ỦY BAN NHÂN DÂNTNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 450/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 19 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-UBND ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân,Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành bổ sung kèm theo Quyết định này 06 văn bản quy phạm pháp luật vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa năm 2016.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể t ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thi hành);
- Bộ Tư pháp - Cục Kiểm tra văn b
n;
- T
T. HĐND tnh;
- TT. UBND t
nh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- S
Tư pháp;
- Trung tâm Công báo (02 bản);
- Chuyên viên các Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND t
nh;
- Lưu VP, DL, LT
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH

XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2016(Ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 19/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

- Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy bannhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03/12/2004 và quy định của Nghị định số 91/2006/NĐ-UBND ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm phát luật của Hội đồng nhân dân,Ủy ban nhân dân; Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 như sau:

Danh mục văn bản Quy phạm pháp luật ban hành trong năm 2016

STT

HÌNH THỨC VĂN BẢN

NI DUNG VĂN BẢN

CƠ QUAN SOẠN THO

DKIẾN THỜI GIAN BAN HÀNH

1

Quyết định

Quyết định ban hành Quy định về chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đi với dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc các lĩnh vực: Giáo dục - đào tạo, dạy nghề; y tế; văn hóa; thể dục, thể thao; môi trường; giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

S Tài chính

Quý II/2016

2

Quyết định

Quyết định ban hành Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định đặc thù; danh mục và giá quy ước tài sản cố định đặc biệt thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Khánh Hòa.

S Tài chính

Quý II/2016

3

Quyết định

Quyết định ban hành Quy định về việc quản lý, sử dụng nhà biệt thự trên địa bàn tỉnh.

Sở Xây dựng

Quý II/2016

4

Quyết định

Quyết định ban hành Quy định tiêu chí, thủ tục và xác định danh mục nhà có giá trị nghệ thuật, văn hóa, lịch sử (bao gm cả nhà biệt thự, nhà ở c).

Sở Xây dựng

Quý III/2016

5

Quyết định

Quyết định sửa đi, bổ sung hoặc thay thế Quy định một số nội dung về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư trên địa bàn tỉnh. Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 03/9/2014 của UBND tỉnh.

Sở Xây dựng

Quý II/2016

6

Quyết định

Quyết định, ban hành Quy chế phi hợp cung cấp và sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa. bàn tỉnh (thay thế Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 của UBND tỉnh).

Sở Xây dựng

Quý IV/2016

- Giám đốc các Sở Tài chính, Xây dựng được giao soạn thảo văn bản tại Chương trình này có trách nhiệm tổ chức việc soạn thảo văn bản theo trình tự, thủ tục nêu tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đng nhân dân, Ủy bannhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 03/12/2004, Nghị định số 91/2006/NĐ-UBND ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân,Ủy ban nhân dân và đảm bảo thời gian đ ra trong chương trình.