và thông tin đt đai phục vụ cho mục đích chuyên dụng trên địa bàn Thành ph; bảo vệ và bảo mật tài liệu theo quy định”.

7. Khoản 5, Điều 9 được sửađổi như sau:

“5. Bản khai quá trình công tác (theomẫu) có xác nhận của cơ quan, đơn vị công tác, Quyết định bổ nhiệm, giấy khámsức khỏe của người phụ trách kỹ thuật chính. Hp đồng laođộng và văn bng, chng chỉ của cánbộ, công nhân viên làm việc trong đơn vị, tổ chức theo ngành nghề liên quan đếnngành nghề đo đạc và bản đồ.

Hồ sơ nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơhành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường. Thời gian giải quyết hồ sơ khôngquá 05 ngày làm việc.”

8. Mục b và d Khoản 1, Điu 10 được sửađổi như sau:

“b) Sliệu điểmđo đạc cơ sở hoặc bản đồ địa chính; Tài liệu kiểm tra, thẩm định và nghiệm thucủa đơn vị đo đạc, Báo cáo kết quả thực hiện công trình sản phẩm đo đạc: chất lượng,khối lượng, phương pháp thực hiện; Hợp đồng đo đạc bản đồ;”

“d) 05 bộ bản đồ (theo mẫu);”

9. Mục b, Khoản 2, Điều 10 đượcsửa đổi như sau:

"b. Nộp văn bản thẩm định khảosát thiết kế - dự toán hạng mục đo đạc bản đồ được quy định tại Khoản 1 Điều 6".

10. Bổ sung Khoản 4 vào Điều 11như sau:

"4. Trường hợp đo đạc bản đồ cósử dụng vốn ngân sách, bổ sung Văn bản thẩm định khảo sát thiết kế - dự toánhạng mục đo đạc và bản đồ được quy định tại Khoản 2 Điều 6".

11. Bổ sung Khoản 4 vào Điều 12 nhưsau:

“4. Sở Tài nguyên và Môi trường hoặcPhòng Tài nguyên Môi trường cấp huyện có trách nhiệm thẩm định thiết kế kỹthuật - Dự toán hạng mục đo đạc bản đồ theo phân cấp tại Điều 6. Thời gian giảiquyết không quá 05 ngày làm việc.”

12. Sửa đổi mục g, khoản 1, Điều 13như sau:

“g) Sở Tài nguyên và Môi trường chủtrì, phối hợp với UBND cấp huyện đểxác định mốc giới sử dụng đất trên bản đồ, cắm mốc và bàn giao mc ngoài thực địa cho các tổ chức, cá nhân được thực hiện các dự án đầu tưxây dựng có sử dụng đt; cắm mốc giới và bàn giao đất chocác tổ chức, cá nhân được nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sửdụng đất theo quy định của pháp luật; xác định mốc quy hoạch sử dụng đất; chủtrì tổ chức sản xuất, gia công mốc giới và mặt mc giới,thực hiện quản lý quy chun mc giớitrên địa bàn Thành ph”.

13. Sửa đổi Khoản 6, Điều 13như sau:

“6. Các tổ chức đo đạc bản đồ cótrách nhiệm:

- Đo đạc, lập hồ sơ kiểm tra, thẩmđịnh và nghiệm thu theo quy định tại Điều 10 và 11 bản quy định này.

- Báo cáo tình hình hoạt động đo đạcbản đồ của tổ chức gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 5/12 hằng năm(theo mẫu s7 của Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT ngày18/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).”

14. Bãi bỏ Khoản 1, Điều 15(Lýdo: Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND ngày 22/10/2008 của UBND Thành phố đã hếthiệu lực).

Điều 2. Cácnội dung khác tại “Quy định về hoạt động đo đạc bản đồ, sử dụng các sản phẩm đođạc bản đtrên địa bàn Thành phố Hà Nội” ban hành kèmtheo Quyết định số 54/2010/QĐ- UBND ngày 19/11/2010 củaUBND Thành phố giữ nguyên hiệu lực.

Điều 3. Quyếtđịnh này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố;Giám đốc các S, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyệnvà thị xã Sơn Tây; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn;các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Th tướng Chính ph;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Ch tịch UBND Thành ph;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, TN&TM, Tài chính, Xây dng, Tư pháp, KH&ĐT, NN&PTNT, Ni vụ;
-
Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
-
Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng HĐND&ĐĐBQHHN;
- CPVP, TH, các Phòng CV;
- Trung tâm Tin học Công báo;
- Lưu: VT (130b), TN (8b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Hồng Khanh