ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/2015/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 16 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦABAN DÂN TỘC TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn c Luật Tchức Hộiđồng nhân dân và Ủy ban nhândân ngày 26/11/2003; Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật ca Hội đồng nhân dânvà Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứNghị định số 53/2004/NĐ-CP , ngày 18/02/2004 củaChính phủ về kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân các cp;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2014/TTLT-UBDT-BNV ngày 22/12/2014 ca Bộ trưởng, Chủ nhiệm y ban Dân tộc và Bộ trưng Bộ Nội vụ vềviệc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức ca cơ quan chuyên môn vcông tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tnh, cp huyện;

Căn cứ Kết luận số 158-KL/BCS ngày26/8/2015 của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tnh về công tác tổ chức bộ máy;

Xét đề nghị của Tởng Ban Dân tộc tnh và Giám đốc SNội vụ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định vchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày ktừ ngày ký và thay thế Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 09/10/2013 ca Ủy ban nhân dân tnh Kon Tum Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức của Ban Dân tộc tnh Kon Tum.

Điều 3. Giámđốc SNội vụ; Trưởng Ban Dân tộc tnh; Thủ trưng các đơn vị cóliên quan và Chtịch y ban nhân dâncác huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- V
ăn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ
;
- Ủy b
an Dân tộc;
-
Bộ Tư pháp (Cục kim tra VBQPPL);
- Thư
ng trực Tnh y;
- Thường trực HĐND
tỉnh;
- CT
, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Công b
áo tnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh
- Lưu: VT-TH3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đào Xuân Quí

QUY ĐỊNH

VỀCHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN DÂN TỘC TỈNH KON TUM
(Ban hành kèm theo Quyết định số:
45/2015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2015 của y ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Ban Dân tộc là cơ quan chuyên mônngang Sở thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu,giúp Ủy ban nhân dân tnh thực hiện chức năng quản lý nhànước v công tác dân tộc.

2. Ban Dân tộc chịu sự chđạo, quản lý và điều hành caỦy ban nhân dân tỉnh; đng thời chịu sự chỉ đạo, hưng dn, kim tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Ủyban Dân tộc.

3. Ban Dân tộc có cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; trụ sở đặt tại thành phố Kon Tum.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Thực hiện theo quy định tại Điều 2 Thông tư liên tịch số 07/2014/TTLT-UBDT-BNV ngày 22/12/2014 củaBộ trưởng, Chnhiệm Ủy ban Dân tộc và Bộ trưởng Bộ Nội vụhướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Ban: Trưởng ban và khôngquá 03 Phó Trưởng ban.

2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ, gồm:

a) Văn phòng;

b) Thanh tra;

c) Phòng Chính sách dân tộc;

d) Phòng Tuyên truyền và Địa bàn;

đ) Phòng Kế hoạchTng hợp.

Điều 4. Biên chế

1. Biên chế côngchức của Ban Dân tộc được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trêncơ sở vị trí việc làm, gn với chức năng, nhiệm vụ và phạmvi hoạt động của đơn vị.

2. Việc bố trícán bộ công chức của Ban Dân tộc phicăn c vào chức danh, tiêu chun, cơ cu ngạch công chức theo quy định.

Điều 5. Thành lp, chia tách, sáp nhập, giải th các tổchức tham mưu, tng hpvà chuyên môn nghiệp vụ

Việc thành lp,chia tách, sáp nhập, giải thcác tổ chứcnêu tại Điều 3, Quy định này thựchiện theo đúng quy định hiện hành.

Điu6. Nhiệm vụ, quyn hạn của Trưởng ban

Trưng ban làngười đứng đầu Ban, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chtịch Ủy ban nhân dân tnh vàtrước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban Dân tộc. Trưởng ban có nhiệm vụ vàquyền hạn sau:

1. Tchức vàchỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quy định tạiĐiều 2 của quy định này đm bảo kịp thời và hiệu quả; đồngthời chịu trách nhiệm trlời chất vncủa đại biểu Hội đồng nhân dân tnhtại mỗi khọp theo quy định.

2. Qun lý, sdụng và chịu trách nhiệm về cán bộ công chức, tài chính, tài sn, vật tư, tài liệu... của cơ quan theo quy định.

3. Thực hiện chính sách chăm lo đời sống vt chất, tinh thần và nâng caotrình độ nghiệp vụ cho cán bộ, công chức của cơ quan.

4. Làm chủ tài khoản của cơ quan.

5. Chỉ đạo các phòng chuyên mônnghiệp vụ của Ban thựchiện tốt nhiệmvụ chính trị được giao.

6. Tham mưu Ủyban nhân dân tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn, thực hiện các quy định của Nhànước về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh; ban hành cácvăn bn hướng dn chuyên môn, nghiệpvụ về các lĩnh vực công tác theo thm quyn.

7. Quyết định theo thm quyền qun lý hoặc kiến nghị với cơ quan có thẩmquyền xử lý văn bn của các cấp, các ngành trái pháp luậthoặc không còn phù hợp.

8. Phân công cho Phó Trưng ban phụ trách một số lĩnh vực công tác của Ban; ủy quyền giải quyếtmột số công việc thuộc thẩm quyền của Trưởng ban khiTrưởng ban vng mặt.

9. Trưởng ban han hành Quy chếlàm việc, các mi quan hệ trong nội bộ cơquan; quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng, đơn vị tương đương thuộc Ban và quy định trách nhiệm của nời đứng đầu các phòng, đơn vị tương đương thuộcBan theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp pháp luậtcó quy định khác).

Điều 7. Nhiệm vụ và quyềnhạn của Phó Trưởng ban

1. Phó Trưởng ban là người giúpTrưởng ban chđạo một smặt côngtác, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luậtvcác nhiệm vụ được phân công.

2. Khi Trưởng ban vắng mặt, một PhóTrưởng Ban được Trưởng ban ủy nhiệm điu hành hoạt động của Ban: tham gia ý kiến với Trưởng ban về công việc chung của cơ quan.

3. Được chtài khoản ủy quyền đăng ký chký tại Khobạc Nhà nước tnh.

Ch ương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI LIÊN HỆ CÔNG TÁC

Điều 8. Chế độ làm việc

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác

Trên cơ sở đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chương trình công tác của Tỉnh y, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tnhvà Ủy ban Dân tộc, Ban Dân tộc tiến hành cụ thể hóa chươngtrình, kế hoạch công tác cho từng thời kỳ, hàng năm, dàihạn làm cơ s cho quá trình thực hiệnnhiệm vụ được giao.

2. Thời gian giải quyết công việc

Những công việc thuộc chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn của Ban, nếu phápluật đã quy định thời gian giải quyết thì phải giải quyếttheo quy định. Nếu pháp luật chưa quy định thời gian giải quyết thì trong thời hạn 05 ngày làm việc ktừ ngày nhậnđủ hồ sơ hợp l, phòng chuyên môn liên quan phi nghiên cu, đề xuất ý kiếntrình Trưởng ban (Phó Trưởng ban phụ trách lĩnh vực đượcphân công hoặc ủy quyền) giải quyết và trả lời cho tổ chức hoặc công dân.Trường hợp chưa giải quyết hoặc không giải quyết được phi trả lời rõ lý do bằng văn bn đtổ chức, công dân biết.

3. Chế độ soạn thảo,trình ký và ban hành văn bn

a) Việc soạn thảo văn bản thực hiện đúng quy trình, thể thức văn bản. Nội dung văn bản phi rõràng, cụ th và đúng quy định pháp luật; ban hành văn bản phải đúng đối tượng thi hành trong văn bản.

b) Đối với văn bn thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban lập hsơ, thủ tục trình ký theo quy chế làm việccủa y ban nhân dân tnh. Nếu công việc liên quan đến nhiều cp, nhiều ngành thì Trưởng ban phi chủ trì phối hợp với các cấp, các ngành trao đi thống nhất bằng văn bản trước khi trình Ủy bannhân dân tỉnh, Chtịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. Trường hp nội dung trình có liên quan đến chức năng củacác cơ quan khác, trong hồ sơ phi cóý kiến bằng văn bn của các cơ quan có liên quan.

c) Đối với văn bản thuộc thẩm quyềncủa Trưởng ban: Việc ký và ban hành văn bn do Trưởng banchịu trách nhiệm vnội dung và ththứcvăn bản. Phó Trưởng ban khi được Trưng ban ủy quyền ký vàban hành các văn bản phải chịu trách nhiệm vnội dung và ththức văn bản trước Trưởng ban và pháp luật.

4. Chế độ báo cáo

a) Hàng tháng, quý, 6 tháng vànăm Trưởng ban thực hiện báo cáo tình hình trin khai nhiệm vụ với Ủy ban nhân dân tỉnh,Ủy ban Dân tộc theo đúng thời gian quy định.

b) Khi đi công tác ngoài tnh, Trưởng ban phi báo cáo Thường trực Tnh ủy, Ủyban nhân dân tỉnh trước 03 ngày, trường hợp đột xuất phải báo cáo ngay trướckhi đi công tác đThường trực Tỉnh y, Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến.

c) Khi có vn đđột xuất ny sinh vượt quá thẩm quyềnthì Trưởng ban phi báocáo với Ủy ban nhân dân tnh đ xlý kịp thời.

5. Công tác lưu tr

Việc lưu trữ phải tiến hành thườngxuyên, kịp thời và đúng chế độ quy định hiện hành của Nhànước.

Điều 9. Mối quan hệ công tác

1. Đối với Ủy ban Dân tộc

Mối quan hệ công tác giữa Ban Dân tộc với Ủy ban Dân tộc là quan hệgiữa cấp dưới đối với cấp trên vềcông tác chuyên môn, nghiệp vụ của ngành.

Ban Dân tộc chịu sự hướng dn, chỉ đạo, kim tra về chuyên mônnghiệp vụ của Ủy ban Dân tộc.

2. Đi với BanThường vụ Tnh ủy

Chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của BanThường vụ Tnh ủy (qua Ban cán sự đảngỦy ban nhân dân tỉnh) và có trách nhiệm báo cáo thường k,đột xuất nhng vấn đề liên quan vềcông tác dân tộc phát sinh vượt quá thẩm quyền đ xin ý kiến chđạo củaThường vụ Tnh y.

3. Đối với Hội đồngnhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Ban Dân tộc chịu sự giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh trong quá trình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh có liên quan đến công tác dân tộc và chính sách dân tộc.

b) Chịu sự quản lý lãnh đạo, chđạo trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân tnh về các mặt công tác cóliên quan đến công tác dân tộc và chính sách dân tộc. Báocáo thường xuyên, định kỳ, đột xuất về công tác dân tộc và chính sách dân tộc trênđịa bàn tnh đến Ủy ban nhân dân tnh.

4. Đối với cácsở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận TquốcViệt Nam và đoàn thể cấp tỉnh

a) Mối quan hệ công tác giữa Ban Dân tộc đối với các sở, ban,ngành, Ủy ban Mặt trận Tquốc ViệtNam và đoàn thcấp tỉnh là quan hệ phối hợp trong việctrin khai thực hiện các chtrương,chính sách của Đảng, các quyết định, các chương trình, dựán của Nhà nước đầu tư, hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc trên địa bàn.

b) Ban Dân tộc thường xuyên phối hợpvới các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tquốc Việt Nam và các đoàn thcấp tỉnh xây dựng kế hoạch liên tịch đthực hiện các mặt công tác chuyên môn, nghiệpvụ công tác dân tộc; đng thời phihợp các cơ quan có liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật vcông tác dân tộc trên địa bàn tnh.

5. Đối với Ủy bannhân dân các huyện, thành ph

Mối quan hệ công tác giữa Ban Dân tộc đối với Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành phố là mối quan hệ tổ chức và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ cóliên quan đến hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ quản lý Nhà nước vcông tác dân tộc các huyện, thành phố.

6. Đối với PhòngDân tộc

Mối quan hệ công tác giữa Ban Dân tộc đối với Phòng Dântộc là mi quan hệ chđạo, quản lý,hướng dẫn và kim travề chuyên môn, nghiệp vụ; chđạothực hiện các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch của ngành thống nhất từ Trung ương đến tỉnh, huyện, thành ph và xã, phường, thị trn.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. TrưởngBan Dân tộc căn cứ vào quy định này đquy định nhiệm vụcụ thvà lề lối làm việc của các tổ chức trực thuộc.

Trưởng ban có trách nhiệm theo dõi,chđạo, kiểm tra việc thực hiện quyđịnh này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần sửa đổi, bsung kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xétquyết định./.