ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 45/2013/QĐ .UBND.VX

Nghệ An, ngày 20 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỨC CHI PHỤ CẤPKIÊM NHIỆM CHO CÁN BỘ THAM GIA QUẢN LÝ TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24tháng 3 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức vàhoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 96/2008/TT-BTC ngày 27 tháng10 năm 2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Nhànước cho các Trung tâm học tập cộng đồng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạovà Giám đốc Sở Tài chính tại Văn bản liên ngành số 672/LN GD&ĐT-TC ngày 22tháng 4 năm 2013; Công văn số 1430/SGD &ĐT. GDTX ngày 7 tháng 8 năm 2013 củaSở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức chi phụ cấp kiêm nhiệmcho cán bộ tham gia quản lý Trung tâm học tập cộng đồng các xã, phường, thịtrấn (sau đây gọi chung là xã) như sau:

1. Đối tượng và mức Hỗ trợ

- Giám đốc, Phó Giám đốc trực

Trung tâm học tập cộng đồng thuộc các xã khu vực I,II ,III: 320.000 đồng/tháng/người.

Trung tâm Học tập cộng đồng thuộc các xã còn lại:260.000 đồng/tháng/người.

- Phó Giám đốc các xã còn lại

Trung tâm Học tập cộng đồng thuộc các xã khu vực I,II ,III: 260.000 đồng/tháng/người.

Trung tâm Học tập cộng đồng thuộc các xã còn lại:210.000 đồng/tháng/người.

2. Nguồn kinh phí Hỗ trợ

Nguồn ngân sách Nhà nước hỗ trợ, ngân sách địaphương và nguồn huy động hợp pháp khác.

Điều 2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp SởGiáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc chi hỗ trợphụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ tham gia quản lý Trung tâm học tập cộng đồng cácxã, phường, thị trấn theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3779/QĐ .UBND.VX ngày 5 tháng 8 năm2009 của UBND tỉnh Về mức chi phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ tham gia quản lýTrung tâm học tập Cộng đồng.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục vàĐào tạo, Giám đốc Sở Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, Thủtrưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Thị Lệ Thanh