CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 450/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 23/TTr-CP ngày 16/02/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 08 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Hà Lan (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCHNƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTrương Tấn Sang

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HÀ LAN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số450/QĐ-CTN ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Ch tịch nước)

1.

Vũ Quang Hưng, sinh ngày 16/10/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Anna Van Burenstraat 21-3, 1055 VL Amsterdam

Giới tính: Nam

2.

Nguyễn Thị Trường Giang, sinh ngày 10/3/1983 tại Long An

Hiện trú tại: Baardmosstr 1, 1441 LV Purmerend

Giới tính: N

3.

Nguyn Xuân Hùng, sinh ngày 24/9/1985 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Esmoreistraat 58, 1055 CJ Amsterdam

Giới tính: Nam

4.

Vũ Hữu Vân Anh, sinh ngày 25/3/1987 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Magerhorst 34, 2402 LP Alphen Aan Den Rijn

Giới tính: Nữ

5.

Phạm Thị Bích Vân, sinh ngày 18/6/1982 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Schttershof 12, 4401 CP Yerseke

Giới tính: Nữ

6.

Dương Thị An, sinh ngày 11/9/1953 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Bleekerseiland 16, 7941 BT Meppel

Giới tính: N

7.

Võ Thị Kim Soa, sinh ngày 22/8/1987 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Willem Beringslein 75, 5701 ZE Helmond

Giới tính: N

8.

Trương Thị Mỹ Linh, sinh ngày 20/5/1987 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Duinkerken 1E E10, 1561, AE Krommenie.

Giới tính: Nữ