ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/2013/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤCCÂY CẤM TRỒNG VÀ HẠN CHẾ TRỒNG TRÊN ĐƯỜNG PHỐ THUỘC ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍMINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11 tháng6 năm 2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị;

Căn cứ Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20 tháng12 năm 2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị và Thông tư số 20/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sungThông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫnquản lý cây xanh đô thị;

Căn cứ Quyết định số 70/2010/QĐ-UBND ngày 17tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế tổ chức và hoạtđộng của Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờtrình số 672/TTr-SGTVT ngày 23 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyDanh mục cây cấm trồng và hạn chế trồng trên đường phố thuộc địa bàn Thành phốHồ Chí Minh.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 44/2007/QĐ-UBND ngày 15tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Danh mục cây cấmtrồng và hạn chế trồng trên đường phố thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dânthành phố, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận -huyện, phường - xã, thị trấn, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố và các tổchức cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng Thành ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;
- Ủy ban MTTQVN TP và các Đoàn thể TP;
- TTTH, TTCB, Báo SGGP;
- VPUB: PVP/ĐT;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

DANH MỤC

CÂY CẤM TRỒNG TRÊN ĐƯỜNGPHỐ THUỘC ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND Ngày 11 tháng 10 năm 2013 củaỦy ban nhân dân thành phố)

Năm (05) loài cây sau đây cấm trồng trên vỉa hè vàdải phân cách đường phố, là các cây có độc tố gây nguy hiểm cho người.

Stt

Loài cây

Họ thực vật

Vị trí

Ghi chú

Tên Việt Nam

Tên khoa học

Vỉa hè

Dải phân cách

1

Bả đậu

Hura crepitans L.

Euphorbiaceae

x

x

Mủ và hạt độc.

2

Cô ca cảnh

Erythroxylum novogranatense (Morris) Hieron

Erythroxylaceae

x

x

Lá có chất cocaine gây nghiện.

3

Mã tiền

Strychnos nux -vomica L.

Loganiaceae

x

x

Hạt có chất strychnine gây độc.

4

Thông thiên

Thevetia peruviana (Pres.) Merr.

Apocynaceae

x

x

Hạt, lá, hoa, vỏ cây đều có chứa chất độc.

5

Trúc đào

Nerium oleander L.

Apocynaceae

x

x

Thân và lá có chất độc.

Ghi chú: x: Vị trí cấm trồng cây.

DANH MỤC

CÂY HẠN CHẾ TRỒNGTRÊN ĐƯỜNG PHỐ THUỘC ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2013 củaỦy ban nhân dân thành phố)

Hai mươi ba (23) loài cây sau đây hạn chế trồngtrên vỉa hè và dải phân cách đường phố, là những cây ăn quả; cây có thể gây ảnhhưởng tới sức khỏe và môi trường.

Stt

Loài cây

Họ thực vật

Vị trí

Ghi chú

Tên Việt Nam

Tên khoa học

Vỉa hè

Dải phân cách

1

Bàng

Terminalia catappa L.

Combretaceae

x

x

Dễ bị sâu (gây ngứa khi đụng phải)

2

Bồ kết

Gleditsia fera (Lour.) Merr.

Caesalpiniaceae

x

x

Thân có nhiều gai rất to.

3

Các loài cây ăn quả.

x

x

Cây có quả khuyến khích trẻ em leo trèo, quả rụng ảnh hưởng vệ sinh đường phố .

4

Cao su

Hevea brasiliensis (A. Juss.) Muell. - Arg.

Euphorbiaceae

x

x

Nhánh giòn, dễ gãy.

5

Da, Sung

Ficus spp.

Moraceae

x

Các loài Da có rễ phụ làm hư hại công trình, dạng quả sung ảnh hưởng vệ sinh môi trường.

6

Dừa

Cocos nucifera L.

Arecaceae

x

x

Quả to rơi gây nguy hiểm.

7

Điệp phèo heo

Enterolobium cylocarpum (Jacq.) Griseb.

Mimosaceae

x

x

Rễ ăn ngang, lồi trên mặt đất (gây hư vỉa hè, mặt đường và có thể ảnh hưởng giao thông).

8

Đủng đỉnh

Caryota mitis Lour.

Arecaceae

x

Quả có chất gây ngứa.

9

Gáo trắng

Neolamarckia cadamba (Roxb.) Bosser

Rubiaceae

x

x

Nhánh giòn dễ gãy, quả mọng rơi làm ảnh hưởng vệ sinh môi trường.

10

Gáo tròn

Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsd.

Rubiaceae

x

x

Nhánh giòn, dễ gãy, quả mọng rơi ảnh hưởng vệ sinh môi trường.

11

Gòn

Ceiba pentandra Gaertn.

Bombacaceae

x

x

Nhánh giòn, dễ gãy, trái chín phát tán ảnh hưởng vệ sinh môi trường.

12

Keo lá tràm

Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth.

Mimosaceae

x

x

Nhánh giòn, dễ gãy.

13

Keo lai

Acacia mangium x Acacia auriculiformis.

Mimosaceae

x

x

Nhánh giòn, dễ gãy.

14

Keo tai tượng

Acacia mangium Willd.

Mimosaceae

x

x

Nhánh giòn, dễ gãy.

15

Lọ nồi, Đại phong tử

Hydnocarpus anthelmintica Pierre ex Laness.

Flacourtiaceae

x

x

Quả to rơi gây nguy hiểm.

16

Lòng mức

Wrightia annamensis Eb. et Dub.

Apocynaceae

x

x

Quả chín phát tán, hạt có lông ảnh hưởng môi trường.

17

Lòng mức lông

Wrightia pubescens R. Br.

Apocynaceae

x

x

Quả chín phát tán, hạt có lông ảnh hưởng môi trường.

18

Me keo

Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.

Mimosaceae

x

Thân và cành nhánh có nhiều gai.

19

Mò cua, Sữa

Alstonia scholaris (L.) R. Br.

Apocynaceae

x

x

Nhánh giòn, dễ gãy. Hoa có mùi hắc, gây khó chịu cho người.

20

Sọ khỉ, Xà cừ

Khaya senegalensis (Desr.) A. Juss.

Meliaceae

x

x

Rễ ăn ngang, lồi trên mặt đất (gây hư vỉa hè, mặt đường và có thể ảnh hưởng giao thông).

21

Trôm hôi

Sterculia foetida L.

Sterculiaceae

x

x

Quả to, hoa có mùi hôi.

22

Trứng cá

Muntingia calabura L.

Elaeocarpaceae

x

x

Quả khuyến khích trẻ em leo trèo, rụng làm ảnh hưởng vệ sinh đường phố.

23

Xiro

Carissa carandas L.

Apocynaceae

x

Thân và cành nhánh có rất nhiều gai.

Ghi chú: x: vị trí hạn chế trồng.