ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Về việc ban hành quy định quản lý đầu tư thực hiện chương trình kiên cố hóa trường, lớp học

_________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng và Nghị định số: 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủvề việc sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số: 159/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thực hiện CT kiên cố hóa trường, lớp học;

Căn cứ Thông tư hướng dẫn số 58/2003/TT-BTC ngày 18/6/2003 của Bộ Tài chính về việc quản lý tài chính thực hiện chương trình kiên cố hóa trường, lớp học;

Xét đề nghị của TT Ban chỉ đạo Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học tỉnh Lào Cai tại tờ trình số: 452/TT-BCĐ , ngày 8/9/2003 về việc phê duyệt quy định quản lý đầu tư thực hiện Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý đầu tư thực hiện Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học tỉnh Lào Cai giai đoạn 2003 - 2005 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì cùng các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính - Vật giá, Kho bạc Nhà nước và UBND các huyện, thị xã tổ chức thực hiện.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thủ trưởng các ngành, các tổ chức đoàn thể có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 80/2003/QĐ-UB ngày 10/3/2003 của UBND tỉnh Lào Cai.

Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Quang Vinh