THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 450-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 1994

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho trường Đại học Ngoại Thương

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Quyết định số 224/TTg ngày 24-5-1976 của Thủ tướng Chính phủ về việc đào tạo trên đại học ở trong nước;

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo (công văn số 4125/SĐH ngày 26-6-1994); ý kiến nhất trí của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường với Bộ Giáo dục và Đào tạo (công văn số 1565-TCCBKH ngày 28-7-1994),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1

Giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Trường Đại học ngoại thương.

Điều 2

Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường quy định các chuyên ngành đào tạo cho Trường Đại học Ngoại thương.

Điều 3

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương và Thủ trưởng các Bộ, cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Khánh