ỦY BAN NHÂN DÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/2014/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 10 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU,CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO CÁC SỞ, BAN NGÀNH, ĐƠN VỊ THUỘC TỈNH NĂM 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNHQUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toánvà phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 2138/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách năm2015;

Căn cứ Quyết định số 3043/QĐ-BTC ngày28 tháng 11 năm 2014 của Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhànước năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Hội HĐND tỉnh khóa VI, kỳ họp thứ 14 về dự toánthu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách nhànước cho các Sở, Ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh năm 2015 theo Biểu đính kèm Quyếtđịnh này.

Điều 2. Căn cứ dự toán ngân sách năm 2015được giao, các cơ quan, đơn vị có nguồn thu từ phí, lệ phí sử dụng tối thiểu40% số thu (riêng ngành y tế sử dụng tối thiểu 35%, sau khi trừ chi phí thuốc,máu, dịch truyền, hóa chất, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao, kinh phí chi trảphụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật nếu đã kết cấu trong giádịch vụ, khám chữa bệnh) để bố trí nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2015.

Điều 3. Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởngCục Thuế tỉnh hướng dẫn thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày kể kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc SởTài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Cục trưởngCục Hải quan tỉnh và Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh chịu tráchnhiệm thi hành quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 45/2014/QĐ-UBND về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh  Quảng Trị năm 2015