ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/2014/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 29 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THU LỆ PHÍ CẤPBIỂN SỐ NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày06/03/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định57/2002/NĐ-CP ngày 03/06/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháplệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phívà lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24tháng 7 năm 2002 hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyếtđịnh của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày07/7/2014 của HĐND tỉnh Lào Cai về các loại Phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh LàoCai;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 447/TTr-STC ngày 18/9/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Quy định về thu lệ phí cấp biển sốnhà trên địa bàn tỉnh Lào Cai, cụ thể như sau:

1. Đối tượng nộp lệ phí: Chủ sở hữu nhà hoặc ngườiđại diện chủ sở hữu nhà, người đang sử dụng nhà (nhà bao gồm: Nhà mặt đường,phố; nhà trong ngõ, nhà trong ngách; căn hộ của nhà chung cư) khi làm thủ tụcđể được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp biển số nhà.

2.Mức thu lệ phí:

a)Cấp mới: 35.000 đồng/01 biển số nhà;

b)Cấp lại: 25.000 đồng/01 biển số nhà.

3.Cơ quan thu lệ phí: UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

4.Quản lý và sử dụng nguồn lệ phí thu được:

a)Quy định tỷ lệ nộp ngân sách: Cơ quan thu lệ phí được trích lại 30% trên tổng sốtiền lệ phí thu được; Nộp 70% vào ngân sách nhà nước theo quy định của Luật ngânsách;

b)Quản lý, sử dụng:

-Nguồn thu lệ phí được quản lý và sử dụng theo các quy định hiện hành về quản lýtài chính;

-Chứng từ thu thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về in, phát hành,quản lý và sử dụng chứng từ thu tiền phí, lệ phí.

Điều2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc:Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND cáchuyện, thành phố; Các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, ban hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Doãn Văn Hưởng