ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Kết luận của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, Chương trình công tác trọng tâm của Tỉnh ủy năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tnh về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2016 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 46/2006/QĐ- UBND ngày 21/8/2006 của UBND tnh ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình công tác năm 2016 của UBND tỉnh.

Điều 2. Căn cứ Chương trình công tác năm 2016 của UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương, triển khai thực hiện nhằm hoàn thành chương trình, kế hoạch năm 2016.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành, các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (b/cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN, các đoàn thể CT-XH tỉnh;
- Các cơ quan TW trên địa bàn t
nh;
- VP Tỉnh ủy; VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, các P.N/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, KTTHptth06.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHTrần Ngọc Căng

CHƯƠNG TRÌNH

CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2016 CỦA UBND TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số
45/QĐ-UBND ngày 28/01/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Căn cứ Kết luận của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, Chương trình công tác trọng tâm của Tỉnh ủy năm 2016, Chương trình xây dựng Nghị quyếtnăm 2016 của HĐND tỉnh, Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 05/01/2016 của UBND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 của UBND tỉnh, đề xuất của các s, ban ngành, UBND tỉnh cụ thể hóa chương trình công tác trọng tâm năm 2016 của UBND tỉnh như sau:

Phần I

NHỮNG NỘI DUNG CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN XUYÊN SUỐT NĂM 2016

1. Triển khai chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016.

2. Triển khai chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; các nghị quyết của HĐND tỉnh tại các kỳ họp chuyên đề, thường kỳ giữa năm và cuối năm 2016.

3. Chương trìnhcông tác trọng tâm năm 2016 của Tỉnh ủy; Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2016 của HĐND tỉnh; các Quyết định của UBND tỉnh: số 399/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, số 398/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016, số 400/QĐ- UBNDngày 15/12/2015 về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2016, số 450/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2016, số 02/QĐ-UBNDngày 05/01/2016 của UBND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 của UBND tỉnh.

Phần II

NHỮNG NỘI DUNG TRỌNG TÂM CHIA RA TỪNG QUÝ TRONG NĂM 2016

QUÝ I/2016

I. Triển khai thực hiện một số nội dung chủ yếu thuộc Chương trình công tác quý I/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

1. Chỉ đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo kết luận của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 02 khóa XIX về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2016.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Các sở, ban ngành.

2. Chỉ đạo các nhiệm vụ an ninh quý I/2016; công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Giao thông vận tải.

3. Chỉ đạo các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Các sở, ban ngành.

4. Chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng chính sách xã hội, an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

5. Chỉ đạo công tác bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Phạm Như Sô, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Công Thương, Sở Tài chính.

6. Chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2015-2016 và các biện pháp phòng, chống hạn, dịch bệnh ở gia súc, gia cầm.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

II. Nhiệm vụ triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020

1. Về tổng kết, đánh giá các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy khóa XVIII

a) Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 24/6/2011 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ tư (khóa XVIII) về đẩy mạnh phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 18/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVIII) về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển Khu kinh tế Dung Quất đến năm 2020.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Phạm Như Sô, Phó Chủ tịch UBND tnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất.

b) Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 13/10/2011 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ sáu (khóa XVIII) về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020; Đề án 8738 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng về công tác ở địa bàn miền núi.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ.

c) Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 13/10/2011 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ sáu (khóa XVIII) về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

d) Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 13/10/2011 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ sáu (khóa XVIII) về đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững ở 6 huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Về xây dựng các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy khóa XIX

a) Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng.

b) Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Nội vụ.

c) Đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ của tỉnh giai đoạn 2016-2020.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công Thương.

d) Đẩy mnh phát triển kinh tế biển, đảo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016- 2020.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

đ) Phát triển văn hóa, xây dựng con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế giai đoạn 2016-2020.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

III. Chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh

1. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các cơ chế, chính sách trên các lĩnh vực, nhất là cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư.

2. Xem xét phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư và danh mục các dự án sử dụng khu đất, quỹ đất có giá trị thương mại cao cần lựa chọn nhà đầu tư.

3. Xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh (nội dung 1, 2 và 3).

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư (nội dung 1, 2 và 3).

4. Xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức, biên chế các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; hoàn thiện Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước; Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghnghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh; thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong các cơ quan, đơn vị, địa phương theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ.

5. Xây dựng, phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của tỉnh.

6. Xây dựng, phê duyệt Kế hoạch đào tạo cán bộ, công chức, viên chức và phát triển nguồn nhân lực của tỉnh năm 2016.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh (nội dung 4, 5 và 6).

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Nội vụ (nội dung 4, 5 và 6).

7. Giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bng các dự án: Đường cao tc Đà Nng - Quảng Ngãi; đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, đoạn Dung Quất - Mỹ Khê; đường Nguyễn Trãi (giai đoạn 2); đường Nguyễn Công Phương (giai đoạn 2); Trung tâm thương mại Vincom; Khách sạn Mường Thanh tại thành phố Quảng Ngãi; Khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Bình Châu...

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, UBND thành phố Quảng Ngãi.

8. Xây dựng và phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Nội vụ.

9. Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo.

10. Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 110 năm ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

11. Lập hồ sơ đề nghị công nhận huyện Lý Sơn, xã Bình Châu (huyện Bình Sơn) và vùng phụ cận là Công viên địa chất toàn cầu.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (nội dung 10 và 11).

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch (nội dung 10 và 11).

12. Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

13. Kế hoạch thực hiện chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế đến năm 2020 định hướng đến năm 2030.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (nội dung 12 và 13).

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Ngoại vụ (nội dung 12 và 13).

14. Xử lý dứt điểm đối với dự án thép Guang Lian và các dự án chậm tiến độ.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Phạm Như Sô, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất.

15. Tiếp tục chỉ đạo, phối hợp triển khai các dự án tại Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Quảng Ngãi; bồi thường giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất để bàn giao cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đúng tiến độ phục vụ nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Phạm Như Sô, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất.

16. Thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”; tổ chức thực hiện phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới các công ty nông lâm nghiệp.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

17. Điều chỉnh giá cho thuê đất phục vụ công tác thu hút đầu tư.

- Phân công chỉ đạo: Đng chí Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Tài chính.

QUÝ II/2016

I. Triển khai thực hiện một số nội dung chủ yếu thuộc Chương trình công tác quý II/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

II. Chuẩn bị các nội dung trình HĐND khóa XI, kỳ họp giữa năm

1. Kế hoạch đầu tư công của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

2. Chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

3. Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh (nội dung 1, 2 và 3).

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư (nội dung 1, 2 và 3).

4. Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương.

5. Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương.

6. Quy định mức thu phí trông giữ xe ô tô, mô tô, xe máy và xe đạp trên địa bàn tỉnh (thay thế Nghị quyết số 60/2008/NQ-HĐND ngày 16/12/2008 của HĐND tnh).

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh (nội dung 4, 5 và 6).

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Tài chính (nội dung 4, 5 và 6).

7. Quy định mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (thay thế Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 22/4/2015 của HĐND tỉnh).

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Tư pháp.

8. Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 16/7/2007 của HĐND tỉnh về việc thông qua Quy định số lượng, chức danh và mức phụ cấp đốivới lực lượng bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn có bố trí lực lượng Công an chính quy.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Công an tỉnh.

9. Phí tham quan Khu chứng tích Sơn Mỹ.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

10. Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020.

11. Chương trình mục tiêu việc làm tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (nội dung 10 và 11).

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (nội dung 10 và 11).

12. Đề án thành lập thị xã Đức Phổ thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Xây dựng, UBND huyện Đức Phổ.

13. Đề án phát triển giao thông nông thôn, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Giao thông vận tải.

14. Kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2016-2020 của tỉnh Quảng Ngãi.

15. Sửa đổi, bổ sung nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Quảng Ngãi.

16. Quy định mức thu phí thẩm định đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (thay thế Nghị quyết số 38/2008/NQ-HĐND ngày 11/7/2008 của HĐND tỉnh).

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (nội dung 14, 15 và 16).

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường (nội dung 14, 15 và 16).

17. Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020.

18. Đề án Kiên cố hóa kênh mương, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020.

19. Sửa đổi, bổ sung nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 của HĐND tỉnh về việc thông qua chính sách hỗ trợ khuyến khích thực hiện chủ trương “dồn điền đổi thửa” đất sản xuất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013 -2020.

20. Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cấp xã và khen thưởng công trình phúc lợi cho xã đạt chuẩn nông thôn mới ở tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020 (thay thế Nghị quyết số 31/2012/NQ-HĐND ngày 10/12/2012 của HĐND tỉnh).

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (nội dung 17, 18, 19 và 20).

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nội dung 17, 18, 19 và 20).

21. Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025.

22. Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

23. Quy định mức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (thay thế Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của HĐND tỉnh).

24. Đồ án Quy hoạch cấp nước trên địa bàn tnh Quảng Ngãi đến năm 2030.

25. Đồ án Quy hoạch nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (nội dung 21, 22, 23, 24 và 25).

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Xây dựng (nội dung 21, 22, 23, 24 và 25).

III. Chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh

1. Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung, công việc chưa hoàn thành trong Quý I/2016.

- Phân công chỉ đạo: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Các sở, ban ngành.

2. Chỉ đạo công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Nội vụ.

3. Chỉ đạo việc khởi công một số dự án như cầu Thạch Bích, Trung tâm thương mại Vincom...

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Quảng Ngãi,...

4. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính.

5. Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa thuộc lĩnh vực khoa học - công nghệ, thông tin và truyền thông, du lịch.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Tài chính.

6. Xây dựng cơ chế, chính sách thực hiện chương trình giảm nghèo (theo hướng người nghèo tạo ra nhiều sản phẩm thì càng được hỗ trợ nhiều từ kinh phí nhà nước).

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

7. Xây dựng chính sách tuyển chọn học sinh giỏi, xuất sắc ở trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh và sinh viên giỏi, xuất sắc ở các trường đại học lớn, uy tín để cử đi đào tạo đại học, sau đại học trong và ngoài nước.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo.

8. Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt Đề án đổi mới phong cách, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ và nhân viên ngành Y tế của tỉnh.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Y tế.

9. Chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu năm 2016.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

10. Xây dựng cơ chế hỗ trợ xi măng để làm đường giao thông nông thôn, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Giao thông vận tải.

QUÝ III/2016

I. Triển khai thực hiện một số nội dung chủ yếu thuộc Chương trình công tác quý III/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

II. Tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm (tháng 7/2016).

III. Chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh

1. Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung, công việc chưa hoàn thành trong Quý I, II/2016.

- Phân công chỉ đạo: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Các sở, ban ngành.

2. Xây dựng Đề án Bảo đảm tài chính cho chương trình phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Y tế.

3. Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và đối vớitrường đại học, cao đẳng thuộc tỉnh quản lý (thay thế Nghị quyết số 26/2010/NQ-HĐND ngày 13/12/2010 và Nghị quyết s 03/2014/NQ-HĐND ngày 29/4/2014 của HĐND tỉnh).

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo.

4. Quy định mức thu học phí đối với các trường Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề công lập thuộc tỉnh quản lý (thay thế Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 của HĐND tỉnh).

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

5. Tổng kết 10 năm tỉnh Quảng Ngãi hợp tác với các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài và các nhà tài trợ.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Ngoại vụ.

6. Tổ chức Hội nghị công tác khuyến công các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ VII tại Quảng Ngãi và Tổ chức Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2016.

7. Xây dựng Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035 (thay thế Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND ngày 27/10/2011 của HĐND tỉnh).

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Phạm Như Sô, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (nội dung 6 và 7).

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Công Thương (nội dung 6 và 7).

8. Xây dựng Đề án phân loại thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng đạt tiêu chuẩn đô thị loại V.

9. Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và sản xuất xi măng đến năm 2020 (thay thế Nghị quyết số 23/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 và Nghị quyết s 30/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013 của HĐND tnh).

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (nội dung 8 và 9).

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Xây dựng (nội dung 8 và 9).

QUÝ IV/2016

I. Triển khai thực hiện một số nội dung chủ yếu thuộc Chương trình công tác quý IV/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

II. Chuẩn bị các nội dung phục vụ kỳ họp (cuối năm 2016) HĐND tỉnh Khóa XII (tổ chức vào tháng 12/2016)

1. Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

2. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh (nội dung 1 và 2).

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư (nội dung 1 và 2).

3. Dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2017.

4. Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2015.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh (nội dung 3 và 4).

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Tài chính (nội dung 3 và 4).

5. Giao biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, UBND.

6. Phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Quảng Ngãi.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh (nội dung 5 và 6).

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Nội vụ (nội dung 5 và 6).

7. Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2017 của HĐND tỉnh.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh.

8. Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ.

9. Đề án về bố trí cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

10. Về đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

11. Phân cấp, thẩm quyền quyết định điều chuyển, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng, thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tnh.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

12. Quy hoạch quản lý khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước (nước mặt và nước dưới đất) tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

13. Danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2017 của tỉnh Quảng Ngãi.

- Phân công chỉ đạo: Đồng chí Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tnh (nội dung 12 và 13).

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường (nội dung 12 và 13).

Phần III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được phân công chỉ đạo; Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan được giao nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện Chương trình.

2. Thủ trưởng các sở, ban ngành tnh, địa phương có nội dung, chương trình, đề án được UBND tỉnh giao thực hiện phải kịp thời tham mưu, đề xuất, trình UBND tỉnh bảo đảm chất lượng và đúng thời gian quy định.

3. Căn cứ nhiệm vụ, thời gian được giao tại Quyết định này, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc khẩn trương có văn bản báo cáo, xin ý kiến UBND tỉnh chỉ đạo để thực hiện.

Mọi chậm trễ về tiến độ thời gian trình nội dung, chương trình, đề án được UBND tỉnh giao nhiệm vụ và chất lượng không đảm bảo, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, địa phương phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

4. Quá trình triển khai thực hiện, căn cứ vào chỉ đạo của Trung ương, chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh và yêu cầu thực tế, UBND tỉnh sẽ cụ thể hóa, ban hành chương trình công tác hàng quý, trong đó sẽ cập nhật, bổ sung một số nhiệm vụ công tác khác ngoài Chương trình công tác này./.