UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4501/QĐ-UBND

Hạ Long, ngày 5 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐƠN GIÁ BỒITHƯỜNG, DI CHUYỂN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN, MÁY MÓC, THIẾT BỊ BAN HÀNH TẠIQUYẾT ĐỊNH SỐ 4005/2004/ QĐ-UB NGÀY 04/11/2004 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NINH ĐỂ THỰCHIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, GPMB DỰ ÁN ĐƯỜNG 188, THỊ TRẤN MẠO KHÊ, HUYỆN ĐÔNGTRIỀU

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ “Về bồithường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ quyết định số 4466/2005/QĐ-UBND ngày 01/12/2005 của UBND tỉnh “Sửa đổi,bổ sung một số Điều của Quy định “Về việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ và táiđịnh cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, ban hành kèmtheo quyết định số 1122/2005/QĐ-UB ngày 20/4/2005;
Căn cứ Quyết định 4005/2005/QĐ-UB ngày 04/11/2005 ” của Uỷ ban nhân dân tỉnh;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 4027 TT/TC-QLG ngày 28/11/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Nay điều chỉnh đơn giá bồi thường,di chuyển công trình xây dựng cơ bản, máy móc, thiết bị trên đất vào Bộ đơn giábồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh banhành kèm theo Quyết định số 4005/2004/QĐ-UB ngày 04/11/2004 của Uỷ ban nhân dântỉnh, để thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án đường 188, thị trấn Mạo Khê,huyện Đông Triều như sau:

1. Điều chỉnh hệ số điều chỉnh đơngiá bồi thường, di chuyển công trình XDCB, máy móc, thiết bị so với đơn giá quiđịnh tại Quyết định số 4005/2004/QĐ-UB như sau:

a. Đơn giá bồi thường nhà cửa, vậtkiến trúc tại chương I phần II đơn giá bồi thường áp dụng hệ số điều chỉnh K =1,2.

Riêng cửa gỗ và khuôn cửa gỗ lim,nhóm gỗ IV và nhóm gỗ V hệ số điều chỉnh K=1,5.

b. Đơn giá bồi thường các công trìnhgiao thông tại chương II phần II đơn giá bồi thường áp dụng hệ số điều chỉnhK=1,2.

c. Đơn giá bồi thường các công trìnhcông nghiệp tại chương III phần II đơn giá bồi thường áp dụng hệ số điều chỉnhK=1,2.

2. Các hệ số điều chỉnh trên thaythế hệ số điều chỉnh đơn giá bồi thường di chuyển công trình xây dựng và máymóc thiết bị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã ban hành theo Quyết định số 3378/2006/QĐ-UB ngày 31/10/2006.

Điều 2. Giao các sở: Tài chính, Xây dựngchịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và xử lý trong quá trình thựchiện; Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Uỷ bannhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Đông Triều, Giám đốc các sở: Tàichính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Ban Quản lý dự án I, thủtrưởng các ngành, đơn vị liên quan và các đối tượng được bồi thường, hỗ trợthuộc dự án Đường 188 thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều căn cứ Quyết định thihành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, P2 ( để b/c);
- V0, QH2,TM2, QLĐĐ;
- Lưu: VT, QLĐĐ.
H15-QĐ 511

TM. UBND TỈNH QUẢNG NINH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quang Hưng