ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/2013/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 08 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀUCỦA QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2011/QĐ-UBND NGÀY 09 THÁNG 3NĂM 2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất,bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 57/2010/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2010của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chứcthực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định lập dự toán, chi sửdụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cưkhi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 886/TTr-STC ngày 23 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết địnhsố 05/2011/QĐ-UBND ngày 09/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh, như sau:

1. Sửa đổi Điểm a và Điểmb Khoản 2, Điều 3; Khoản 2, Điều 5 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số05/2011/QĐ-UBND như sau:

a) Tại Điểm a, Khoản 2,Điều 3 có ghi:

“a) Trích 80% cho Tổ chức trực tiếpthực hiện bồi thường để chi cho hoạt động của Hội đồng bồi thường, chi cho cácthành viên tham gia trực tiếp công việc liên quan đến thực hiện bồi thường, hỗtrợ và tái định cư. Trong đó, chi cho Ủy ban nhân dân cấp xã với mức là 50.000đồng/bộ hồ sơ.”

Nay sửa đổi lại như sau:

“a) Trích 80% cho Tổchức trực tiếp thực hiện bồi thường để chi cho hoạt động của Hội đồng bồithường, chi cho các thành viên tham gia trực tiếp công việc liên quan đến thựchiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trong đó, chi cho Ủy ban nhân dân cấp xã với mức là 80.000 đồng/bộ hồ sơ.”

b) Tại Điểm b, Khoản 2,Điều 3 có ghi:

“b) Trích 20% chi chocông tác thẩm định, gồm:

- Đối với dự án do cơquan cấp tỉnh thẩm định:

+ Trích 5% cho Sở Tàichính để chi cho các nhiệm vụ do Ủy ban nhân dântỉnh giao Sở Tàichính chủ trì, cùng các ngành thực hiện đã được phân công theo Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2010 củaỦy ban nhân dân tỉnh;

+Trích 15% cho Sở Tài nguyên và Môi trường để chi cho công tác thẩm định bồithường, hỗ trợ và tái định cư của các cơ quan, đơn vị có liên quan (trừ Sở Tàichính).

- Đối với dự án do cơquan cấp huyện thẩm định:

+ Trích 5% cho Sở Tàichính để chi cho các nhiệm vụ do Ủy ban nhân dântỉnh giao Sở Tàichính chủ trì, cùng các ngành thực hiện đã được phân công tại Quyết định số28/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2010 củaỦy ban nhân dân tỉnh;

+ Trích 5% cho Phòng Tàichính - Kế hoạch để chi cho các công tác thẩm định theo quy định tại Quyết địnhsố 28/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2010 củaỦy ban nhân dân tỉnh;

+ Trích 10% cho PhòngTài nguyên và Môi trường để chi cho công tác thẩm định bồi thường, hỗ trợ vàtái định cư của các ngành có liên quan (trừ Phòng Tài chính - Kế hoạch).”

Nay sửa đổi lại như sau:

“b) Trích 20% chi chocông tác thẩm định, gồm:

- Đối với dự án do cơquan cấp tỉnh thẩm định:

+ Trích 5% cho Sở Tàichính để chi cho các nhiệm vụ do Ủy ban nhân dântỉnh giao Sở Tàichính chủ trì, cùng các ngành thực hiện đã được phân công tại Quyết định số28/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2010 củaỦy ban nhân dân tỉnh;

+ Trích 15% cho Chi cụcQuản lý đất đai tỉnh thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để chi cho công tác thẩmđịnh bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của các ngành có liên quan (trừ Sở Tàichính).

- Đối với dự án do cơquan cấp huyện thẩm định:

+Trích 3% cho Sở Tài chính để chi cho các nhiệm vụ do Ủy ban nhândântỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, cùng các ngànhthực hiện đã được phân công tại Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6năm 2010 củaỦy ban nhân dântỉnh và Quyết địnhsố 10/2011/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2011 củaỦy ban nhân dân tỉnh;

+ Trích 3% cho Chi cụcQuản lý đất đai tỉnh thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để chi cho các nhiệm vụdo Ủy ban nhân dân tỉnh giao (trừ Sở Tài chính);

+ Trích 4% cho Phòng Tàichính - Kế hoạch để chi cho các công tác thẩm định theo quy định tại Quyết địnhsố 28/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2010 củaỦy ban nhân dân tỉnh;

+ Trích 10% cho PhòngTài nguyên và Môi trường để chi cho công tác thẩm định bồi thường, hỗ trợ vàtái định cư của các ngành có liên quan (trừ Phòng Tài chính - Kế hoạch).”

c) Tại Khoản 2, Điều 5 cóghi:

“2. Đối với các khoảnchi Nhà nước chưa có tiêu chuẩn, định mức như công tác hội họp, công tác tuyêntruyền, vận động, phổ biến quyết định thu hồi đất; khảo sát điều tra tình hìnhkinh tế xã hội, thực trạng đất đai, tài sản; kiểm kê, đánh giá đất đai, hoamàu, nhà ở, vật kiến trúc; lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗtrợ và tái định cư; giải quyết những vướng mắc trong công tác bồi thường, côngtác chi trả bồi thường, công tác cưỡng chế thi hành quyết định bồi thường (nếucó) được quy định cụ thể:

- Công nội nghiệp:30.000 đồng/ngày/người;

- Công ngoại nghiệp:50.000 đồng/ngày/người;

-Chi họp: tùy theo tính chất cuộc họp và thành phần họp, thủ trưởng đơn vị cânđối nguồn kinh phí thu được để quyết định mức chi cụ thể nhưng không quá100.000 đồng/người/ngày. Riêng ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ được tính theohệ số 2.”

Nay sửa đổi lại như sau:

“2. Đối với những khoảnchi Nhà nước chưa có tiêu chuẩn, định mức như công tác hội họp, công tác tuyêntruyền, vận động, phổ biến quyết định thu hồi đất; khảo sát điều tra tình hìnhkinh tế xã hội, thực trạng đất đai, tài sản; kiểm kê, đánh giá đất đai, hoamàu, nhà ở, vật kiến trúc; lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗtrợ và tái định cư; giải quyết những vướng mắc trong công tác bồi thường, côngtác chi trả bồi thường, công tác cưỡng chế thi hành quyết định bồi thường (nếucó) được quy định cụ thể:

- Công nội nghiệp: 30.000đồng/ngày/người;

- Công ngoại nghiệp:50.000 đồng/ngày/người;

- Chi họp: tùy theo tínhchất cuộc họp và thành phần họp, thủ trưởng đơn vị cân đối nguồn kinh phí thuđược để quyết định mức chi cụ thể nhưng không quá 100.000 đồng/người/lần họp.

Mức chi trên đối vớingày làm việc bình thường. Riêng ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ: tính hệ số 2.”

2. Bổ sung nội dung thứ2 của Điểm b, Khoản 1, Điều 6 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số05/2011/QĐ-UBND như sau:

Căn cứ dự toán kinh phítổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được duyệt; chủ đầu tư dựán, tiểu dự án chuyển toàn bộ kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ vàtái định cư của dự án, tiểu dự án theo dự toán được duyệt cho Tổ chức trực tiếpthực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để chi cho các nội dung và tríchcho các đơn vị theo quy định tại Quyết định này hoặc chủ đầu tư dự án chuyểnkinh phí thẩm định bồi thường trực tiếp cho Sở Tài chính và Chi cục Quản lý đấtđai tỉnh thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định tại Quyết định này.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Xử lý những phát sinhsau khi ban hành quyết định sửa đổi:

Đối với những dự án,tiểu dự án, hạng mục đã được phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức thực hiện bồithường, hỗ trợ và tái định cư trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hànhthì việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồithường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất được thực hiện theo quyđịnh tại Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhândân tỉnh, không áp dụng hoặc điều chỉnh theo Quyết định này.

2. Ngoài việc sửa đổi,bổ sung nêu trên, các nội dung khác tại Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 09tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực.

3. Quyết định này có hiệulực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tưpháp, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thànhphố; Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai tỉnh, Giám đốcTrung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủyban nhân dân tỉnh, các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thihành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương