ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/2014/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 16 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUYĐỊNH CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ, TIÊU CHUẨN, SỐ LƯỢNG CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNGPHÒNG THUỘC SỞ, CƠ QUAN NGANG SỞ; ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm2014 của Chính phủ quy địnhtổ chức cáccơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng5 năm 2014 của Chính phủ quy địnhtổ chứccác cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộctỉnh;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế bổ nhiệm, bổnhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ công chức lãnh đạo;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quyđịnh chức trách, nhiệm vụ, tiêu chuẩn, sốlượng chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở, cơ quan ngang Sở; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trựcthuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 2;
- VPUB: LĐVP, NC, HCTC, CB-TH;
- Lưu: VT, NC(T).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Mai Tiến Dũng

QUY ĐỊNH

CHỨCTRÁCH, NHIỆM VỤ, TIÊU CHUẨN, SỐ LƯỢNG CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNGTHUỘC SỞ, CƠ QUAN NGANG SỞ, ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số45/2014/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2014 củaỦyban nhân dân tỉnh Hà Nam)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh

1. Phạm vi điều chỉnh:

a) Quy định này quy định chức trách, nhiệm vụ, tiêuchuẩn, số lượng chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, cấp trưởng, cấp phóđơn vị sự nghiệp thuộc Sở, cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy bannhân dân các huyện, thành phố.

b) Tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo đơn vị sự nghiệpthuộc diện Thường trực Tỉnh ủy quản lý thực hiện theo quy định của Ban Thường vụTỉnh ủy.

2. Đối tượng: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, cấptrưởng, cấp phó đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (sau đây gọi chung là Sở),Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (sau đâygọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) gồm:

a) Chi Cục trưởng, Phó Chi Cục trưởng; Trưởng ban,Phó Trưởng ban; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Vănphòng; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra; cấp trưởng, cấp phó đơn vị sự nghiệpthuộc Sở, cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy bannhân dân tỉnh (sau đây gọi chung là Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tươngđương thuộc Sở).

b) Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; Chánh Văn phòng,Phó Chánh Văn phòng; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra; cấp trưởng, cấp phóđơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân cấphuyện (sau đây gọi chung là Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộcỦy ban nhân dân cấp huyện).

Điều 2. Nguyên tắc

a) Tiêu chuẩn, số lượng các chức danh lãnh đạo quảnlý quy định tại Khoản 1, Điều 1 làm cơ sở để các đơn vị thực hiện công tác quyhoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, thi tuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động,luân chuyển, miễn nhiệm các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tươngđương.

b) Khi bổ nhiệm các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởngphòng chuyên ngành (thanh tra, kiểm lâm, quản lý thị trường...); cấp trưởng, cấpphó đơn vị sự nghiệp công lập, người được bổ nhiệm phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn tạiquy định này đồng thời phải đảm bảo tiêu chuẩn của pháp luật chuyên ngành.

c) Trường hợp điều động và bổ nhiệm người ở đơn vịsự nghiệp công lập, giữ chức vụ quản lý ở các cơ quan quản lý hành chính nhà nước,thì người được điều động và bổ nhiệm đáp ứng đủ tiêu chuẩn trong quy định này đồngthời phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn của pháp luật về quản lý công chức.

Điều 3. Thờihạn giữ chức vụ

Thời hạn bổ nhiệm mỗi lần giữ chức vụ là 05 năm, trừtrường hợp thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành và cơ quan có thẩm quyền.

Điều 4. Tiêu chuẩn chung của Trưởng phòng vàtương đương, Phó Trưởng phòng và tương đương

1. Có phẩm chất chính trị vững vàng, kiên định mụctiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; chấp hành tốt đường lối chính sách củaĐảng, pháp luật của nhà nước. Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc đượcphân công;

2. Có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết nội bộ, có ýthức tổ chức kỷ luật cao, gương mẫu, công tâm, khách quan; không tham nhũng,lãng phí; không cơ hội, cục bộ; gắn bó mật thiết với nhân dân, được cán bộ,công chức, viên chức và nhân dân tín nhiệm;

3. Có tư duy đổi mới, sáng tạo, ham học hỏi; am hiểutình hình kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương; nhiệm vụ chính trị củangành, của đơn vị; có khả năng quy tụ cán bộ, công chức, viên chức để hoànthành tốt nhiệm vụ được giao;

4. Có đủ sức khỏeđể hoàn thành nhiệm vụ được giao; hồ sơ cá nhân đầy đủ và được cơ quan có thẩmquyền xác minh rõ ràng, có bản kê khai tài sản theo quy định;

5. Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chứcvụ theo quy định của pháp luật.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Chức trách, nhiệm vụ, tiêu chuẩn Trưởngphòng và tương đương thuộc Sở

1. Chức trách: Trưởng phòng và tương đương thuộc Sởlà công chức lãnh đạo đứng đầu một phòng hoặc một đơn vị sự nghiệp chịu tráchnhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của phòng hoặc đơn vị; tham mưugiúp Thủ trưởng Sở, cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủyban nhân dân tỉnh (sau đây gọi chung là Thủ trưởng đơn vị) thực hiện chứcnăng quản lý nhà nước, hoặc hoạt động nghiệp vụ chuyên môn về lĩnh vực chuyên ngành được phân công phụtrách. Chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng đơn vị và trước pháp luật về các nộidung tham mưu chỉ đạo thực hiện lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được phâncông phụ trách.

2. Nhiệm vụ

a) Nghiên cứu, đề xuất với Thủ trưởng đơn vị thammưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quyếtđịnh, chỉ thị nhằm cụ thể hóa đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhànước; các quy định của các Bộ, ngành Trung ương vào điều kiện cụ thể của tỉnh;

b) Xây dựng các phương án, đề án, dự án, chươngtrình thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách để Thủ trưởng đơn vị trình cấp có thẩmquyền quyết định và tổ chức thực hiện;

c) Nghiên cứu, xây dựng các nội quy, quy chế quảnlý đối với lĩnh vực nghiệp vụ được giao nhằm đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành, quảnlý thống nhất có hiệu quả của ngành trong phạm vi toàn tỉnh;

d) Đề xuất với Thủ trưởng đơn vị quyết định hoặctrình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định việc đơn giản hóa các thủ tục hànhchính cho phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị tạo thuận lợicho tổ chức và cá nhân; phổ biến, theo dõi và kiểmtra việc thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quảnlý của phòng, của đơn vị;

đ) Tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học liênquan đến nghiệp vụ được phân công phụ trách, nhằm cải tiến nội dung và phươngpháp quản lý cho phù hợp với thực tiễn;

e) Biên soạn các tài liệu, tổ chức hướng dẫn chuyênmôn nghiệp vụ, phổ biến kinh nghiệm cho cán bộ, công chức, viên chức cấp dướitrong ngành;

g) Tổ chức việcphối hợp với các phòng, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở và tổ chức chuyên môncủa ngành ở cấp huyện; chủ động đề xuất với Thủ trưởng đơn vị việc phối hợp với các ngành, cơ quan, đơn vị khác trên địabàn tỉnh trong tổ chức thực hiện những vấn đề có liên quan, đảm bảo sự chỉ đạothông suốt, nhịp nhàng, hiệu quả;

h) Trực tiếp quản lý, phân công cụ thể nhiệm vụ,thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra về nghiệpvụ đối với các Phó Trưởng phòng và công chức, viên chức trong phòng; bố trícông việc đối với người tập sự được phân bổ về phòng, phân công người hướng dẫn tập sự, nhận xét, đánh giá kết quả tậpsự và đề nghị Thủ trưởng đơn vị quyết định theo quy định của pháp luật;

i) Nhận xét, đánh giá hoặc trình Thủ trưởng đơn vịđánh giá hàng năm đối với công chức, viên chức trong phòng, trong đơn vị;

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo sựphân công của Thủ trưởng đơn vị.

3. Tiêu chuẩn

a) Trình độ

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trởlên, chuyên ngành được đào tạo phù hợp với lĩnh vực chuyên môn được phân côngphụ trách;

- Lý luận chính trị: Tốt nghiệp trung cấp trở lên;

- Tin học: Có chứng chỉ tin học văn phòng hoặctương đương trình độ B trở lên;

- Ngoại ngữ: Có chứng chỉ trình độ B hoặc tươngđương trở lên một ngoại ngữ thông dụng (Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc, Hàn Quốc,Nhật Bản).

b) Thuộc đối tượng quy hoạch chức danh Trưởng phòngvà tương đương đã được cấp có thẩm quyềnphê duyệt. Được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trước khi được đề nghị bổ nhiệm.

c) Tuổi bổ nhiệm lần đầu: Đủ tuổi đảm nhận chức vụtrọn 01 nhiệm kỳ.

Điều 6. Chức trách, nhiệm vụ, tiêu chuẩn, số lượngPhó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở

1. Chức trách: Phó Trưởng phòng và tương đương thuộcSở là công chức, viên chức lãnh đạo, giúp Trưởng phòng phụ trách và thực hiện mộthoặc một số lĩnh vực công tác chuyên môn, chuyên ngành của phòng, của đơn vịtheo phân công của Trưởng phòng;

2. Nhiệm vụ: Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng vàchịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về các nội dung tham mưuchỉ đạo thực hiện lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được phân công phụ trách.

3. Tiêu chuẩn

a) Trình độ

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trởlên, chuyên ngành được đào tạo phù hợp vớilĩnh vực chuyên môn được phân công phụ trách;

- Lý luận chính trị: Tốt nghiệp trung cấp trở lên;

- Tin học: Có chứng chỉ tin học văn phòng hoặctương đương trình độ B trở lên;

- Ngoại ngữ: Có chứng chỉ trình độ B hoặc tươngđương trở lên một ngoại ngữ thông dụng (Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc, Hàn Quốc,Nhật Bản).

b) Thuộc đối tượng quy hoạch chức danh Phó Trưởngphòng và tương đương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Được đánh giá hoànthành tốt nhiệm vụ trước khi được đề nghị bổ nhiệm.

c) Tuổi bổ nhiệm lần đầu: Đủ tuổi đảm nhận chức vụtrọn 01 nhiệm kỳ.

4. Số lượng:

a) Phòng quản lý nhà nước thuộc Sở dưới 3 biên chếkhông bố trí Phó Trưởng phòng, có từ 3 đến 5 biên chế được bố trí 01 Phó Trưởngphòng, có từ 6 biên chế trở lên được bố trí không quá 02 Phó Trưởng phòng.

b) Đơn vị sự nghiệp thuộc Sở dưới 6 biên chế khôngbố trí cấp phó, có từ 6 đến 20 biên chế được bố trí 01 cấp phó, có từ 21 đến 50biên chế được bố trí không quá 02 cấp phó, có từ trên 50 biên chế được bố tríkhông quá 03 cấp phó.

c) Trường hợp Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ươngcó quy định số lượng cấp phó khác với quy định này, thì thực hiện theo quy địnhcủa Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương.

Điều 7. Chức trách, nhiệm vụ, tiêu chuẩn Trưởngphòng và tương đương thuộc Ủy ban nhândân cấp huyện

1. Chức trách: Trưởng phòng và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân cấphuyện là công chức lãnh đạo đứng đầu một phòng hoặc một đơn vị sự nghiệp cótrách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của phòng, của đơn vị; làmtham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấphuyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước hoặc hoạt động nghiệp vụ chuyên mônvề lĩnh vực chuyên ngành được phân công phụ trách. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và trước pháp luật vềcác nội dung tham mưu chỉ đạo thực hiện lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành đượcphân công phụ trách đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ củaGiám đốc Sở quản lý ngành, lĩnh vực.

2. Nhiệm vụ

a) Nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy bannhân dân cấp huyện ban hành các quyết định, chỉ thị nhằm cụ thể hóa đường lối của Đảng và chính sách, phápluật của Nhà nước về một hoặc một số nhiệm vụ chuyên môn được phân công phụtrách vào điều kiện cụ thể của huyện,thành phố;

b) Xây dựng các phương án, đề án, dự án, chươngtrình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủyban nhân dân cấp huyện quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định và tổ chứcthực hiện.

c) Nghiên cứu, xây dựng các nội quy, quy chế quảnlý đối với lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ được giao nhằm đảm bảo sự quản lý thốngnhất, sự chỉ đạo, điều hành có hiệu quả của Sở quản lý ngành và của Ủy ban nhândân cấp huyện;

d) Tham mưu, đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và Giám đốc Sở quảnlý ngành trình cấp có thẩm quyền xem xétquyết định việc đơn giản hóa thủ tục hành chính cho phù hợp với tình hình thựctiễn ở địa phương; phổ biến, theo dõi và kiểmtra việc thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quảnlý của phòng;

đ) Tham gia với Sở quản lý ngành trong việc nghiêncứu những đề tài khoa học liên quan đến chức năng quản lý của phòng, nhằm cảitiến nội dung và phương pháp quản lý cho phù hợp với thực tiễn của địa phương;

e) Tổ chức hướng dẫn về nghiệp vụ và phổ biến kinhnghiệm trong công tác cho công chức, viên chức cấp dưới trong ngành, cán bộ,công chức chuyên môn nghiệp vụ ở Ủy bannhân dân cấp xã;

g) Tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức việc phối hợp với các cơ quan,đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện những vấn đề có liên quan, đảm bảo sựchỉ đạo thông suốt, nhịp nhàng, hiệu quả;

h) Trực tiếp quản lý, phân công nhiệm vụ, thườngxuyên hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ đốivới các Phó Trưởng phòng và công chức, viên chức thuộc quyền quản lý; bố trícông việc đối với người tập sự được phân bổ về phòng, phân công người hướng dẫntập sự, nhận xét, đánh giá kết quả tập sự và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định theo quy địnhcủa pháp luật;

i) Nhận xét đánh giá hoặc trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đánh giá hàng năm đốivới công chức, viên chức trong phòng, trong đơn vị;

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo sựphân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dânhuyện.

3. Tiêu chuẩn

a) Trình độ

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trởlên, chuyên ngành được đào tạo phù hợp vớilĩnh vực chuyên môn được phân công phụ trách;

- Lý luận chính trị: Tốt nghiệp trung cấp trở lên;

- Tin học: Có chứng chỉ tin học văn phòng hoặctương đương trình độ B trở lên;

- Ngoại ngữ: Có chứng chỉ trình độ B hoặc tươngđương trở lên một ngoại ngữ thông dụng (Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc, Hàn Quốc,Nhật Bản).

b) Thuộc đối tượng quy hoạch chức danh Trưởng phòngvà tương đương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Được đánh giá hoàn thành tốtnhiệm vụ trước khi được đề nghị bổ nhiệm.

c) Tuổi bổ nhiệm lần đầu: Đủ tuổiđảm nhận chức vụ trọn 01 nhiệm kỳ.

Điều 8. Chức trách, nhiệm vụ, tiêu chuẩn, số lượngPhó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Chức trách: Phó Trưởng phòng và tương đương thuộcỦy ban nhân dân cấp huyện là công chức,viên chức lãnh đạo, giúp Trưởng phòng phụ trách và thực hiện một hoặc một sốlĩnh vực công tác chuyên môn, chuyên ngành của phòng theo phân công của Trưởngphòng;

2. Nhiệm vụ: Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng vàchịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về các nội dung tham mưuchỉ đạo thực hiện lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được phân công phụ trách.

3. Tiêu chuẩn

a) Trình độ

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trởlên, chuyên ngành được đào tạo phù hợp với lĩnh vực chuyên môn được phân côngphụ trách;

- Lý luận chính trị: Tốt nghiệp trung cấp trở lên;

- Tin học: Có chứng chỉ tin học văn phòng hoặctương đương trình độ B trở lên;

- Ngoại ngữ: Có chứng chỉ trình độ B hoặc tươngđương trở lên một ngoại ngữ thông dụng (Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc, Hàn Quốc,Nhật Bản).

b) Thuộc đối tượng quy hoạch chức danh Phó Trưởngphòng và tương đương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Được đánh giá hoànthành tốt nhiệm vụ trước khi được đề nghị bổ nhiệm.

c) Tuổi bổ nhiệm lần đầu: Đủ tuổiđảm nhận chức vụ trọn 01 nhiệm kỳ.

4. Số lượng:

a) Phòng quản lý nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện dưới 3 biên chế khôngbố trí Phó Trưởng phòng, có từ 3 đến 5 biên chế được bố trí 01 Phó Trưởngphòng, phòng tham mưu quản lý nhiều lĩnh vực chuyên môn và có từ 6 biên chế trởlên được bố trí không quá 03 Phó Trưởng phòng.

b) Đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện dưới 6 biên chế không bố trí cấp phó,có từ 6 đến 20 biên chế được bố trí 01 cấp phó, có từ 21 đến 50 biên chế được bốtrí không quá 02 cấp phó, có từ trên 50 biên chế được bố trí không quá 03 cấpphó.

c) Trường hợp Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ươngcó quy định số lượng cấp phó khác với quy định này, thì thực hiện theo quy địnhcủa Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương.

Điều 9. Bổ nhiệm lại

Trước 90 ngày kể từngày hết hạn giữ chức vụ, cơ quan có thẩm quyềnbổ nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương tiến hành quy trình bổnhiệm lại;

a) Điều kiện bổ nhiệm lại

- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đươngtrong nhiệm kỳ giữ chức vụ hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

- Đạt tiêu chuẩn quy định tại thời điểm xem xét bổnhiệm lại;

- Có sức khỏe tốt để tiếp tục đảm nhiệm chức vụ;

- Cơ quan, đơn vị có nhu cầu.

b) Thẩm quyền bổ nhiệm lại

- Cấp nào ra quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng, PhóTrưởng phòng và tương đương thì cấp đó thực hiện quy trình bổ nhiệm lại hoặckhông bổ nhiệm lại;

- Bổ nhiệm lại Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng vàtương đương có thời gian công tác không trọn nhiệm kỳ, thì thời hạn giữ chức vụtính đến ngày được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội; nếu tuổi nghỉ hưucòn dưới 2 năm công tác (24 tháng) vẫn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ thì cơquan có thẩm quyền bổ nhiệm xem xét quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ đếnngày được nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm của Thủ trưởng các Sở, cơquan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Thủ trưởng các Sở, cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chứcthực hiện Quy định này;

Những công chức, viên chức đã được bổ nhiệm chứcdanh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trước ngày quy định này cóhiệu lực thi hành, có tuổi đời từ 57 tuổi trở xuống đối với nam, từ 52 tuổi trởxuống đối với nữ, chưa đáp ứng tiêu chuẩn quy định; cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm xây dựng kế hoạch đào tạo,bồi dưỡng bổ sung để đáp ứng đủ tiêu chuẩn quy định.

2. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn,theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy định này; tổnghợp kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc,các cơ quan, đơn vị báo cáo bằng văn bản về Sở Nội vụ tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định./.