ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 13 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ DỊCH VỤ XE Ô TÔ RA, VÀO BẾN TẠI BẾN XE KHÁCH HUYỆN SƠN DƯƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Giá

Căn cứ Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 07/3/2014 của Bộ Tài chính Quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 152/TTLT-BTC-BGTVT ngày 15/10/2014 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 438/TTr-STC ngày 28/12/2018 về việc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá dịch vụ xe ô tô ra, vào bến tại Bến xe khách huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá dịch vụ xe ô tô ra, vào bến tại Bến xe kháchhuyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang như sau:

Số TT

Loại xe

Đơn giá

(đồng/lượt)

1

Loại xe ô tô dưới 25 ghế

48.000

2

Loại xe ô tô từ 25 ghế đến 29 ghế

58.000

3

Loại xe ô tô từ 30 ghế đến 37 ghế

74.000

4

Loại xe ô tô từ 38 ghế trở lên

90.000

Mức giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bến xe kháchhuyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang thực hiện thu tiền sử dụng dịch vụ xe ô tô ra, vào bến tại Bến xe kháchhuyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quangtheo đúng giá được quy định tại Điều 1 Quyết định này. Tự chịu trách nhiệm về quá trình tổ chức dịch vụ và hiệu quả kinh doanh của đơn vị theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Các sở: Tài chính, Giao thông Vận tải; Cục Thuế tỉnh: theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn Bến xe kháchhuyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang trong việc thực hiện giá dịch vụ xe ô tô ra, vào bến tại Bến xe kháchhuyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang được phê duyệt tại Quyết định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; các Giám đốc sở: Tài chính, Giao thông Vận tải; Cục Thuế tỉnh; Trưởng Bến xe kháchhuyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Các Phó CVPUBND tỉnh
- Lưu VT (Huy. TH);

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Giang