ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 45/2014/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY TRÌNHPHỐI HỢP TRONG VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤPDỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Viễn thông;

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet vàthông tin trên mạng;

Căn cứ Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24tháng 12 năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý điểmtruy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử côngcộng;

Căn cứ Quyết định số 207/QĐ-BTTTT ngày 03 tháng3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tụchành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin vàTruyền thông;

Căn cứ Quyết định số 5671/QĐ-UBND ngày 18 tháng11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện việc cấp, sửa đổi, bổsung, thu hồi, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểmcung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyềnthông tại Tờ trình số 30/TTr-STTTT ngày 30 tháng 10 năm 2014; và ý kiến thẩmđịnh của Sở Tư pháp tại công văn số 5736/STP-VN ngày 19 tháng 10 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quytrình phối hợp trong việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cungcấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dânThành phố, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc các Sở ngành, Chủtịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND.TP;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP;
- VPUB: các PVP;
- Các Phòng CV, TTCB;
- Lưu: VT, (CNN/Đ) MH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Mạnh Hà

QUY TRÌNH

PHỐIHỢP TRONG VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤTRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2014của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy trình phối hợptrong việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ tròchơi điện tử công cộng

1. Quy trình phối hợp trong việccấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điệntử công cộng (gọi tắt là Giấy chứng nhận đủ điều kiện) là quy trình cấp Giấychứng nhận đủ điều kiện thông qua một cơ quan đầu mối là Sở Thông tin và Truyềnthông.

2. Việc tiếp nhận hồ sơ, phối hợpvới Ủy ban nhân dân quận, huyện trong việc thẩm định, trả kết quả hồ sơ cho tổchức cá nhân thông qua Bộ phận tiếp nhận - hoàn trả kết quả thuộc Sở Thông tinvà Truyền thông.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh vàđối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy trình này quy định việc phốihợp giải quyết thủ tục hành chính giữa Sở Thông tin và Truyền thông và Ủy bannhân dân quận, huyện trong việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trên địa bànThành phố Hồ Chí Minh.

2. Đối tượng áp dụng

Sở Thông tin và Truyền thông, Ủyban nhân dân quận, huyện phối hợp giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cánhân có nhu cầu cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo quy định cầncó Giấy chứng nhận đủ điều kiện (theo Khoản 1, Điều 35, Nghị định số72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sửdụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng).

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện

1. Thủ tục hành chính đơn giản, rõràng, đảm bảo việc cấp Giấy chứng nhận thuận tiện và đúng pháp luật.

2. Các quy định về quy trình, thủtục, hồ sơ, thời gian thực hiện được niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhậnhồ sơ - hoàn trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông.

3. Các nội dung phối hợp giảiquyết thủ tục hành chính trong cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện giữa Sở Thôngtin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện trên cơ sở chứcnăng, nhiệm vụ và thẩm quyền của từng cơ quan, đảm bảo tính đồng bộ chặt chẽ đểgiải quyết công việc kịp thời, chính xác, đúng pháp luật.

4. Sở Thông tin và Truyền thông làcơ quan trực tiếp tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân xin cấp Giấychứng nhận đủ điều kiện; chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị cấpGiấy chứng nhận đủ điều kiện.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Thành phần hồ sơ, thủtục

1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứngnhận đủ điều kiện

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấychứng nhận đủ điều kiện nộp trực tiếp hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính gửi một bộhồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhậnđủ điều kiện theo Mẫu số 02a/ĐĐN hoặc Mẫu số 02b/ĐĐN ban hành kèm theo Thông tưsố 23/2013/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thôngQuy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụtrò chơi điện tử công cộng;

b) Bản sao giấy đăng ký kinh doanhđiểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

c) Bản sao chứng minh nhân dân củachủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủđiểm là cá nhân; Bản sao chứng minh nhân dân của người quản lý trực tiếp điểmcung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là tổchức, doanh nghiệp.

2. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủđiều kiện quy định tại Điều 8 Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 5. Quy trình và thời gianthực hiện

Thời gian giải quyết hồ sơ cấpGiấy chứng nhận đủ điều kiện theo quy định là mười ngày làm việc, kể từ ngàynhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 1, Điều 4 Quy trình này.

1. Thẩm định hồsơ

Trong một ngày làm việc, kể từngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện thẩm địnhhồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng đượcyêu cầu, Sở Thông tin và Truyền thông chuyển hồ sơ và văn bản hướng dẫn cầnthiết đến Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủđiều kiện thực hiện kiểm tra thực tế.

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứngđược yêu cầu, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời tổ chức, cá nhânđược biết.

2. Kiểm tra thựctế

Trong thời hạn bảy ngày làm việc,kể từ ngày Sở Thông tin và Truyền thông chuyển hồ sơ, Ủy ban nhân dân quận,huyện chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị liênquan thực hiện kiểm tra thực tế tại địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tửcông cộng về các điều kiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư số23/2013/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông,gửi kết quả kiểm tra thực tế cho Sở Thông tin và Truyền thông và nêu rõ ý kiếnđối với việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (nêu rõ lý do đồng ý hoặc khôngđồng ý).

Sau thời hạn này, Phòng Văn hóa vàThông tin quận, huyện không có ý kiến xem như hồ sơ đủ điều kiện theo quy địnhtại Điều 5 Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT và Sở Thông tin và Truyền thông tiếptục thực hiện giải quyết hồ sơ theo quy định.

3. Thẩm định và cấp Giấy chứng nhận

Trong thời hạn hai ngày làm việc,kể từ ngày Phòng Văn hóa và Thông tin báo cáo kết quả kiểm tra thực tế, SởThông tin và Truyền thông có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chotổ chức, cá nhân đề nghị. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bảnvà nêu rõ lý do.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Trách nhiệm của SởThông tin và Truyền thông

1. Chủ trì cấp Giấy chứng nhận đủđiều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địabàn Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Tiếp nhận và kiểm tra tính hợplệ của các loại giấy tờ, tài liệu của hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điềukiện, hướng dẫn bổ sung đối với những hồ sơ chưa đủ hoặc chưa đúng quy định.

3. Chủ trì, hướng dẫn Phòng Vănhóa và Thông tin quận, huyện phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện kiểmtra thực tế trực tiếp tại địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

4. Ứng dụng công nghệ thông tintrong cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện để quản lý tốt dịch vụ trò chơi điện tửcông cộng và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ.

Điều 7. Trách nhiệm của Ủy bannhân dân quận, huyện

Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉđạo cho Phòng Văn hóa và Thông tin tiếp nhận và xử lý hồ sơ do Sở Thông tin vàTruyền thông chuyển đến theo đúng thời gian quy định của Quy trình này.

Điều 8. Trong quá trình áp dụng Quy trình này, Ủy ban nhân dân Thành phố sẽxem xét quyết định điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với từng giai đoạnvà tình hình thực hiện công tác cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trên cơ sởkiến nghị của Sở Thông tin và Truyền thông./.