BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 (LẦN 1)
-------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính Phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ;
Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BNN-TC ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-BNN-TC ngày 20/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao dự toán NSNN năm 2011 (lần 1) cho các đơn vị dự toán trực thuộc Bộ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:

>> Xem thêm:  Giải đáp vốn đầu tư công là gì ?

Điều 1. Giao dự toán thu, chi NSNN năm 2011 cho: Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ (chi tiết theo biểu đính kèm).
Điều 2: Căn cứ dự toán chi ngân sách năm 2011 được giao, Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thực hiện.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu: VT, TC.
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG




Phan Ngọc Thuỷ


DỰ TOÁN
THU, CHI NSNN NĂM 2011
(Kèm theo Quyết định số 45/QĐ-BNN-TC ngày 21 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Đơn vị: Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ
Mã số sử dụng ngân sách: 1052590
Kho bạc Nhà nước: Dĩ An, Bình Dương
ĐVT: Nghìn đồng

>> Xem thêm:  Tài trợ cho người nghèo có cần đóng những loại thuế nào ?

Loại
Khoản
TT
Nội dung
Tổng số
I
TỔNG SỐ THU, CHI, NỘP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ
1
Số thu phí, lệ phí
800.000
Loại 490-498
800.000
2
Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại
800.000
Loại 490-498
800.000
3
Số phí, lệ phí nộp ngân sách
0
II
DỰ TOÁN CHI NSNN
9.165.784
490
1
GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO, DẠY NGHỀ
9.165.784
498
Dạy nghề
9.165.784
a
Kinh phí thường xuyên
8.274.784
Trong đó: Kinh phí tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương
10.000
- Kinh phí trích nộp quỹ thi đua khen thưởng của Bộ
16.911
b
Kinh phí không thường xuyên
891.000

Ghi chú: Trong kinh phí không thường xuyên (loại 490-498) đã bao gồm kinh phí hỗ trợ chi phí đo đạc, khảo sát địa chính năm 2010 phục vụ dự án XDCB.

>> Xem thêm:  Bội chi ngân sách nhà nước là gì ? Quy định về các nguồn bù đắp bội chi ngân sách ?